รายละเอียด ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
 
 
     
ลำดับที่ รายการ
001 ชย.ทร.ร่วมใจบริจาคโลหิต ต้านภัยโควิด
002 พิธีประดับยศ 20 ม.ค.64
003 แต่งกายหมายเลข2 วันกองทัพไทย
004 การจัดทำระบบบูรณาการครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศของ ชย.ทร.
005 การประชุมการจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.63
006 กงช: ประชุมแก้ปัญหา การที่ นย.ขอย้ายตำบลที่ ก่อสร้างบ้านพักผู้บังคับบัญชา พล.นย.
007 ประชุมฟังชี้แจง การประกวดผลงานการจัดการความรู้ ชย.ทร.ปี 62
008 พิธีอำลาชีวิตการรับราชการของผู้ครบเกษียณอายุวันที่ 26 กันยายน 61 เวลา 14 00 ถึง 19 00 ห้องเจ้าพระยา
009 งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการของกองงานโยธาวันพุธที่ 5 กันยายน 61 เวลา 07.00 นถึง 16.30 น
010 ฟังบรรยายเรื่องการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ตามหลักประมวลจริยธรรม วันพุธที่ 5 กันยายน 61 เวลา 09.00 นถึง 16.00 นสโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ
011 การแข่งขันปฏิบัติการสงครามไซเบอร์วันที่ 23 สิงหาคม 61 เวลา 07 00 ถึง 16 00
012 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงระบบงานของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 61 วันที่ 20-22 สิงหาคม 61 โรงแรมไมด้าทราวดีแกรนด์ นครปฐม
013 ประชุม นขต.ชย.ทร.ครั้งที่ 7/ 2561 วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 61 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
014 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องทบทวนและวางแผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 6-8 สิงหาคม 6 11 โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์สปาชะอำเพชรบุรี
015 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทบทวนและวางแผนการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ โรงแรมแกรนด์แปซิฟิกซอฟเฟอรินรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรี
016 กำหนดเข้ารับการอบรมปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ณห้องคอมพิวเตอร์โรงเรียนสารบรรณกรมสารบรรณทหารเรือวันที่ 6 ถึง 17 สิงหาคม 61 เวลา 09 00 ถึง 16 00 เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
017 ประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุประจำปี 61 วันที่ 6 ถึง 7 สิงหาคม 61
018 ประชุมติดตามการใช้งบประมาณโครงการศึกษาของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 61 วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 61 เวลา 09 00 ถึง 16 30 ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิตี้
019 ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในการบำเพ็ญทานบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัณฑ์ที่ 13 กัณฑ์นครกัณฑ์วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 61เวลา 14 00 ถึง 15 00 ศาลาการเปรียญวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ท่าพระจันทร์
020 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
021 เชิญชมการแข่งขันฟุตซอลศูนย์กีฬาวังนันทอุทยานครั้งที่ 1 กรกฎาคม 61 เวลา 15 30 ณสนามฟุตซอลกิจการศูนย์กีฬาวังนันทอุทยาน
022 งานวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 61 เวลา 08 30 ถึง 15 00 ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ
023 สตน.ทร.เข้าตรวจสอบภายใน ชย.ทร.23 ก.ค.- 17 ส.ค.61
024 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ชย.ทร.
025 สัมมนาเรื่องการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพเรือให้กับหน่วยปกครองที่ดินหน่วยใช้ประโยชน์ที่ดิน และกำลังพลของกองทัพเรือ วันที่ 23 ถึง 25 กรกฎาคม 61 โรงแรมไมด้านครปฐม
026 นาวีวิจัย 2018 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 61 เวลา 08 00 ถึง 16 00 ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ
027 นาวีวิจัย 2018 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 61 เวลา 08 00 ถึง 16 00 ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ
028 การจัดการงานพิธี การผูกผ้าระบาย
029 ขอเรียนเชิญนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.(พิเศษ) - น.ท. (สายวิทยาการ ชย.ทร.) เข้าร่วมรับฟังวิธีการประเมินในระบบฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๖ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๓๓๐ - ๑๖๓๐ ที่ ห้องเรียน รร.ชย.กวก.ชย.ทร.
030 ประชุม นขต.ชย.ทร.ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 61 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
031 งานรำลึกวิกฤตการณ์รศ 112 ป้อมพระจุลจอมเกล้า วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 61 เวลา 0930
032 ดูงานซัมซุง
033 แผนกการเงิน จะทำการติดตามการจัดทำองค์ความรู้ของแผนก
034 Test1
035 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ชย.ทร.
036 วันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำวันพุธที่ 4 กรกฎาคม 61 เวลา 09 00 ถึง 15 30 ห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ
037 กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 61 เวลา 08 00 ถึง 13 00 วังนันทอุทยานและห้องเจ้าพระยาหอประชุมกองทัพเรือ
038 ประชุมเตรียมการจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 61 เวลา 13 30 ถึง 16 30 ชั้น 5 วังนันทอุทยาน
039 ฟังการแถลงผลการสอบทานการควบคุมภายในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 61 เวลา 0930 อาคาร 5 พระราชวังเดิม
040 กิจกรรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตกองทัพเรือวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 61 เวลา 08 30 ถึง 12 30 ห้องประชุมบริพัตรกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
041 ประชุม นขต.ชย.ทร.ครั้งที่ 6/ 2561 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 61 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
042 ประชุมจัดงานวันแห่งการจัดการความรู้ของกองทัพเรือประจำปี 2561วันพุธที่ 4 กรกฎาคม60 1ประชุมวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 61 เวลา 0930ห้องประชุมชั้น 4 วังนันทอุทยาน
043 สัมมนาเรื่องการดำเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกองทัพเรือฉบับทบทวนพ. ศ. 2560วันที่ 30 พฤษภาคมถึง 1มิถุนายน 61 โรงแรมไมด้าแกรนด์ทราวดี
044 บรรยายและรับเอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญของข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 กค 61ในวันที่ 24-25 พฤษภาคม 6 1อาคารนันทอุทยานสโมสรชั้น 2
045 จัดเจ้าหน้าที่จำนวน 7 ด้านบรรยายภารกิจพันธกิจการประเมินความเสี่ยงและฟังการแถลงผลการสอบทานการควบคุมภายในวันศุกร์ที่ 22 มิย 60 เวลา 0930 ถึง 13 00 ห้องประชุมสำนักเลขานุการกองทัพเรืออาคาร 5 พระราชวังเดิม
046 ประชุมชี้แจงรายละเอียดงานโครงการก่อสร้างและอื่นๆประจำปีงบประมาณ 63วันที่ 16 ถึง 18 พฤษภาคม 60 เวลา 09 00 ถึง 13 00 ชั้น 6 วังนันทอุทยาน
047 สอบภาษาอังกฤษเก็บตก วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 60 เวลา 0930 ห้องเรียนรวมชั้น 3 รร.พจ.ยศ.ทร. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09 00
048 พิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 6 1 เวลา 10 00
049 ขอให้หน่วยปกครองสายวิทยาการ ชย.ทร.ที่ประสงค์จะส่งบุคลากรสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ 79 ต.ค61-ก.ย.62
050 พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรและแต่งตั้งข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ำกว่าสัญญาบัตรเป็นนายทหารประทวนวันที่ 15 พฤษภาคม 60 เวลา 13 30
051 ประชุม พิจารณาจัดทำแนวทางบริหารจัดการเพื่อเตรียมกำลังพลสำหรับตำแหน่งงานในระดับสูงที่สำคัญของกองทัพเรือครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 60 วังนันทอุทยานชั้น 1
052 กำหนดดับกระแสไฟฟ้าใน ชย.ทร.และ ซอยวังเดิม 3 วันที่ 11 พฤษภาคม 6 1 เวลา 09 00 ถึง 12 00
053 กำหนดให้ นขต.ทร.ส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 6 2ในวันที่ 9 พฤษภาคม 60
054 วิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพล
055 กิจกรรม 5 ส. Big cleaning Day ของกรมช่างโยธาทหารเรือวันพุธที่ 9 พฤษภาคม 61 เวลา 0830 ถึง 11 30
056 ประชุม นขต.ชย.ทร.ครั้งที่5/2561 วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 60 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
057 ประชุมพิจารณาร่างโครงการศึกษาของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 62 วันที่ 7 พฤษภาคม 6 1 เวลา 09 00 ถึง 16 00 ชั้น 1 วังนันทอุทยาน
058 การจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ KM ชย.ทร. งป.๖๑
059 กำหนดเวลาการเสนอผลงานการจัดการความรู้ของกรมช่างโยธาทหารเรือปีงบประมาณ 61 26 เมษายนถึง 30 เมษายน 61
060 กำหนดส่งผลงานการจัดการความรู้ ของแต่ละหน่วยในกรมช่างโยธาทหารเรือวันที่ 25 เมษายน 61
061 ประชุมคณะทำงาน pmqa วันที่ 19 เมษายน 60 เวลา 1330 ถึง 16 00 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
062 ประชุมทบทวนปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐของกรมช่างโยธาทหารเรือวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 60 เวลา 1330 ถึง 16 00 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
063 ประชุมโครงการย้ายกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการระยะที่ 2 พื้นที่บางนาวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 60 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
064 งานสงกรานต์กรมช่างโยธาทหารเรือ
065 จัดนายทหารสัญญาบัตรร่วมพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์พุทธศักราช 2560 1
066 ประชุมบรรยายสรุปงานสำคัญที่ต้องติดตามของแต่ละหน่วยงานพร้อมปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะและรับมอบนโยบายจากเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือวันที่ 3 เมษายน 61 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
067 ประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปงานสำคัญที่ต้องติดตามปัญหาข้อขัดข้องข้อเสนอแนะของแต่ละคณะทำงานวันที่ 3 เมษายน 6 1 เวลา 13 30 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
068 กำหนดพิธีรับ-ส่ง หน้าที่ จก.ชย.ทร.
069 กำหนดพระราชทานเพลิงศพนาวาเอกภัทรเดช ขันธหิรัญ หก.กวก.ชย.ทร. 31มีค61 เวลา 1700 วัดธาตุทอง
 
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   005059 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61