รายละเอียด กิจกรรม
กรมช่างโยธาทหารเรือ
กิจกรรม การการจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
 
 
ระบบงานพิธีออนไลน์ แผนกงานพิธี กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.
 
 
 
 
 
การตกแต่งสถานที่รับรอง ผบ.ทร.ฟิลิปปินส์ (ฟป.)และภริยาพร้อมคณะ ณ บก.ทร.(พระราชวังเดิม)
สิ่งที่เจ้าหน้าที่แผนกบริหารงานพิธีควรต้องรู้
ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
 

บทความ ๑
บทความ ๒
ผนวก ก
ผนวก ข

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ :: 30 08 2022 : 11:33
 
 
 
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
[ บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น l บันทึกข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูล ]
กิจกรรม การการจัดการความรู้ ชย.ทร.

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59