รายละเอียด ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟังบรรยายเรื่องการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ตามหลักประมวลจริยธรรม วันพุธที่ 5 กันยายน 61 เวลา 09.00 นถึง 16.00 นสโมสรกรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ :: 22 08 2018 : 14:44
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 26 ก.ค. 60