NPD PROCUREMENT TEMPLATE
โปรแกรมวางแผนติดตามงานจัดซื้อจัดจ้าง กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
มีคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด 137 รายการ :: ดูคู่มือและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมดได้จากที่นี่ ::
ลำดับที่ ประเภท รายการ อ่าน
001 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 487
002 กฏกระทรวง กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 328
003 ระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 370
004 คู่มือ คู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ 412
005 คู่มือ คู่มือวิธีคัดเลือก 339
006 คู่มือ คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง 407
007 หนังสือเวียน กฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 272
008 หนังสือเวียน กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 313
009 หนังสือเวียน การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 266
010 หนังสือเวียน การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocument.go.th 357
011 หนังสือเวียน การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง 233
012 หนังสือเวียน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 223
013 หนังสือเวียน ข้อแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ๒) 218
014 หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS 221
015 หนังสือเวียน แนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ต่อ 1 รายการพิจารณา 270
 
 
NPD PROCUREMENT TEMPLATE
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
ตัวอย่าง
   
 
ตัวอย่างขออนุมัติแบบ ตำบลที่และประมาณการงานจ้างก่อสร้าง 00225
 
ตัวอย่างขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง 00611
 
ตัวอย่างขออนุมัติแบบ ตำบลที่และประมาณการงานจ้างก่อสร้าง ให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 00202
 
ตัวอย่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง 00197
 
ตัวอย่างแผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 00204
   
   
   
 
การจัดจ้าง
 
  ประกาศแผน
 
ขออนุมัติประกาศแผน (Template) 00385
  1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding
 
1.1 ขอความเห็นชอบราคากลาง ร่างประกาศ รายงานขอจ้าง (Template) 00216
 
1.2 เห็นชอบเผยแพร่ประกาศ (Template) 00210
 
1.3 รายงานผลของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา (Template) 00217
 
1.4 ขออนุมัติจ้าง (Template) 00205
   
  2. วิธีคัดเลือก
 
Template
  3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 
Template
   
 
การจัดซื้อ
 
  1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป e-bidding (กรณีวิจารณ์ร่างประกาศ)
 
1.1 ขอความเห็นชอบรายงานซื้อ (ร่างวิจารณ์ Template) 00233
 
1.2 ขอความเห็นชอบเผยแพร่ประกาศ (Template) 00221
 
1.3 สรุปคณะกรรมการซื้อ (Template) 00218
 
1.4 ขออนุมัติซื้อ (Template) 00216
 
1.5 แจ้งตกลงซื้อ (Template) 00205
 
1.6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง e-bidding (Template) 00194
 
1.7 บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางจัดซื้อ (Template) 00197
 
1.8 ประกาศผู้ชนะ e-bidding (Template) 00218
 
1.9 ประกาศแผน (Template) 00182
 
1.10 ผนวก ก (Template) 00193
   
  2. วิธีคัดเลือก
 
2.1 ขอความเห็นชอบซื้อ (เปลี่ยนจาก e-market) (Template) 00206
 
2.2 สรุปคณะกรรมการจัดซื้อ (Template) 00200
 
2.3 ขออนุมัติซื้อ (Template) 00230
 
2.4 แจ้งตกลงซื้อ (Template) 00228
 
2.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางวิธีคัดเลือก (Template) 00182
 
2.6 บันทึกคณะกรรมการราคากลาง (เปลี่ยนมาจาก e-market) (Template) 00187
 
2.7 ประกาศผู้ชนะวิธีคัดเลือก (Template) 00196
 
2.8 ประกาศแผน (Template) 00209
 
2.9 ผนวก ก (Template) 00261
   
  3. วิธีเฉพาะเจาะจง
 
3.1 รายงานขอซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Template) 00206
 
3.2 ขออนุมัติซื้อ (Template) 00191
 
3.3 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง (Template) 00216
 
3.4 เจ้าหน้าที่ร่างคุณลักษณะ (Template) 00187
 
3.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (Template) 00214
   
 
 
 
โปรแกรมช่วยวางแผนงานจัดซื้อจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยกรมช่างโยธาทหารเรือ
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   75734    ตั้งแต่ 20 เม.ย. 61