คู่มือและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
คู่มือและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง ชย.ทร.
 
 
 
     
 
ลำดับที่ ประเภท รายการ อ่าน
001 พระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 480
002 กฏกระทรวง กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 323
003 ระเบียบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 364
004 คู่มือ คู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ 406
005 คู่มือ คู่มือวิธีคัดเลือก 333
006 คู่มือ คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง 401
007 หนังสือเวียน กฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง 268
008 หนังสือเวียน กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ 307
009 หนังสือเวียน การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ 260
010 หนังสือเวียน การเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ www.gprocument.go.th 353
011 หนังสือเวียน การใช้ระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานนำร่อง 229
012 หนังสือเวียน การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 218
013 หนังสือเวียน ข้อแจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ๒) 212
014 หนังสือเวียน ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มผู้ขายในระบบ GFMIS 216
015 หนังสือเวียน แนวทางการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา แบบรวมคุณสมบัติหลาย GPU ต่อ 1 รายการพิจารณา 265
016 หนังสือเวียน แนวทางการเปิดเผยราคากลางสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 210
017 หนังสือเวียน แนวทางบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 138
018 หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ 151
019 หนังสือเวียน แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 168
020 หนังสือเวียน มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 169
021 หนังสือเวียน รายงานผลการพัฒนาระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 170
022 ข้อหารือ การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน 154
023 ข้อหารือ การขอความเห็นชอบกำหนดวงเงินในการสั่งซื้อสั่งจ้าง 170
024 ข้อหารือ การขอทำความตกลงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างออกแบบงานจ้างปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 136
025 ข้อหารือ การขออนุมัติยกเว้นการขอเบิกจ่ายค่าเครื่องแต่งกาย 150
026 ข้อหารือ การขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 187
027 ข้อหารือ การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง 221
028 ข้อหารือ การใช้บังคับตามพระราชบัญญัติซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 190
029 ข้อหารือ การดำเนินการกรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว 218
030 ข้อหารือ การพิจารณาใบเสนอราคาจากระบบ e-GP ข้อหารือขั้นตอนการจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 153
031 ข้อหารือ การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 151
032 ข้อหารือ การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง 204
033 ข้อหารือ ขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 198
034 ข้อหารือ ข้อหารือกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 172
035 ข้อหารือ ข้อหารือกรณีการทำสัญญาประกันภัย 160
036 ข้อหารือ ข้อหารือกรณีผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ใขสัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25608 204
037 ข้อหารือ ข้อหารือการกำหนดค่าจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร้อยละ ๕ 150
038 ข้อหารือ ข้อหารือการกำหนดผู้มีอำนาจและวงเงินในการสั่งซื้อหรือจ้างแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 209
039 ข้อหารือ ขอหารือการคิดอัตราค่าปรับสัญญาจ้างเกินอัตราที่กำหนดตามสัญญาโครงการโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ 187
040 ข้อหารือ ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 207
041 ข้อหารือ ข้อหารือการจัดซื้อผู้รับจ้างหลายรายในการจ้างคราวเดียว 218
042 ข้อหารือ ข้อหารือการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์ระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ 164
043 ข้อหารือ ข้อหารือการจัดทำระเบียบบริษัทว่าด้วยการพัสดุ ของรัฐวิสาหกิจข้อหารือการจัดทำระเบียบบริษัทว่าด้วยการพัสดุ ของรัฐวิสาหกิจ 185
044 ข้อหารือ ข้อหารือการจ้างที่ปรึกษา 211
045 ข้อหารือ ข้อหารือการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาในการดำเนินงานด้านการเพาะชำกล้าไม้ 159
046 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 231
047 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ NPL 201
048 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนการรถไฟแห่งประเทศไทย 163
049 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 174
050 ข้อหารือ ข้อหารือการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 239
051 ข้อหารือ ข้อหารือการแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ 256
052 ข้อหารือ ข้อหารือการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 TOT 310
053 ข้อหารือ ข้อหารือการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25607 180
054 ข้อหารือ ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง 292
055 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกตามพระราชบัญญัติฯ 196
056 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กองทุนวินาศภัย 156
057 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความหมายของเงินงบประมาณ 193
058 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (56(2) ซ 178
059 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 . 208
060 ข้อหารือ ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 193
061 ข้อหารือ ข้อหารือการแปรสภาพโดยควบรวมนิติบุคคลหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียบผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอราคางานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำภายในประเทศ 2 194
062 ข้อหารือ ข้อหารือการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 179
063 ข้อหารือ ข้อหารือการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 168
064 ข้อหารือ ข้อหารือการพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ 154
065 ข้อหารือ ข้อหารือการมอบอำนาจการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 183
066 ข้อหารือ ข้อหารือการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ 183
067 ข้อหารือ ข้อหารือการส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชน ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน 129
068 ข้อหารือ ข้อหารือการให้ทุนของกองทุนต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หรือไม่ . 149
069 ข้อหารือ ข้อหารือการโอนทรัพย์สินที่ได้จากการจัดหาภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 137
070 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์แผ่นปะลงตรวจตรา (Visa Sticker) เพิ่มเติม 145
071 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการจัดทำประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและพนักงาน (D&O) และประกันความรับผิดจากวิชาชีพของสถาบันการเงิน (FIPI) 144
072 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการจ้างที่ปรึกษา 203
073 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหาประกันภัย 144
074 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 216
075 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการเลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากต่างประเทศ 214
076 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แยกซื้อแยกจ้าง 218
077 ข้อหารือ ขอหารือเกี่ยวกับหนังสือรับรองผลงาน บริษัท ฟิน ไอที แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ยื่นซองประมูลpdf 194
078 ข้อหารือ ข้อหารือคำนิยาม หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 189
079 ข้อหารือ ข้อหารืองานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 172
080 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการกำหนดค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 146
081 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการกำหนดค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ 162
082 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 184
083 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการใช้งบประมาณโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก 132
084 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ 148
085 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง 212
086 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 185
087 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 186
088 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางจัดซื้อผลผลิตทางการเกษครตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 140
089 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางในกานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 178
090 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนพัสดุ 259
091 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ความซับซ้อนไม่ซับซ้อน 185
092 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรมโยธาธิการ 201
093 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 155
094 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำประกันอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับนักศึกษา 155
095 ข้อหารือ ข้อหารือรายการค่าใช้จ่ายว่าเข้าข่ายเป็นพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ หรือไม่ 154
096 ข้อหารือ ข้อหารือเรื่องการจำหน่ายซากรถยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุในต่างประเทศ 138
097 ข้อหารือ ข้อหารือเรื่องหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 161
098 ข้อหารือ ข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน 170
099 ข้อหารือ ข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คัดเลือกจากต่างประเทศ 189
100 ข้อหารือ ข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25606 183
101 ข้อหารือ ข้อหารือวิธีการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อใช้ในอาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ 138
102 ข้อหารือ ข้อหารือสถานะของหน่วยงานของรัฐ การวินิจฉัยหน่วยงานของรัฐของสถานพยาบาล 175
103 ข้อหารือ ข้อหารือสถานะของหน่วยงานของรัฐ 190
104 ข้อหารือ ความเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐของคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 192
105 ข้อหารือ เงินทุนหมุนเวียนข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 154
106 ข้อหารือ ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริม 146
107 ข้อหารือ ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท 200
108 ข้อหารือ ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาคร้ฐ พ.ศ. 2560 192
109 ข้อหารือ ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 193
110 ข้อหารือ ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าK)ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง 149
111 ข้อหารือ ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ 172
112 ข้อหารือ แนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ 149
113 ข้อหารือ แนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 128 195
114 ข้อหารือ แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ 161
115 ข้อหารือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา 189
116 ข้อหารือ แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 159
117 ข้อหารือ แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 186
118 กฏกระทรวง คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 400/60 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม 196
119 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้เสนอราคาไม่ยื่นบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ 189
120 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานก่อสร้าง 260
121 ข้อหารือ ข้อหารือกิจการร่วมค้า 237
122 ข้อหารือ ขอหารือแนวทางการจัดซื้อเครื่องช่วยฟัง 160
123 พระราชบัญญัติ ข้อหารือการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง 163
124 ข้อหารือ ข้อหารือหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 149
125 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ 140
126 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 192
127 ข้อหารือ ข้อหารือการดำเนินการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 157
128 ข้อหารือ ข้อหารือการมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 196
129 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการมอบอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 178
130 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 170
131 ข้อหารือ ข้อหารือแนวทางการดำเนินการจัดทำประกันภัยรถราชการและประกันสุขภาพสำหรับผู้มีสิทธิตามระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ 151
132 ข้อหารือ ข้อหารือเกี่ยวกับการพิจารณาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมของสถาบันอุดมศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 125
133 ข้อหารือ ข้อหารือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 223
134 ข้อหารือ ข้อหารือเพื่อการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓ ดาวคะนอง 174
135 ข้อหารือ ข้อหารือการแต่งตั้งพนักงานกองทุนเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 138
136 ข้อหารือ ข้อหารือคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีผู้เสนอราคาในนามกิจการร่วมการค้า 159
137 ข้อหารือ ข้อหารือวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 2368
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   74642    ตั้งแต่ 20 เม.ย. 61