รายละเอียด ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบกำหนดเกษียณอายุราชการของกองงานโยธาวันพุธที่ 5 กันยายน 61 เวลา 07.00 นถึง 16.30 น
 
 

 

บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ :: 03 08 2018 : 12:31
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 26 ก.ค. 60