รายละเอียด ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
ตารางกิจกรรมที่สำคัญ
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับปรุงระบบงานของกองทัพเรือประจำปีงบประมาณ 61 วันที่ 20-22 สิงหาคม 61 โรงแรมไมด้าทราวดีแกรนด์ นครปฐม
 
 

 


บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ :: 01 08 2018 : 17:02
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 26 ก.ค. 60