รายละเอียด ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
 
 
     
ลำดับที่ รายการ
001 พิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุวันที่ 26 กันยายน 61 เวลา 14 00 ถึง 19 00 ห้องเจ้าพระยา
002 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการของกองงานโยธาวันพุธที่ 5 กันยายน 61 เวลา 07.00 นถึง 16.30 น
003 ฟังบรรยายเรื่องการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ตามหลักประมวลจริยธรรม วันพุธที่ 5 กันยายน 61 เวลา 09.00 นถึง 16.00 นสโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ
004 การแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์วันที่ 23 สิงหาคม 61 เวลา 07 00 ถึง 16 00
005 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงระบบงานของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 61 วันที่ 20-22 สิงหาคม 61 โรงแรมไมด้าทราวดีแกรนด์ นครปฐม
006 ประชุม นขต.ชย.ทร.ครั้งที่ 7/ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 61 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
007 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องทบทวนและวางแผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 6-8 สิงหาคม 6 11 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์สปาชะอำเพชรบุรี
008 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนและวางแผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
009 กำหนดเข้ารับการอบรมปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ณห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสารบรรณกรมสารบรรณทหารเรือวันที่ 6 ถึง 17 สิงหาคม 61 เวลา 09 00 ถึง 16 00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
010 ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี 61 วันที่ 6 ถึง 7 สิงหาคม 61
011 ประชุมติดตามการใช้งบประมาณโครงการศึกษาของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 61 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 61 เวลา 09 00 ถึง 16 30 ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้
012 ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัณฑ์ที่ 13 กัณฑ์นครกัณฑ์วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 61เวลา 14 00 ถึง 15 00 ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ท่าพระจันทร์
013 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
014 เชิญชมการแข่งขันฟุตซอลศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานครั้งที่ 1 กรกฎาคม 61 เวลา 15 30 ณสนามฟุตซอลกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน
015 งานวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 61 เวลา 08 30 ถึง 15 00 ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ
016 สตน.ทร.เข้าตรวจสอบภายใน ชย.ทร.23 ก.ค.- 17 ส.ค.61
017 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ชย.ทร.
018 สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพเรือให้กับหน่วยปกครองที่ดินหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน และกำลังพลของกองทัพเรือ วันที่ 23 ถึง 25 กรกฎาคม 61 โรงแรมไมด้านครปฐม
019 นาวีวิจัย 2018 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 61 เวลา 08 00 ถึง 16 00 ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ
020 นาวีวิจัย 2018 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 61 เวลา 08 00 ถึง 16 00 ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ
021 การจัดการงานพิธี การผูกผ้าระบาย
022 ขอเรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.(พิเศษ) - น.ท. (สายวิทยาการ ชย.ทร.) เข้าร่วมรับฟังวิธีการประเมินในระบบฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๓๐ ที่ ห้องเรียน รร.ชย.กวก.ชย.ทร.
023 ประชุม นขต.ชย.ทร.ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 61 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
024 งานรำลึกวิกฤตการณ์รศ 112 ป้อมพระจุลจอมเกล้า วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 61 เวลา 0930
025 ดูงานซัมซุง
026 แผนกการเงิน จะทำการติดตามการจัดทำองค์ความรู้ของแผนก
027 Test1
028 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ชย.ทร.
029 วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 61 เวลา 09 00 ถึง 15 30 ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ
030 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 61 เวลา 08 00 ถึง 13 00 วังนันทอุทยานและห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ
031 ประชุมเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 61 เวลา 13 30 ถึง 16 30 ชั้น 5 วังนันทอุทยาน
032 ฟังการแถลงผลการสอบทานการควบคุมภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 61 เวลา 0930 อาคาร 5 พระราชวังเดิม
033 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตกองทัพเรือวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 61 เวลา 08 30 ถึง 12 30 ห้องประชุมบริพัตรกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
034 ประชุม นขต.ชย.ทร.ครั้งที่ 6/ 2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 61 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
035 ประชุมจัดงานวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปี 2561วันพุธที่ 4 กรกฎาคม60 1ประชุมวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 61 เวลา 0930ห้องประชุมชั้น 4 วังนันทอุทยาน
036 สัมมนาเรื่องการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือฉบับทบทวนพ. ศ. 2560วันที่ 30 พฤษภาคมถึง 1มิถุนายน 61 โรงแรมไมด้าแกรนด์ทราวดี
037 บรรยายและรับเอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 กค 61ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 6 1อาคารนันทอุทยานสโมสรชั้น 2
038 จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 7 ด้านบรรยายภารกิจพันธกิจการประเมินความเสี่ยงและฟังการแถลงผลการสอบทานการควบคุมภายในวันศุกร์ที่ 22 มิย 60 เวลา 0930 ถึง 13 00 ห้องประชุมสำนักเลขานุการกองทัพเรืออาคาร 5 พระราชวังเดิม
039 ประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการก่อสร้างและอื่นๆประจำปีงบประมาณ 63วันที่ 16 ถึง 18 พฤษภาคม 60 เวลา 09 00 ถึง 13 00 ชั้น 6 วังนันทอุทยาน
040 สอบภาษาอังกฤษเก็บตก วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 60 เวลา 0930 ห้องเรียนรวมชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09 00
041 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 6 1 เวลา 10 00
042 ขอให้หน่วยปกครองสายวิทยาการ ชย.ทร.ที่ประสงค์จะส่งบุคลากรสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ 79 ต.ค61-ก.ย.62
043 พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและแต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตรเป็นนายทหารประทวนวันที่ 15 พฤษภาคม 60 เวลา 13 30
044 ประชุม พิจารณาจัดทำแนวทางบริหารจัดการเพื่อเตรียมกำลังพลสำหรับตำแหน่งงานในระดับสูงที่สำคัญของกองทัพเรือครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 60 วังนันทอุทยานชั้น 1
045 กำหนดดับกระแสไฟฟ้าใน ชย.ทร.และ ซอยวังเดิม 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 6 1 เวลา 09 00 ถึง 12 00
046 กำหนดให้ นขต.ทร.ส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 6 2ในวันที่ 9 พฤษภาคม 60
047 วิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพล
048 กิจกรรม 5 ส. Big cleaning Day ของกรมช่างโยธาทหารเรือวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 61 เวลา 0830 ถึง 11 30
049 ประชุม นขต.ชย.ทร.ครั้งที่5/2561 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 60 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
050 ประชุมพิจารณาร่างโครงการศึกษาของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 62 วันที่ 7 พฤษภาคม 6 1 เวลา 09 00 ถึง 16 00 ชั้น 1 วังนันทอุทยาน
051 การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ KM ชย.ทร. งป.๖๑
052 กำหนดเวลาการเสนอผลงานการจัดการความรู้ของกรมช่างโยธาทหารเรือปีงบประมาณ 61 26 เมษายนถึง 30 เมษายน 61
053 กำหนดส่งผลงานการจัดการความรู้ ของแต่ละหน่วยในกรมช่างโยธาทหารเรือวันที่ 25 เมษายน 61
054 ประชุมคณะทำงาน pmqa วันที่ 19 เมษายน 60 เวลา 1330 ถึง 16 00 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
055 ประชุมทบทวนปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐของกรมช่างโยธาทหารเรือวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 60 เวลา 1330 ถึง 16 00 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
056 ประชุมโครงการย้ายกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการระยะที่ 2 พื้นที่บางนาวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 60 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
057 งานสงกรานต์กรมช่างโยธาทหารเรือ
058 จัดนายทหารสัญญาบัตรร่วมพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช 2560 1
059 ประชุมบรรยายสรุปงานสำคัญที่ต้องติดตามของแต่ละหน่วยงานพร้อมปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะและรับมอบนโยบายจากเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือวันที่ 3 เมษายน 61 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
060 ประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปงานสำคัญที่ต้องติดตามปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะของแต่ละคณะทำงานวันที่ 3 เมษายน 6 1 เวลา 13 30 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
061 กำหนดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ จก.ชย.ทร.
062 กำหนดพระราชทานเพลิงศพนาวาเอกภัทรเดช ขันธหิรัญ หก.กวก.ชย.ทร. 31มีค61 เวลา 1700 วัดธาตุทอง
 
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   004211 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61