รายละเอียด กิจกรรม
กรมช่างโยธาทหารเรือ
กิจกรรม การการจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
 
 
ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) กงช.ชย.ทร.
 
 
 
 
 
การพัฒนาระบบรหัสการจัดการความรู้ของกองทัพเรือ
RTN KCS หรือ เรียกชื่อง่ายๆว่า Knowledge Code
(Royal Thai Navy Knowledge Codification System)
แบบเสนอรายงานพร้อมเอกสาร และ/หรือ หลักฐานประกอบการดำเนินงาน
การจัดการความรู้
ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice)
 

บทความ
ผนวก ก
ผนวก ข

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.วิชัย เยื้องประเสริฐ :: 30 08 2022 : 11:33
 
 
 
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
[ บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น l บันทึกข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูล ]
กิจกรรม การการจัดการความรู้ ชย.ทร.

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59