คู่มือและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
คู่มือและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ชย.ทร.
 
 
 
     
 
ลำดับที่ ประเภท รายการ อ่าน
001 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 506
002 กฏกระทรวง กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 344
003 ระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 385
004 คู่มือ คู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ 430
005 คู่มือ คู่มือวิธีคัดเลือก 356
006 คู่มือ คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง 424
007 หนังสือเวียน กฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 290
008 หนังสือเวียน กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 330
009 หนังสือเวียน การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 282
010 หนังสือเวียน การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocument.go.th 373
011 หนังสือเวียน การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง 249
012 หนังสือเวียน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 241
013 หนังสือเวียน ข้อแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ๒) 234
014 หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS 237
015 หนังสือเวียน แนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ต่อ 1 รายการพิจารณา 287
016 หนังสือเวียน แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 231
017 หนังสือเวียน แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 154
018 หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 171
019 หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 186
020 หนังสือเวียน มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 187
021 หนังสือเวียน รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 188
022 ข้อหารือ การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน 174
023 ข้อหารือ การขอความเห็นชอบกำหนดวงเงินในการสั่งซื้อสั่งจ้าง 188
024 ข้อหารือ การขอทำความตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างออกแบบงานจ้างปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 156
025 ข้อหารือ การขออนุมัติยกเว้นการขอเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย 171
026 ข้อหารือ การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 206
027 ข้อหารือ การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง 240
028 ข้อหารือ การใช้บังคับตามพระราชบัญญัติซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 207
029 ข้อหารือ การดำเนินการกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว 239
030 ข้อหารือ การพิจารณาใบเสนอราคาจากระบบ e-GP ข้อหารือขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 169
031 ข้อหารือ การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 170
032 ข้อหารือ การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 222
033 ข้อหารือ ขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 216
034 ข้อหารือ ข้อหารือกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 189
035 ข้อหารือ ข้อหารือกรณีการทำสัญญาประกันภัย 175
036 ข้อหารือ ข้อหารือกรณีผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ใขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25608 219
037 ข้อหารือ ข้อหารือการกำหนดค่าจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ ๕ 168
038 ข้อหารือ ข้อหารือการกำหนดผู้มีอำนาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือจ้างแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 228
039 ข้อหารือ ขอหารือการคิดอัตราค่าปรับสัญญาจ้างเกินอัตราที่กำหนดตามสัญญาโครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 205
040 ข้อหารือ ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 225
041 ข้อหารือ ข้อหารือการจัดซื้อผู้รับจ้างหลายรายในการจ้างคราวเดียว 236
042 ข้อหารือ ข้อหารือการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 182
043 ข้อหารือ ข้อหารือการจัดทำระเบียบบริษัทว่าด้วยการพัสดุ ของรัฐวิสาหกิจข้อหารือการจัดทำระเบียบบริษัทว่าด้วยการพัสดุ ของรัฐวิสาหกิจ 203
044 ข้อหารือ ข้อหารือการจ้างที่ปรึกษา 229
045 ข้อหารือ ข้อหารือการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการดำเนินงานด้านการเพาะชำกล้าไม้ 177
046 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 248
047 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ NPL 217
048 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย 181
049 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 190
050 ข้อหารือ ข้อหารือการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 255
051 ข้อหารือ ข้อหารือการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ 272
052 ข้อหารือ ข้อหารือการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 TOT 327
053 ข้อหารือ ข้อหารือการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25607 198
054 ข้อหารือ ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 309
055 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกตามพระราชบัญญัติฯ 213
056 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กองทุนวินาศภัย 173
057 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความหมายของเงินงบประมาณ 207
058 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (56(2) ซ 192
059 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 . 222
060 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 207
061 ข้อหารือ ข้อหารือการแปรสภาพโดยควบรวมนิติบุคคลหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียบผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอราคางานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ 2 211
062 ข้อหารือ ข้อหารือการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 194
063 ข้อหารือ ข้อหารือการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 183
064 ข้อหารือ ข้อหารือการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ 168
065 ข้อหารือ ข้อหารือการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 200
066 ข้อหารือ ข้อหารือการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 198
067 ข้อหารือ ข้อหารือการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน 144
068 ข้อหารือ ข้อหารือการให้ทุนของกองทุนต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่ . 164
069 ข้อหารือ ข้อหารือการโอนทรัพย์สินที่ได้จากการจัดหาภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 152
070 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์แผ่นปะลงตรวจตรา (Visa Sticker) เพิ่มเติม 161
071 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและพนักงาน (D&O) และประกันความรับผิดจากวิชาชีพของสถาบันการเงิน (FIPI) 159
072 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา 220
073 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาประกันภัย 158
074 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 230
075 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากต่างประเทศ 229
076 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แยกซื้อแยกจ้าง 234
077 ข้อหารือ ขอหารือเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงาน บริษัท ฟิน ไอที แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ยื่นซองประมูลpdf 207
078 ข้อหารือ ข้อหารือคำนิยาม หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 204
079 ข้อหารือ ข้อหารืองานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 191
080 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการกำหนดค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 163
081 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการกำหนดค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 178
082 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 198
083 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการใช้งบประมาณโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 148
084 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ 163
085 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 227
086 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 199
087 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 203
088 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางจัดซื้อผลผลิตทางการเกษครตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 158
089 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางในกานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 196
090 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพัสดุ 283
091 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความซับซ้อนไม่ซับซ้อน 204
092 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรมโยธาธิการ 220
093 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 175
094 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา 174
095 ข้อหารือ ข้อหารือรายการค่าใช้จ่ายว่าเข้าข่ายเป็นพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือไม่ 173
096 ข้อหารือ ข้อหารือเรื่องการจำหน่ายซากรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ 158
097 ข้อหารือ ข้อหารือเรื่องหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 178
098 ข้อหารือ ข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 188
099 ข้อหารือ ข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คัดเลือกจากต่างประเทศ 208
100 ข้อหารือ ข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25606 198
101 ข้อหารือ ข้อหารือวิธีการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 154
102 ข้อหารือ ข้อหารือสถานะของหน่วยงานของรัฐ การวินิจฉัยหน่วยงานของรัฐของสถานพยาบาล 189
103 ข้อหารือ ข้อหารือสถานะของหน่วยงานของรัฐ 208
104 ข้อหารือ ความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 208
105 ข้อหารือ เงินทุนหมุนเวียนข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 168
106 ข้อหารือ ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม 162
107 ข้อหารือ ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 213
108 ข้อหารือ ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560 206
109 ข้อหารือ ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 208
110 ข้อหารือ ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง 169
111 ข้อหารือ ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 187
112 ข้อหารือ แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 160
113 ข้อหารือ แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128 212
114 ข้อหารือ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 176
115 ข้อหารือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา 206
116 ข้อหารือ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 174
117 ข้อหารือ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 199
118 กฏกระทรวง คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 400/60 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม 213
119 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ 203
120 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานก่อสร้าง 278
121 ข้อหารือ ข้อหารือกิจการร่วมค้า 258
122 ข้อหารือ ขอหารือแนวทางการจัดซื้อเครื่องช่วยฟัง 176
123 พระราชบัญญัติ ข้อหารือการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 182
124 ข้อหารือ ข้อหารือหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 167
125 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 160
126 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 207
127 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 172
128 ข้อหารือ ข้อหารือการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 212
129 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 194
130 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 190
131 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ 168
132 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันอุดมศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 141
133 ข้อหารือ ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 240
134 ข้อหารือ ข้อหารือเพื่อการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ ดาวคะนอง 190
135 ข้อหารือ ข้อหารือการแต่งตั้งพนักงานกองทุนเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 153
136 ข้อหารือ ข้อหารือคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีผู้เสนอราคาในนามกิจการร่วมการค้า 179
137 ข้อหารือ ข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 2387
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   78837    ตั้งแต่ 20 เม.ย. 61