รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา ::
: เรื่อง : คู่มือนักเรียนหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะนายทหารประทวน
: รายละเอียด :
คู่มือนักเรียน รร.ช่างโยธา เล่มนี้จัดทำขึ้นในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเหล่าทหารช่างยุทธโยธา ชั้น พ.จ.อ. และ จ.อ. รวมทั้งใช้เป็นแนวทางการปกครอง ดูแลนักเรียน การบริห
: วิธีดำเนินการ :
การจัดองค์กรของกรมช่างโยธาทหารเรือ
กองวิทยาการ
รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา
การวัดและประเมินผล
การปกครอง
คะแนนความประพฤติ
คะแนนความเหมาะสม
การเลือกตั้งหัวหน้าห้องและคณะกรรมการนักเรียน
การปฏิบัติตนของนักเรียนในหลักสูตร
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2551 เวลา 10:43 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038858 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61