หน้าหลัก การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
นิทรรศการจัดการความรู้(KM) ชย.ทร.ประจำปี งป.60
23 พ.ค. 60
 
 
 
 
 
ผลงานการจัดการความรู้ (KM) งบประมาณ ๒๕๖๐
Best Practice
กองกำลังพลและธุรการ (กพ.) : Personnel and Administration Division (PAD)
1. แผนกกำลังพล : Personnel Section
เรื่อง การใช้ Line แจ้งเตือนคำสั่งไปราชการ
2. แผนกธุรการ : Administration Section
เรื่อง การจัดเก็บคำสั่ง(ชย.ทร.)ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

3. แผนกบริการ : Service Section

เรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการช่องประชุม
4. แผนกแรงงาน : Labor Section
เรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการตรวจสอบเอกสาร
กองบริหารงานช่าง (กงช.) : Constructions Management Division (CMD)
5. แผนกบริหารงานซ่อม : Repairing Management Section
เรื่อง ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)6. แผนกบริหารงานพิธี : Ceremonies Management Section
6. แผนกบริหารงานพิธี : Ceremonies Management Section
เรื่อง ระบบงานพิธีออนไลน์
7. แผนกบริหารสัญญา : Contract Management Section
เรื่อง ระบบบริหารสัญญาออนไลน์
กองวิทยาการ (กวก.) : Technical Affairs Division (TAD)
8. แผนกวิทยาการ : Technical Affairs Section
เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการงบประมาณด้านการพัฒนากำลังพลแบบมีส่วนร่วม
9. แผนกฝึกและศึกษา : Training and Education Section
เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มเติมกระบวนการการปฏิบัติงานและการนำระบบ Social network ร่วมเสริมการปฎิบัติงาน
10. แผนกพัฒนาระบบงานช่าง : Construction System Development Section
เรื่อง การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กองการพัสดุ (กพสด.) : Division of Procurement (DP)
11. แผนกซ่อมบารุง : Maintenance Section
เรื่อง โปรแกรมวางแผน/เร่งรัดติดตามและแจ้งเตือนงานจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
12. แผนกพัสดุช่าง : Construction Material Section
เรื่อง คู่มือการแก้ไขใบเบิกอิเล็กทรอนิกส์พัสดุสาย ชย. แบบ e-supply ในระบบงาน supinv 1-3 v.4
กองออกแบบ (กอบ.) : Design Division (DD)
13. แผนกอาคารและผังหลัก : Architecture and Master Plan Section
เรื่อง ระบบตรวจสอบการขออนุมัติแบบและตำบลที่ก่อสร้าง
14. แผนกโยธาและสุขาภิบาล : Civil and Sanitary Engineering Section
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติตรวจสอบแบบก่อสร้างจากหน่วยนอก ทร.
15. แผนกสำรวจ : Topographic Surveying Section
เรื่อง ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practce)การจัดทำผังหลักจำลองเหมือนจริง
16. แผนกประมาณการ : Cost Estimation Section
เรื่อง วิธีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำนงณราคากลางงานก่อสร้าง
กองงานโยธา (กงย.) : Public Works Division (PWD)
17. แผนงาน : Jobs Section
เรื่อง แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
18. แผนกงานสถานที่และบริการ : Construction Site and Service Section
เรื่อง รถทุ่นแรงสำหรับงานฟลอร์ และเทคนิคการขนย้าย
19. แผนกรถเครื่องทุ่นแรง : Facilitating Vehicles Section
เรื่อง การบริหารงานด้านโลจิสติกส์การขนส่งสำหรับงานกาชาด
กองงานไฟฟ้า (กงฟ.) : Electrical Works Division (EWD)
20. แผนงานไฟฟ้า : Electrical Planning Section
เรื่อง การเปิดแพรคลุมป้ายด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
21. แผนกซ่อมเครื่องไฟฟ้า : Electrical Equipment Repair Section
เรื่อง นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยในการซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า
22. แผนกไฟฟ้าแสงสว่างและกาลัง : Lighting and Power Section
เรื่อง เทคนิคการเลือกหลอดไฟและโคมไฟ
กองงานเครื่องกล (กงค.) : Mechanical Works Division (MWD)
23. แผนกซ่อมเครื่องกลและเครื่องทุ่นแรง : Machinery and Facilitating Tools Repair Section
เรื่อง เครื่องตัดปะเก็นเชือก
24. แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง : Facilitating Vehicles Repair Section
เรื่อง อุปกรณ์ในการถอด-ประกอบการยกเกียร์เปลี่ยนแผ่นคลัทช์
25. แผนกซ่อมเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ : Refrigerator and Air Conditioner Repair Section
เรื่อง ระบบบริหารแรงดันเพื่อประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความเย็น
กองแผนและโครงการ (กผค.) : Planning and Project Division (PPD)
26. แผนกงบประมาณ : Budgeting Section
เรื่อง กระบวนการควบคุมและติดตามงานงบประมาณโดยใช้โปรมแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล
27. แผนกส่งกาลังบารุง : Logistics Section
เรื่อง ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระบบบริหารงานส่งกำลังบำรุงสายโยธา
28. แผนกโยธาและอาคาร : Public Works and Buildings Section
เรื่อง การจัดจัดแบบร่างและประมาณการเบื้องต้น
29. แผนกไฟฟ้าและเครื่องกล : Electrical and Mechanical Works Section
เรื่อง ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ราชการ
 
30. แผนกพระธรรมนูญ : Judge Advocate Section (JAS)
เรื่อง ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ผูกพันรวดเร็ว เริ่มงานทันที ไม่มีปัญหาเบิกข่าย(C-quick)
31. แผนกการเงิน : Finance Section (FS)
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยอดจัดซื้อจัดจ้าง ชย.ทร.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการดาเนินการ การจัดการความรู้กรมช่างโยธาทหารเรือ
ประจำปี งป.59
เมื่อ 30 มิ.ย.59 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ
 
       
 
 
 
 
ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ ชย.ทร.ประจำปี งป.59
Best Practice
 
 
1. การวางผังอาคารโดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่สำรวจส่วนกลาง (กอบ.ชย.ทร.)
- ผังหลัก กรม ทพ.นย. ที่ ต.โคกยามู อ.ไพรวัน จ.นราธิวาส (ใช้สำหรับวางผังร่วมกันผ่านเว็บเบราว์เซอร์)
- ผังหลัก กรม ทพ.นย. ที่ ต.โคกยามู อ.ไพรวัน จ.นราธิวาส (ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์)
- คู่มือการใช้งาน
 
4.การเสนอความต้องการงานก่อสร้าง และการประมาณราคาเบื้องต้นของกองทัพเรือ (กผค.ชย.ทร.)
 
5.การบริหารจัดการสินทรัพย์ ชย.ทร. (ผ.การเงิน บก.ชย.ทร.)
 
6.เทคนิคการจัดจ้างแบบ E-bidding (กพสด.ชย.ทร.)
 
 
 
 
 
นิทรรศการจัดการความรู้(KM) ชย.ทร.ประจำปี งป.59
 
 
 
 
 
 
ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
มีช่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6 รายการ ดู ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้จากที่นี่
 
 
 
 
กิจกรรม การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
มีหัวข้อกิจกรรม ทั้งหมด 4 รายการ ดู กิจกรรมทั้งหมดได้จากที่นี่
ลำดับที่ รายการ ผู้ตั้งหัวข้อ วันที่บันทึก อ่าน ตอบ
004 ระบบงานพิธีออนไลน์ แผนกงานพิธี กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 30 05 2018 : 08:26 98 0
003 ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) กงช.... น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 30 05 2018 : 08:26 82 0
002 แผนกกำลังพล น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 30 05 2018 : 08:26 111 0
001 ขอรายงานผลการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ของ.... น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 30 05 2018 : 08:26 143 0
 
 
 
 
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
มีการดำเนินการ ทั้งหมด 20 รายการ ดู การดำเนินการทั้งหมดได้จากที่นี่
ลำดับที่ รายการ อ่าน
015 แบบฟอร์มรับส่งหน้าที่ 71
029 สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61 95
016 แบบฟอร์มบทเรียนหนึ่งประเด็น(OPL) 48
023 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 46
017 แบบฟอร์มกระบวนการและนวัตกรรมการจัดการความรู้ 41
024 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 45
025 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 48
026 คู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ 40
027 คู่มือวิธีคัดเลือก 51
028 คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง 96
038 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 92
040 ความหมายของงานก่อสร้าง 75
039 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2561) 89
037 มยผ. 1302-52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 56
036 มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ​โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2551 29
035 อำนาจของ สตง. กับการลงโทษ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี ทำราคากลางไม่ถูกต้อง (สูง) ทำให้ราชการเสียหาย 56
034 📗 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เล่ม 1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน... 34
033 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 50
032 คู่มือการประดับธงและระบายผ้า 117
031 ระบบติดตามและแจ้งเตือนตามแผนปฏิบัติงาน 45
 
 
 
 
กระดานสนทนา การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
มีหัวข้อสนทนา ทั้งหมด 2 รายการ ดู หัวข้อสนทนาทั้งหมดได้จากที่นี่
ลำดับที่ รายการ ผู้ตั้งหัวข้อ วันที่บันทึก อ่าน ตอบ
002 ตารางคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ย 6% น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 06 07 2016 : 10:02 88 0
001 โปรแกรมวิเคราะห์ความคุ้มค่าการซ่อมทำครุภัณฑ์สาย ชย. VERSION .... น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 14 06 2016 : 23:29 82 1
 
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59