กระบวนการพัฒนากำลังพล
โปรแกรมกระบวนการพัฒนากำลังพล กรมช่างโยธาทหารเรือ
[ หน้าหลักการพัฒนากำลังพล l บันทึกรายการผู้เข้ารับการอบรม l Excel Download l เข้าระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ ]
 
 
การดำเนินงานหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ และหลักสูตรเพิ่มพูนความรู้
 
 
 
 
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   03017    ตั้งแต่ 25 เม.ย. 61