หน้าหลัก การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
นิทรรศการจัดการความรู้ (KM) ชย.ทร.ประจำปี งป.62
KM 2562 ตอนที่ 1
 
KM 2562 ตอนที่ 2
 
KM 2562 ตอนที่ 3
 
 
 
 
 
 
นิทรรศการจัดการความรู้(KM) ชย.ทร.ประจำปี งป.60
23 พ.ค. 60
 
 
 
 
 
ผลงานการจัดการความรู้ (KM) งบประมาณ ๒๕๖๐
Best Practice
กองกำลังพลและธุรการ (กพ.) : Personnel and Administration Division (PAD)
1. แผนกกำลังพล : Personnel Section
เรื่อง การใช้ Line แจ้งเตือนคำสั่งไปราชการ
2. แผนกธุรการ : Administration Section
เรื่อง การจัดเก็บคำสั่ง(ชย.ทร.)ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

3. แผนกบริการ : Service Section

เรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการช่องประชุม
4. แผนกแรงงาน : Labor Section
เรื่อง การใช้แอพพลิเคชั่น Line ในการตรวจสอบเอกสาร
กองบริหารงานช่าง (กงช.) : Constructions Management Division (CMD)
5. แผนกบริหารงานซ่อม : Repairing Management Section
เรื่อง ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practice)6. แผนกบริหารงานพิธี : Ceremonies Management Section
6. แผนกบริหารงานพิธี : Ceremonies Management Section
เรื่อง ระบบงานพิธีออนไลน์
7. แผนกบริหารสัญญา : Contract Management Section
เรื่อง ระบบบริหารสัญญาออนไลน์
กองวิทยาการ (กวก.) : Technical Affairs Division (TAD)
8. แผนกวิทยาการ : Technical Affairs Section
เรื่อง เทคนิคการบริหารจัดการงบประมาณด้านการพัฒนากำลังพลแบบมีส่วนร่วม
9. แผนกฝึกและศึกษา : Training and Education Section
เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มเติมกระบวนการการปฏิบัติงานและการนำระบบ Social network ร่วมเสริมการปฎิบัติงาน
10. แผนกพัฒนาระบบงานช่าง : Construction System Development Section
เรื่อง การสร้างเว็บแอพพลิเคชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
กองการพัสดุ (กพสด.) : Division of Procurement (DP)
11. แผนกซ่อมบารุง : Maintenance Section
เรื่อง โปรแกรมวางแผน/เร่งรัดติดตามและแจ้งเตือนงานจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
12. แผนกพัสดุช่าง : Construction Material Section
เรื่อง คู่มือการแก้ไขใบเบิกอิเล็กทรอนิกส์พัสดุสาย ชย. แบบ e-supply ในระบบงาน supinv 1-3 v.4
กองออกแบบ (กอบ.) : Design Division (DD)
13. แผนกอาคารและผังหลัก : Architecture and Master Plan Section
เรื่อง ระบบตรวจสอบการขออนุมัติแบบและตำบลที่ก่อสร้าง
14. แผนกโยธาและสุขาภิบาล : Civil and Sanitary Engineering Section
เรื่อง การพิจารณาอนุมัติตรวจสอบแบบก่อสร้างจากหน่วยนอก ทร.
15. แผนกสำรวจ : Topographic Surveying Section
เรื่อง ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ(Best Practce)การจัดทำผังหลักจำลองเหมือนจริง
16. แผนกประมาณการ : Cost Estimation Section
เรื่อง วิธีการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มคำนงณราคากลางงานก่อสร้าง
กองงานโยธา (กงย.) : Public Works Division (PWD)
17. แผนงาน : Jobs Section
เรื่อง แบบรายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
18. แผนกงานสถานที่และบริการ : Construction Site and Service Section
เรื่อง รถทุ่นแรงสำหรับงานฟลอร์ และเทคนิคการขนย้าย
19. แผนกรถเครื่องทุ่นแรง : Facilitating Vehicles Section
เรื่อง การบริหารงานด้านโลจิสติกส์การขนส่งสำหรับงานกาชาด
กองงานไฟฟ้า (กงฟ.) : Electrical Works Division (EWD)
20. แผนงานไฟฟ้า : Electrical Planning Section
เรื่อง การเปิดแพรคลุมป้ายด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
21. แผนกซ่อมเครื่องไฟฟ้า : Electrical Equipment Repair Section
เรื่อง นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยในการซ่อมทำหม้อแปลงไฟฟ้า
22. แผนกไฟฟ้าแสงสว่างและกาลัง : Lighting and Power Section
เรื่อง เทคนิคการเลือกหลอดไฟและโคมไฟ
กองงานเครื่องกล (กงค.) : Mechanical Works Division (MWD)
23. แผนกซ่อมเครื่องกลและเครื่องทุ่นแรง : Machinery and Facilitating Tools Repair Section
เรื่อง เครื่องตัดปะเก็นเชือก
24. แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง : Facilitating Vehicles Repair Section
เรื่อง อุปกรณ์ในการถอด-ประกอบการยกเกียร์เปลี่ยนแผ่นคลัทช์
25. แผนกซ่อมเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ : Refrigerator and Air Conditioner Repair Section
เรื่อง ระบบบริหารแรงดันเพื่อประหยัดพลังงานเครื่องปรับอากาศ/เครื่องทำความเย็น
กองแผนและโครงการ (กผค.) : Planning and Project Division (PPD)
26. แผนกงบประมาณ : Budgeting Section
เรื่อง กระบวนการควบคุมและติดตามงานงบประมาณโดยใช้โปรมแกรมไมโครซอฟเอ็กเซล
27. แผนกส่งกาลังบารุง : Logistics Section
เรื่อง ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ระบบบริหารงานส่งกำลังบำรุงสายโยธา
28. แผนกโยธาและอาคาร : Public Works and Buildings Section
เรื่อง การจัดจัดแบบร่างและประมาณการเบื้องต้น
29. แผนกไฟฟ้าและเครื่องกล : Electrical and Mechanical Works Section
เรื่อง ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศในสถานที่ราชการ
 
30. แผนกพระธรรมนูญ : Judge Advocate Section (JAS)
เรื่อง ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best Practice) ผูกพันรวดเร็ว เริ่มงานทันที ไม่มีปัญหาเบิกข่าย(C-quick)
31. แผนกการเงิน : Finance Section (FS)
เรื่อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณยอดจัดซื้อจัดจ้าง ชย.ทร.
 

 

 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการดาเนินการ การจัดการความรู้กรมช่างโยธาทหารเรือ
ประจำปี งป.59
เมื่อ 30 มิ.ย.59 ณ ห้องโพธิ์สามต้น หอประชุมกองทัพเรือ
 
       
 
 
 
 
ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของ ชย.ทร.ประจำปี งป.59
Best Practice
 
 
1. การวางผังอาคารโดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่สำรวจส่วนกลาง (กอบ.ชย.ทร.)
- ผังหลัก กรม ทพ.นย. ที่ ต.โคกยามู อ.ไพรวัน จ.นราธิวาส (ใช้สำหรับวางผังร่วมกันผ่านเว็บเบราว์เซอร์)
- ผังหลัก กรม ทพ.นย. ที่ ต.โคกยามู อ.ไพรวัน จ.นราธิวาส (ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์)
- คู่มือการใช้งาน
 
4.การเสนอความต้องการงานก่อสร้าง และการประมาณราคาเบื้องต้นของกองทัพเรือ (กผค.ชย.ทร.)
 
5.การบริหารจัดการสินทรัพย์ ชย.ทร. (ผ.การเงิน บก.ชย.ทร.)
 
6.เทคนิคการจัดจ้างแบบ E-bidding (กพสด.ชย.ทร.)
 
 
 
 
 
นิทรรศการจัดการความรู้(KM) ชย.ทร.ประจำปี งป.59
 
 
 
 
 
 
ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
มีช่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 10 รายการ ดู ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ทั้งหมดได้จากที่นี่
ลำดับที่ รายการ อ่าน
007 ประกาศการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ของ ชย.ทร. งป.62 พร้อมแบบฟอร์ม 1509
008 ประชาสัมพันธ์การประกวดการจัดการความรู้ตามโครงการการจัดการความรู้ ปี งป.62 638
001 ระบบบริหารสัญญา 778
002 การวางผังอาคารโดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่สำรวจส่วนกลาง 855
005 เทคนิคการจัดจ้างแบบ E-bidding 1319
003 การเสนอความต้องการงานก่อสร้าง และการประมาณราคาเบื้องต้นของกองทัพเรือ 1142
004 ระบบติดตามงานส่งกำลังบำรุงสายช่างโยธา 1168
006 การบริหารจัดการสินทรัพย์ ชย.ทร. 1177
010 ผังโต๊ะรับประทานอาหาร 584
009 KM การจัดเตรียมสถานที่ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 929
 
 
 
 
กิจกรรม การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
มีหัวข้อกิจกรรม ทั้งหมด 3 รายการ ดู กิจกรรมทั้งหมดได้จากที่นี่
ลำดับที่ รายการ ผู้ตั้งหัวข้อ วันที่บันทึก อ่าน ตอบ
004 ระบบงานพิธีออนไลน์ แ.... น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 30 08 2022 : 11:33 343 0
003 ผลงานวิธีหรือแนวทางป.... น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 30 08 2022 : 11:33 1046 0
001 ขอรายงานผลการจัดบรรย.... น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ 30 05 2018 : 08:26 1066 0
 
 
 
 
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
มีการดำเนินการ ทั้งหมด 20 รายการ ดู การดำเนินการทั้งหมดได้จากที่นี่
ลำดับที่ รายการ อ่าน
015 แบบฟอร์มรับส่งหน้าที่ 911
029 สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61 796
016 แบบฟอร์มบทเรียนหนึ่งประเด็น(OPL) 672
023 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 666
017 แบบฟอร์มกระบวนการและนวัตกรรมการจัดการความรู้ 674
024 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 652
025 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 690
026 คู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ 678
027 คู่มือวิธีคัดเลือก 673
028 คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง 773
038 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 745
045 ชย.สัมมนา พาเพลิน เดินแรลลี่ 667
044 เกณฑ์การให้คะแนนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย รายละเอียดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี และการนำเสนอผลงาน (2562) 913
043 เกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร. (2562) 964
042 การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ 989
041 หัวข้อของกระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (2562) 948
040 ความหมายของงานก่อสร้าง 759
039 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2561) 1282
037 มยผ. 1302-52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 678
036 มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ?โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2551 652
 
 
 
 
กระดานสนทนา การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
มีหัวข้อสนทนา ทั้งหมด 2 รายการ ดู หัวข้อสนทนาทั้งหมดได้จากที่นี่
ลำดับที่ รายการ ผู้ตั้งหัวข้อ วันที่บันทึก อ่าน ตอบ
002 ตารางคำนวณ FACTOR F ดอกเบี.... น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 06 07 2016 : 10:02 88 0
001 โปรแกรมวิเคราะห์ความ.... น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 14 06 2016 : 23:29 82 1
 
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59