คู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน ทั้งหมด ::
 
     
ลำดับที่ รายการ คู่มือปฏิบัติงาน กรม กอง แผนก หมวด อ่าน
001 ถวายผ้าพระกฐินฯ โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค กองงานโยธา 116
002 ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ใน ๑ ต.ค.๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 77
003 สรุปผลการปฏิบัติราชการ กรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี งป.51 กรมช่างโยธาทหารเรือ 105
004 บันทึก ข้อตกลงความร่วมมือในการจัดสถานที่รชการและสวนสาธารณะ ที่อยู่ในกำกับดูแลของทางราชการ ปลอคเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ตามกฎหมาย สนง.ชย.ทร. 100
005 สรรพกำลัง สป.๑ กองงานโยธา 118
006 กพ.ทร. แจ้งหน่วยเกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำเอกสารการขออนุมัติปลดข้าราชการในสังกัดออก กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 87
007 ารอนุมัติหน่วยใช้ประโยชน์อาคารในพื้นที่พระราชวังเดิมและใกล้เคียง กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 88
008 คำสั่งคณะอนุกรรมการกิจการสโมสร ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 2/2553 กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 89
009 รายงานการประชุม กยธ.ฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ กองงานโยธา 81
010 ขออนุมัติหลัการใช้งบประมาณและแบ่งจัดสรรวงเงิน รวมทั้งการควบคุมและรายงานการใช้งบประมาณยอดค่าใช้จ่ายในการพัสดุทั่วไป ชย. ประจำปี ๕๔ ให้ นขต.ชย.ทร. จำนวน ๕ หน่วย ถือดำเนินการ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 81
011 ตกแต่งสถานที่จัดงานแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ณ หอประชุม ทร. 8 ธ.ค.53 กองงานโยธา 103
012 ตกแต่งสถานที่ในพิธีรับมอบเรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก ที่ อจปร.อร. 16ธ.ค.53 กองงานโยธา 82
013 สสท.ทร. แจ้งการอ้างถึงข่าวที่เขียนด้วยกระดาษเขียนข่าวราชนาวี ให้เป็นแนวทางเดียวกัน กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 81
014 ตกแต่งสถานที่งานเพื่อนพึ่ง(ภา) ยามยาก ที่วังสวนกุหลาบ กำหนดงาน 10-19 ธ.ค.53 กองงานโยธา 99
015 รายงานการประชุมการเตรียมการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ ฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๑/๕๓ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 79
016 ขออนุมัติแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ที่เปลี่ยนสายงาน กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 74
017 ซักซ้อมความเข้าใจในการใช้คำว่า "ข่าวราชนาวี" กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 188
018 การเบิกจ่ายเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 85
019 กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติราชการ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 83
020 ขออนุมัติแบ่งวงเงินจัดสรรเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบิกพัสดุสาย พธ. ประจำปี งป.๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 92
021 ให้เจ้าหน้าที่ไปราชการ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 90
022 สรรพกำลัง สป.๑ กองงานโยธา 86
023 คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ ๙๙๙/๒๕๕๓ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 89
024 ขอส่งข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายความต้องการในการซ่อมทำสิ่งอุปกรณ์ชำรุดที่จำเป็นสำหรับการป้องกันน้ำท่วม ปี งป.๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 76
025 แต่งตั้งคณะกรรมการ ชมรมกีฬา ชย.ทร. ปี งป.๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 85
026 ขออนุมัติการใช้แบบฟอร์มใบเสนอจัดหาพัสดุยอดค่าใช้จ่ายในการใช้พัสดุทั่วไป กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 89
027 แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร. กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 95
028 การจัดพทำหนังสือราชการ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 83
029 ประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เรือ่งหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำหรือแปลงเอกสารและข้อความให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๕๓ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 93
030 การดำเนินการต่อหนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 84
031 ขอแจ้งการลงคำสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ภายใน กยธ.ฯ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 80
032 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการและการฝึกอบรมภายในประเทศ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 76
033 แต่งแต่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นผู้ประสานงาน การออกร้าน ทร. ในงานกาชาดสวนอันพร ปี ๒๕๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 122
034 ขออนุมัติเบิกผลักใน้มันเชื้อเพลิง กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 93
035 ขออนุมัติงบประมาณปี ๕๔ ให้หน่วยต่าง ๆ เป็นค่าน้ำมันเช้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อเตรียมการจัดงานพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมาค เนื่องในโอกาสพระราชพิมาหมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 81
036 ระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งตั้งข้าราชการทหารให้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 76
037 แนวทางปฏิบัติเกี่ยกับเอกสารที่กำหนดชั้นความลับ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 96
038 เสนอความต้องการน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ (ตามชนิดและประเภท) สำหรับยุทโธปกรณ์ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 87
039 แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร. กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 92
040 พธ.ทร. อนุมัติอัตรานำมันเชื้อเพลิงทางธุรการตามปกติของ ชย.ทร. กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 87
041 การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 79
042 สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 80
043 ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 87
044 รายงานสรุปผลการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 135
045 รายงานผลการปกิบัติงานก่อสร้างร้านกาชาดกองทัพเรือ ประจำปี 2554 กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 78
046 ขออนุมัติแผนและงบประมาณในการดำเนินการด้านสวัสดิการภายใน ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 74
047 แจ้งการส่งมอบของกลางให้ส่วนราชการ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 79
048 ขออนุมัติใช้คำย่อ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 89
049 ขออนุมัติอัตราเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเช่าเพิ่มเติมให้กับหน่วยต่าง ๆ ประจำปี งป.๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 80
050 ขอเสนอความต้องการพัสดุเพื่อการซ่อมทำเร่งด่วน ประจำปี งป.๕๕ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 72
051 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีกองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๔ กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 72
052 การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์และหมึกพิมพ์แบบเลเซอร์ให้กับ กงย.ฯ กงฟ.ฯ กงค. กผค.ฯ และ สำนักงานส่วนบังคับบัญชา กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 87
053 อนุมัติจำหน่ายเครื่องเหลาไม้ ของ กงย.ชย.ทร. กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา 81
054 ขอรายงานข้อมูลเพื่อประกอบการดำเนินการงบประมาณป้องกันน้ำท่วมปี ๕๔ (ในส่วนของ กยธ.ฯ) กองงานโยธา แผนกซ่อมสร้าง 72
055 ตกแต่งสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ จปร.๒๕๕๓ ณ.ลานทัศนาภิรมย์ หอประชุม ทร. กองงานโยธา หมวดช่างไม้ 74
056 ตกแต่งสถานที่ อาคาร สรส.ยศ.ทร. เนื่องในโอกาสที่ ผบ.ทร.บรรยายพิเศษ ๗ ธ.ค.๕๓ กองงานโยธา แผนกสถานที่และบริการ 77
057 แตกแต่งสถานที่จัดงานพิธีสถานปนา อศ. ๑๔ ม.ค.๒๕๕๔ กองงานโยธา แผนกสถานที่และบริการ 83
058 แผนการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. ประจำปี งป.51 กรมช่างโยธาทหารเรือ 81
059 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ 108
060 แนวทางและแบบฟอร์มการพิจารณาอนุมัติวัสดุในงานก่อสร้าง สัญญา ชย.ทร. กรมช่างโยธาทหารเรือ 107
061 รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการของ ชย.ทร.ประจำปี งป.๕๒ กรมช่างโยธาทหารเรือ 70
062 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ของ ชย.ทร. กรมช่างโยธาทหารเรือ 76
063 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอาคารสถานที่ของ ชย.ทร.(พอส.ชย.ทร.) กรมช่างโยธาทหารเรือ 79
064 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ ชย.ทร. กรมช่างโยธาทหารเรือ 86
065 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกีฬา กรมช่างโยธาทหารเรือ 73
066 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการให้กู้เงิน กรมช่างโยธาทหารเรือ 83
067 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการสโมสร กรมช่างโยธาทหารเรือ 81
068 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจการศบช.ชย.ทร. กรมช่างโยธาทหารเรือ 77
069 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ของ ชย.ทร ปี ๒๕๕๒ กรมช่างโยธาทหารเรือ 82
070 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ(เพื่อพาง ๓๘๙/๒๕๕๒) กรมช่างโยธาทหารเรือ 87
071 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง แต่งตั้งนายทหารประสานงาน ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากร ทร. กรมช่างโยธาทหารเรือ 80
072 นโยบายผบ.ทร.ปีงป. ๒๕๕๓ กรมช่างโยธาทหารเรือ 89
073 แนวทางการถวายพระเกียรติในวโรกาสที่เสด็จฯ ผ่านที่ตั้งหน่วย กรมช่างโยธาทหารเรือ 82
074 สั่งการ ทร.เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อกำลังพลเสียชีวิตในหน้าที่ กรมช่างโยธาทหารเรือ 71
075 คู่มือระเบียบการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ กระทรวงกลาโหม กรมช่างโยธาทหารเรือ 91
076 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลของกรมช่างโยธาทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ 73
077 คำสังแต่งตั้งอนุกรรมการร้านสวัสดิกา(3.53) กรมช่างโยธาทหารเรือ 74
078 การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ(ย่อย)ดำเนินงานกีฬา ชย.ทร. กรมช่างโยธาทหารเรือ 108
079 แต่งตั้งคณะทำงานกิจการสโมสี กรมช่างโยธาทหารเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ 113
080 คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ)ที่ 699/53 กรมช่างโยธาทหารเรือ 81
081 หลักเกณฑ์การบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้างของกองทัพเรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ 80
082 การตัดสิทธิ์การเสนอราคาของผู้รับจ้างที่ทำงานล่าช้า กรมช่างโยธาทหารเรือ 80
083 คำสั่งให้นายทหารนปฏิบัติราชการ ชย.ทร. ที่ 283/2553 กรมช่างโยธาทหารเรือ 71
084 ขอส่งบัญชีแสดงสถานภาพรถยนต์ สาย ขส. ประจำเดือน พ.ย.๕๓ กองงานโยธา แผนกรถเครื่องทุ่นแรง 76
085 ขอส่งบัญชีแสดงสถานภาพรถยนต์ สาย ขส. ประจำเดือน พ.ย.๕๓ กองงานโยธา แผนกรถเครื่องทุ่นแรง 83
086 ขอส่งบัญชีแสดงสถานภาพรถยนต์และรถเครื่องทุ่นแรง (พ.ย.๕๓) กองงานโยธา แผนกรถเครื่องทุ่นแรง 90
087 ขอส่งบัญชีแสดงสถานภาพรถยนต์และรถเครื่องทุ่นแรง (ธ.ค.๕๓) กองงานโยธา แผนกรถเครื่องทุ่นแรง 87
088 ขอส่งบัญชีแสดงถสถานภาพรถยนต์และรถเครื่องทุ่นแรง (ธ.ค.๕๓) กองงานโยธา แผนกรถเครื่องทุ่นแรง 76
089 การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนามเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ (๒๕๕๓) ส่วนบังคับบัญชา 93
090 สรุปงานกองกำลังพลและธุรการ ปี 51 กองกำลังพลและธุรการ 113
091 วิธิปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง กองกำลังพลและธุรการ 81
092 ประกาศสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. ประจำปี ๒๕๕๕ กองกำลังพลและธุรการ 94
093 ข้อบังคับ กห ว่าด้วย การลงทัณฑ์ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 119
094 ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการสั่การและการประชาสัมพันธ์ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 102
095 ข้อบังคับ กห ว่าด้วยการแต่งตั้งยศ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 99
096 ข้อบังคับว่าด้วยการลา กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 132
097 ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 117
098 ขกห ว่าด้วยลูกจ้างประจำ 42 กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 79
099 ระเบียบกห ว่าด้วยการไปศึกษา กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 101
100 ระเบียบ กห ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและเลื่อนยศ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 92
101 ระเบียบ ทร ว่าด้วยการปลดและไม่รับสมัตรต่อ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 99
102 ระเบียบ ทร ที่ 11 กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 92
103 ระเบียบ ทร ว่าด้วยการเลื่อนฐานะ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 125
104 การรายงานตนเอง กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 175
105 ระเบียบ ทร ว่าด้วย บัตรประจำตัว กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 105
106 ข้อบังคับทหารเรือที่ 2 กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 160
107 การบรรจุปลดย้ายเลื่อนยศ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 103
108 เหล่าทหารเรือ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 124
109 ข้อบังคับ กห ว่าด้วย การตัด งด จ่ายเงินเดือน กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 153
110 ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการเข้าสมาคม กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 107
111 บ่งการให้ นักเรียน แก้ปัญหา เป็นคณะ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 117
112 ตัวอย่างการเขียนหนังสือราชการของ ฝ่ายอำนวยการ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 91
113 พรบ.จัดระเบียบราชการ กห.พ.ศ.2551 กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 105
114 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 96
115 ขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 119
116 สิทธิกำลังพล และการเสนอขอสิทธิกำลังพล กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 120
117 การเสนอขาดหนีราชการ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 134
118 การประเมินค่านายทหารสัญญาบัตร กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 106
119 เงินประจำตำแหน่ง กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 77
120 ระเบียบกองทัพเรือที่ ๕๗ กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 85
121 ขออนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการไปศึกษาต่อนอกเวลาราชการ โดยทุนส่วนตัว ประจำปี 53 กองกำลังพลและธุรการ แผนกกำลังพล 79
122 การเขียนหนังสือราชการ กองกำลังพลและธุรการ แผนกธุรการ 100
123 สรุปงานแผนกการเงิน กองกำลังพลและธุรการ แผนกการเงิน 86
124 สรุปงานแผนกการเงิน ปี 51 กองกำลังพลและธุรการ แผนกการเงิน 103
125 การขอขยายเวลาและการแก้ไขสัญญา กองกำลังพลและธุรการ แผนกพระธรรมนูญ 77
126 ข้อหารือการขอขยายเวลาและการแก้ไขสัญญา กองกำลังพลและธุรการ แผนกพระธรรมนูญ 84
127 ข้อหารือการขอขยายเวลา1 กองกำลังพลและธุรการ แผนกพระธรรมนูญ 77
128 ข้อหารือเหตุสุดวิสัยหลังการส่งมอบ กองกำลังพลและธุรการ แผนกพระธรรมนูญ 80
129 บรรยายเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ กองกำลังพลและธุรการ แผนกพระธรรมนูญ 85
130 คู่มือปฏิบัติงานกองการพัสดุ กองการพัสดุ 94
131 สรุปงานกองการพัสดุ ปี 51 กองการพัสดุ 73
132 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย ควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ สายช่างโยธา กองการพัสดุ 82
133 E-AUCTION กองการพัสดุ แผนกซ่อมบำรุง 79
134 การจัดจ้าง กองการพัสดุ แผนกซ่อมบำรุง 98
135 ตัวอย่างงานการจัดจ้าง แผนกซ่อมบำรุง กองการพัสดุ แผนกซ่อมบำรุง 84
136 ดัวอย่างงานการจัดจ้าง แผนกซ่อมบำรุง กองการพัสดุ แผนกซ่อมบำรุง 77
137 สรุปงานแผนกพัสดุช่าง กองการพัสดุ แผนกพัสดุช่าง 73
138 ตัวอย่างงานจัดซื้อ1 กองการพัสดุ แผนกพัสดุช่าง 92
139 ตัวอย่างงานจัดซื้อ2 กองการพัสดุ แผนกพัสดุช่าง 155
140 ตัวอย่างงานจัดซื้อ3 กองการพัสดุ แผนกพัสดุช่าง 83
141 ตัวอย่างงานจัดซื้อ4 กองการพัสดุ แผนกพัสดุช่าง 79
142 ตัวอย่างงานจัดซื้อ5 กองการพัสดุ แผนกพัสดุช่าง 81
143 สรุปงานแผนกพัสดุช่าง กองการพัสดุ แผนกพัสดุช่าง 92
144 ข้าราชการกองวิทยาการ กองวิทยาการ 93
145 ให้ข้าราชการไปเข้าร่วมฝึกอบรม ที่หน่วยราชการของรัฐ หรือเอกชนจัดขึ้น เชิญมา กองวิทยาการ 88
146 ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ กองวิทยาการ 105
147 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ กองวิทยาการ 91
148 ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา ฉบับที่ ๕ ๖ ๗ กองวิทยาการ 94
149 ระเบียบ ยศ.ทร.ว่าด้วยการดำเนินการศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จัดการศึกษาเป็นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ กองวิทยาการ 101
150 แบบฟอร์มประเมินหลักสูตร ประเมินผลวิทยากร ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม กองวิทยาการ 81
151 สรุปงานกองวิทยาการ ปี 51 กองวิทยาการ 87
152 คู่มือปฏิบัติงานกองวิทยาการ ชย.ทร. กองวิทยาการ 90
153 แผนประจำปี กองวิทยาการ 86
154 แผนประจำปี2 กองวิทยาการ 78
155 การมอบอำนาจของ ชย.ทร. ในส่วนของ กวก.ชย.ทร. ปี งป.๕๒ กองวิทยาการ 78
156 คำสั่ง การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม จก.ชย.ทร. กองวิทยาการ 80
157 การมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนามเจ้ากรม กองวิทยาการ 76
158 สำเนาคำสั่งการระดมสรรพกำลังของ กห. กองวิทยาการ 86
159 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของ กวก.ชย.ทร.(งานประจำ) กองวิทยาการ 94
160 สิ่งที่ต้องปฏิบัติในการประชุมลับ กองวิทยาการ 84
161 ตัวอย่างการเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาการทหาร กองวิทยาการ 76
162 หลักปฏิบัติเกี่ยวกับประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน กองวิทยาการ 82
163 การจัดทำแผ่นป้ายแสดงหมายเลขอาคาร กองวิทยาการ 83
164 สิทธิพิเศษในการให้บริการด้านวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐ กองวิทยาการ 78
165 แนวทางปฏิบัติในการประนมมือของผู้เข้าพิธีและผู้ร่วมพิธีกรรมต่างๆ กองวิทยาการ 88
166 สั่งการและทำการแทนในนาม รมว.กห. กองวิทยาการ ธุรการกองวิทยาการ 89
167 ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มเติมในการสอบนายทหารสัญญาบัตร เป็น น.ต.และ น.ท. กองวิทยาการ ธุรการกองวิทยาการ 74
168 ขออนุมัติแก้ไขหลักเกณฑ์การให้คะแนนเพิ่มเติมในการสอบนายทหารสัญญาบัตร เป็น น.ต.และ น.ท. กองวิทยาการ ธุรการกองวิทยาการ 78
169 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน กองวิทยาการ ธุรการกองวิทยาการ 81
170 การปฎิบัติเกี่ยวกับอัตคคีภัย กองวิทยาการ ธุรการกองวิทยาการ 79
171 ขอส่งผลผลิตทางเกษตรเพื่อจำหน่ายในร้านค้าของ ชย.ทร. กองวิทยาการ ธุรการกองวิทยาการ 65
172 ขอส่งผลผลิตทางเกษตรเพื่อจำหน่ายในร้านค้าของ ชย.ทร. กองวิทยาการ 91
173 ระเบียบกรมช่างโยธาทหารเรือ ว่าด้วยเวรยามประจำวัน พ.ศ.2553 กองวิทยาการ 86
174 หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ กองวิทยาการ ธุรการกองวิทยาการ 75
175 แนวทางแก้ปัญหาการคืนเงินค่าปรับ กองวิทยาการ ธุรการกองวิทยาการ 77
176 แต่งตั้งวิทยากรประจำหลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง งป.53 กองวิทยาการ 83
177 ขว.ทร.ปรับปรุงการกำหนดการเรียกชื่อตำแหน่งทางการทูตและกงสุล กองวิทยาการ ธุรการกองวิทยาการ 80
178 ตารางสอนหลักสูตรการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 91
179 การเสนอโครงการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 84
180 เอกสารประกอบการบรรยายในการรับส่งหน้าที่ ของ กวก.ชย.ทร. กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 77
181 ยศ 6 กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 84
182 งป.ศึกษา 52 ส่งกพ.ทร. กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 76
183 รายชื่อบริษัทห้างร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 81
184 บันทึก ยศ.ทร. ให้ความเห็นชอบหลักสูตร กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 80
185 คำสั่งแต่งตั้งวิทยากรประจำหลักสูตร กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 88
186 รายชื่อผู้อำนวยการกองวิทยาการ และหัวหน้ากองกองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 75
187 แบบฟอร์มตำรา รร.ช่างโยธา หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 105
188 ระเบียบ ชย.ทร. ว่าด้วยห้องสมุด พ.ศ.๒๕๔๗ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 87
189 แบบฟอร์มรวบรวมคะแนน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 79
190 ร่างแผนการจัดสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ประจำปี งป.๕๒ และเอกสารประกอบการสัมมนา กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 74
191 ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ระบบสารสนเทศในการจัดการความรู้และระบบคู่มือปฏิบัติงานปีงป.๕๒ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 70
192 1แผนการจัดสัมมนาการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ประจำปี งป.๕๒ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 71
193 ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศในงานช่างโยธา กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 72
194 ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ เรื่องแผนการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ปีงป.๕๒ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 71
195 ต้นทุนผลผลิต กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 77
196 ทุนปริญญาโทของ ชย.ทร.ปีงป.๕๔-๕๘ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 90
197 ทุน IMEPT กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 83
198 ผลการประเมินตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ชย.ทร. กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 84
199 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ของ ทร. กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 75
200 ขออนุมัติโครงการศึกษาอบรมในประเทศ นอก ทร. งป.53 กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 80
201 ขออนุมัติโครงการศึกษา อบรม ประชุมและสัมมนาในหน่วยต่าง ๆ ใน ทร.งป.53 กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 91
202 สมัครสอบคัดเลือกรับทุน ป.โท Electrical Engineering สาขา Control ณ ประเทศสหรัฐ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 92
203 นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ 53 กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 89
204 หลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอใช้อากาศยานของ ทอ. กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 84
205 บรรยายพิเศษ เรื่อง การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการการทำความรู้ (KMIT) กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 96
206 ขออนุมัติให้ข้าราชการ ครู และนักเรียนดูงานเทคโนโลยีบล็อกประสาน จ.ปทุมธานี และ เขื่อนคลองท่าด่าน จ.นครนายก กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 96
207 ขออนุมัติแผนการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ปี งป. ๕๓ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 77
208 ขออนุมัติจัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการพัฒนาการคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) และการจัดการความรู้ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 69
209 ขออนุมัติจัดนิทรรศการแสดงสิ่งประดิษฐ์ ตามโครงการ “นักเรียนช่างฯคิด....ประดิษฐ์เองได้” กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 98
210 ขอรายงานผลการประชุมการจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพ นขต.ทร. ปี งป.๕๓ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 82
211 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรจาก พร. บรรยายการจัดการความรู้ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 86
212 เพิ่มความรู้ด้าน ปคส.ในวิชาสอบเลื่อนฐานะข้าราชการ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 83
213 ข่าวเชิญหน่วยต่างๆเข้าชมนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์โครงการ นักเรียนช่างฯคิด...ประดิษฐ์เองได้ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 77
214 ขออนุมัติจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง "วิธีการป้องกันสนิม" กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 90
215 ขอส่งแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ ปี งป.๕๓ ของ ชย.ทร. กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 73
216 ผลคะแนนสิ่งประดิษฐ์ ๕๓ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 78
217 ขอให้หน่วยจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 76
218 ประกาศรับสมัครคัดเลือผู้รับทุนฝึกอบรม LATSS Forun รุ่นที่ 48 กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 78
219 การรายงานแผนการปัองกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร.ที่ 1-2546 ฉบับปรับปรุงปี งป.2553 กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 66
220 รื่อง ขออนุมัติแผนการปัองกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร.ที่ 1-2546 ฉบับปรับปรุงปี งป.2553 กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 78
221 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปัองกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร.ที่ 1-2546 ฉบับปรับปรุงปี งป.2553 กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 70
222 เชิญผู้แทน สยธ.กห. ร่วมประชุมในการเปิดหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร สำหรับข้าราชการ ทร. กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 81
223 ขอเรียนเชิญข้าราชการ ชย.ทร.เข้าเยี่ยมชม AMC WORKSHOP ของ บ.เอเชีย มอเตอร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 86
224 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 81
225 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษของมหาวิทยาลัยของรัฐ และแนวทางปฎิบัติในการจ้างมหาวิทยาลัยของรัฐในการบริการด้านวิชาการและการวิจัย กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 73
226 สวพ.ทร. ร่างแผนการวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือ พ.ศ.2554- 2558 กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 78
227 การจัดทำรายงานการควบคุมภายในปีงบประมาณ 53 ของ ชย.ทร. กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 69
228 แบบฟอร์มรายงานคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ 78
229 รายละเอียด หลักสูตรที่เปิดอบรม โรงเรียนช่างโยธา กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 82
230 การอนุญาตให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานของกองทัพเรือ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 80
231 การขออนุม้ติให้นักเรียนหลักสูตรต่าง ๆ เยี่ยมชมกิจการนอกหน่วย กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 86
232 การเบิกเงินค่าสมนาตุณวิทยากร กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 71
233 การส่งข้าราชการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐบาลในเวลาราชการโดยทุนส่วนตัว กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 71
234 คำกล่าวรายงาน และโอวาทประธาน พิธี เปิด - ปิด หลักสูตรต่าง ๆ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 71
235 การรายงานผลการดำเนินการโครงการ ศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 85
236 การขอเบิกยืมน้ำมันจาก พธ.ขส.ทร. กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 114
237 การขออนุมัติให้ข้าราชการเข้ารับการอบรม ดูงาน ฝึกงาน ประชุม สัมมนาในประเทศ ตามที่หน่วยเชิญมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 72
238 อนุญาตให้นำเสนอสินค้าประหยัดพลังงาน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 84
239 นักเรียนหลักสูตรการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ไปดูงานที่ ยย.ทบ. กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 88
240 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนครูช่วยสอน หลักสูตรอาชีพ ฯ ปี งป.๕๒ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 69
241 เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งวิทยากร ภายใน ชย.ทร. เป็นวิทยากรประจำหลักสูตรนักเรียนอาชีพ ฯ ประจำปี งป.๕๒ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 83
242 ขอแจ้งผลการอบรม หลักสูตรการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ประจำปี งป.๕๑ อบรมระหว่าง ๒ มิ.ย.๕๑ ถึง ๒๗ ส.ค.๕๑ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 87
243 เรื่อง ผลการอบรมหลักสูตรการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา ประจำปี งป.๕๑ และส่งถึง กพ.ทร. เพื่อหมายประวัติผุ้เข้ารับการอบรม กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 84
244 เปิดการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ประจำปี งป.๕๒ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 75
245 คำกล่าวรายงานประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรมหลักสูตรต่างๆ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 89
246 การขออนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐบาลในเวลาราชการ โดยทุนส่วนตัว กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 92
247 การส่งข้าราชการเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐบาลทุนส่วนตัว กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 73
248 ขออนุญาตให้ข้าราชการไปศึกษานอกเวลาราชการโดยทุนส่วนตัว กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 98
249 ขอรายงานผลการดำเนินการโครงการ ศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.๕๑ หก.กวก. ลงนาม กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 79
250 ขอแจ้งรายชื่อผู้ที่ไปสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐบาลในเวลาราชการ โดยทุนส่วนตัว และกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 89
251 ขอเบิกเงินค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าพิธีเปิด ปิด หลักสูตร กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 103
252 ขออนุมัติเปิด และปิดหลักสูตร กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 93
253 การแต่งตั้งหัวหน้านักเรียน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 76
254 ทะเบียนใบประกาศนียบัตร นักเรียนอาชีพ ชั้น พ.จ.อ. ประจำปี งป.๕๑ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 105
255 ขอส่งผลการสอบความรู้ (แบบ ยศ.๖) และทะเบียนประกาศนียบัตร หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ.ประจำปี งป.๕๐ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 79
256 บันทึกขออนุมัติส่งเข้าประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 85
257 ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการเลื่อนฐานะนายทหารประทวน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 81
258 ตารางสอนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ปี งป.๕๒ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 80
259 แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาอบรม กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 79
260 ตารางสอนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะ ชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ปี งป.๕๒ และโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 83
261 รายชื่อนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. (สาขาช่างโยธาและก่อสร้าง) ปี งป. 52 กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 75
262 หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะช่างโยธาและก่อสร้าง ชั้น จ่าเอก กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 78
263 หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะช่างโยธาและก่อสร้าง ชั้น พันจ่าเอก กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 84
264 หลักสูตร ชย. ๗๐๐๑ ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ (ฝ่ายบก) กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 75
265 แบบฟอร์มประเมินผลการเรียนการสอน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 79
266 แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการอบรมของ รร.ช่างโยธา กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 76
267 ทะเบียนการส่งคนเข้ารับการอบรม และแบบฟอร์มการรายงานผลการอบรม กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 72
268 ทะเบียนประวัตินักเรียนทุกหลักสูตร กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 78
269 หลักสูตรการปฏิบัติงานนายทหารช่างโยธา พ.ศ.๒๕๕๑ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 84
270 ไฟล์ติดตามและตรวจสอบงป.โครงการศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ของ ชย.ทร. ปี งป. ๕๒ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 73
271 รายชื่อนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ. และ พ.จ.อ. ปี งป. 52 กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 74
272 คู่มือนักเรียนหลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะนายทหารประทวน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 94
273 หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเหล่าทหารช่างยุทธโยธา ชั้นจ่าเอก พ.ศ.๒๕๕๑ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 80
274 หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเหล่าทหารช่างยุทธโยธา ชั้นพันจ่าเอก พ.ศ.๒๕๕๒ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 82
275 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชัน จ.อ.และ พ.จ.อ.ปี งป.๕๒ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 69
276 เรื่อง ขออนุมัติให้นิสิตนักศึกษาเข้าฝึกงานใน ชย.ทร. กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 94
277 ตารางสอนหลักสูตรการควบคุมงาน ปี งป.๕๒ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 81
278 หลักสูตรควบคุมงาน (ปรับปรุงใหม่ ปี งป.๕๒) กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 86
279 ขอให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี งป.๕๓ น.ท.ประวิช ฯ ผู้ร่าง กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 96
280 การเสนอขออนุมัติให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกงานภายในหน่วยงานของ ทร. กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 78
281 กพ.ทร.แจ้งให้นขต.ทรงกำชับจนท.และผู้ที่จะลาไปศึกษาในเวลาราชการโดยทุนส่วนตัวให้ขออนุญาตไปสมัครสอบก่อน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 77
282 พิมพ์ชื่อเรื่องที่นี่ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 88
283 เห็นชอบหลักสูตรพัสดุสายช่างโยธา กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 88
284 รายละเอียดการอนุมัติงบประมาณปี 53 พร้อมเงินประจำงวดให้หน่วยต่างๆ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 75
285 ขอเบิกพัสดุเพื่อฝึกงานนักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น จ.อ.และพ.จ.อ. ปี งป.๕๓ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 77
286 ขอให้เบิกพัสดุ กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 84
287 ขอนุมัติปรับเพิ่มอัตราค่าอาหารในการอบรมและการสัมมนา ณ สถานพักฟื้น กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 78
288 ทร. กำหนดเปิดการศึกษาหลักสูตรทั่วไป รุ่นที่ 36 กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 71
289 ขออนุมัติตัวบุคคลไปสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาในประเทศ งป.53 กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 74
290 กห.สหรัฐ ฯ เสนอหลักสูตร Comprehensive Security Responses to Terrorism(CSRT กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 85
291 ขอให้หน่วยต่าง ๆ เสนอความต้องการทีศึกษาหลักสูตรของ รร.สบ.สบ.ทร. งป.53 กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 73
292 ขอรายงานผลการดำเนินการโครงการ ศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนาของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ประจำปี งป.53 กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 82
293 การเสนอเรื่องขออนุมัติ ทร. กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 80
294 กชพ.พธ.ทร. อนุมัติเบิกยืมน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้งานตามโครงการศึกษา งป.53 กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา 80
295 การติดต่อประสานงานขอใช้งานฐานข้อมูลจาก กองสารสนเทศ อล.ทร. กองวิทยาการ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง 81
296 การซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือ กองวิทยาการ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง 78
297 ความสำคัญของการจัดทำสมุดรายการพัสดุ กองวิทยาการ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง 80
298 ตัวอย่างการเสนอโครงการระบบสารสนเทศ กองวิทยาการ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง 124
299 ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยด้วยอิเล็กทอนิกส์(ระบบกล้องวงจรปิด)ของ ชย.ทร. กองวิทยาการ แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง 74
300 คู่มือปฏิบัติงานกองแผนและโครงการ กองแผนและโครงการ 91
301 สรุปงานกองแผนและโครงการ ปี 51 กองแผนและโครงการ 79
302 การจัดทำหนังสือราชการของ นขต.ชย.ทร. กองแผนและโครงการ 93
303 การจัดทำหนังสือของกองฝ่ายอำนวยการของ นขต.ชย.ทร. กองแผนและโครงการ ธุรการกองแผนและโครงการ 82
304 สรุปงานแผนกแผนงานอาคารและโยธา กองแผนและโครงการ แผนกแผนงานอาคารและโยธา 101
305 แนวทางการเสนอแบบก่อสร้างของ นขต.ทร.และหน่วยเฉพาะกิจ ทร. ที่ไม่ได้จัดทำโดยหน่วยเทคนิคของ ทร. กองแผนและโครงการ แผนกแผนงานอาคารและโยธา 101
306 จัดซื้อโปรแกรมออกแบบ-เขียนแบบของ กอบ.ชย.ทร. กองแผนและโครงการ แผนกแผนงานอาคารและโยธา 81
307 สุรุปงานแผนกแผนงานไฟฟ้าและเครื่องกล กองแผนและโครงการ แผนกแผนงานไฟฟ้าและเครื่องกล 85
308 การขออนุมัติอัตราครุภัณฑ์สาย ชย. กองแผนและโครงการ แผนกแผนส่งกำลังบำรุง 124
309 การอนุมัติจำหน่ายพัสดุสาย ชย. กองแผนและโครงการ แผนกแผนส่งกำลังบำรุง 85
310 การขอขึ้นบัญชี/ทะเบียนครุภัณฑ์สายช่างโยธา กองแผนและโครงการ แผนกแผนส่งกำลังบำรุง 143
311 สรุปงานแผนกแผนส่งกำลังบำรุง กองแผนและโครงการ แผนกแผนส่งกำลังบำรุง 86
312 งานขออนุมัติจำหน่ายพัสดุสายเทคนิคอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองของ ชย.ทร. กองแผนและโครงการ แผนกแผนส่งกำลังบำรุง 143
313 ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุออกจากบัญชีทะเบียบครุภัณฑ์สาย พธ. กองแผนและโครงการ แผนกแผนส่งกำลังบำรุง 95
314 ทร.อนุมัติจำหน่ายรถถากถาง ตราอักษร ลิแบร์ ของ กชธ.ฐท.สส. กองแผนและโครงการ แผนกแผนส่งกำลังบำรุง 74
315 ขออนุมัติขึ้นบัญชี/ทะเบียนคุมทรัพย์สินสาย ชย. ให้กับ สน.ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง (ส่วน ทร.) กองแผนและโครงการ แผนกแผนส่งกำลังบำรุง 81
316 การจำแนกประเภทงบประมาณ กองแผนและโครงการ แผนกงบประมาณ 97
317 สรุปงานแผนกงบประมาณ กองแผนและโครงการ แผนกงบประมาณ 87
318 สรุปงานแผนกงบประมาณ (ต่อ) กองแผนและโครงการ แผนกงบประมาณ 90
319 ความรู้เกี่ยวกับงบประมาณ กองแผนและโครงการ แผนกงบประมาณ 98
320 เอกสารประกอบแผนกงบประมาณ กองแผนและโครงการ แผนกงบประมาณ 77
321 คู่มือปฏิบัติงานกองออกแบบ กองออกแบบ 116
322 รายการประกอบแบบมาตรฐานกรมช่างโยธาทหารเรือและรายการผลิตภัณฑ์มาตรฐานในงานก่อสร้าง กองออกแบบ 125
323 สรุปงานกองออกแบบ ปี 51 กองออกแบบ 85
324 คู่มือปฏิบัติงานกองออกแบบปีงป55 กองออกแบบ 85
325 สรุปงานแผนกออกแบบอาคารและผังหลัก กองออกแบบ แผนกออกแบบอาคารและผังหลัก 102
326 การกำหนดรูปแบบมาตรฐานเสาธงราชนาวี กองออกแบบ แผนกออกแบบอาคารและผังหลัก 125
327 สรุปงานแผนกออกแบบโยธาและสุขาภิบาล กองออกแบบ แผนกออกแบบโยธาและสุขาภิบาล 115
328 รายงานผลการเจาะสำรวจและทดสอบดินเพื่อโครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.ฐท.สข. กองออกแบบ แผนกออกแบบโยธาและสุขาภิบาล 83
329 สรุปงานแผนกออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล กองออกแบบ แผนกออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล 91
330 สรุปงานแผนกสำรวจ กองออกแบบ แผนกสำรวจ 87
331 สรุปงานแผนกประมาณการ กองออกแบบ แผนกประมาณการ 80
332 การคำนวณราคากลาง กองออกแบบ แผนกประมาณการ 109
333 ตัวอย่างประมาณการและเอกสารประกอบการสอนเรื่องการประมาณราคา กองออกแบบ แผนกประมาณการ 112
334 แบบฟอร์มการคำนวณค่า K และแนวทางปฏิบัติการคำนวณค่า K กองออกแบบ แผนกประมาณการ 108
335 คู่มือปฏิบัติงานกองบริหารงานช่าง กองบริหารงานช่าง 82
336 สรุปงานกองบริหารงานช่าง ปี 51 กองบริหารงานช่าง 79
337 ข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ กองบริหารงานช่าง แผนกงานพิธี 86
338 สรุปงานแผนกงานพิธี กองบริหารงานช่าง แผนกงานพิธี 92
339 คู่มือปฏิบัติงานแผนกงานพิธี กองบริหารงานช่าง แผนกงานพิธี 101
340 สรุปงานแผนนกควบคุมงานก่อสร้าง กองบริหารงานช่าง แผนกควบคุมงานก่อสร้าง 103
341 การรายงานผลการตรวจการจ้าง กองบริหารงานช่าง แผนกควบคุมงานก่อสร้าง 78
342 ข้อพึงระมัดระวังในการควบคุมงาน กองบริหารงานช่าง แผนกควบคุมงานก่อสร้าง 89
343 ทะเบียนสัญญาจ้างกรมช่างโยธาทหารเรือ ปีงป.๕๑ กองบริหารงานช่าง แผนกควบคุมงานก่อสร้าง 73
344 งานซ่อมและปรับปรุง ของแผนกแผนงานซ่อมและปรับปรุง กองบริหารงานช่าง แผนกงานซ่อมและปรับปรุง 76
345 สรุปงานแผนกงานซ่อมและปรับปรุง กองบริหารงานช่าง แผนกงานซ่อมและปรับปรุง 77
346 สรุปงานกองงานโยธา กองโรงงานโยธา 101
347 ขั้นตอนการปฏิบัติงานซ่อมทำของกองงานโยธา ชย.ทร. กองโรงงานโยธา 78
348 สรุปงานแผนงาน กธช.ชย.ทร. กองโรงงานโยธา 82
349 คู่มือปฏิบัติงาน แผนงาน กธช.ชย.ทร. กองโรงงานโยธา 98
350 สรุปงานกองงานโยธา ปี 51 กองโรงงานโยธา 79
351 คู่มือหลังเกษียณอายุราชการ กองโรงงานโยธา 82
352 รายชื่องานพิธีที่สำคัญที่ต้องดำเนินการ กองโรงงานโยธา 78
353 หมายเลขโทรศัพท์ข้าราชการ กยธ.ชย.ทร. กองโรงงานโยธา 74
354 งานช่างไม้ กองโรงงานโยธา แผนกซ่อมสร้าง หมวดช่างไม้ 94
355 งานช่างปูน กองโรงงานโยธา แผนกซ่อมสร้าง หมวดช่างปูน 81
356 งานเหล็กและโลหะแผ่น กองโรงงานโยธา แผนกซ่อมสร้าง หมวดช่างเหล็ก 76
357 งานประปา กองโรงงานโยธา แผนกซ่อมสร้าง หมวดช่างประปาและสุขาภิบาล 81
358 งานสี กองโรงงานโยธา แผนกซ่อมสร้าง หมวดช่างสี 99
359 สรุปงานแผนงาน กรก.ชย.ทร. กองโรงงานเครื่องกล 81
360 คู่มือปฏิบัติงาน แผนงาน กรก.ชย.ทร. กองโรงงานเครื่องกล 114
361 สรุปงานกองโรงงานเครื่องกล ชย.ทร. กองโรงงานเครื่องกล 79
362 สรุปงานกองโรงงานเครื่องกล ปี 51 กองโรงงานเครื่องกล 82
363 สรุปงาน รง.เครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ กองโรงงานเครื่องกล โรงงานเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ 79
364 กำลังพล กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 87
365 รถเครื่องทุ่นแรง กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 76
366 คู่มือปฏิบัติงานกองโรงงานไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า 88
367 ผลการปฏิบัติงาน ก.ค.51 กองโรงงานไฟฟ้า 81
368 แก้ไขหมายเลขโทรศัพพ์ หก.กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 76
369 สถิตการปฏิบัติงาน กองงานไฟฟ้า ต.ค.50-ส.ค.51 กองโรงงานไฟฟ้า 87
370 สถิตงานประจำเดือน ส.ค.51 กองโรงงานไฟฟ้า 73
371 ผลการปฏิบัติงาน ส.ค.51 กองโรงงานไฟฟ้า 90
372 วิเคราะห์งาน กองโรงงานไฟฟ้าฯ กองโรงงานไฟฟ้า 82
373 วิเคราะห์งานกองโรงงานไฟฟ้า ฯ กองโรงงานไฟฟ้า 68
374 เอกสารประกอบการบรรยายในการรับส่งหน้าที่ ของ กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 76
375 กฟฟ.ชย.ทร.สนับสนุนการติดตั้งแพรคลุมป้าย กองโรงงานไฟฟ้า 79
376 เอกสารการส่งมอบหน้าที่ กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 84
377 สถิตการปฏิบัติงาน กองงานไฟฟ้า ก.ย.51 กองโรงงานไฟฟ้า 78
378 สรุปงานกองโรงงานไฟฟ้า ปี 51 กองโรงงานไฟฟ้า 91
379 ครุภัรฑ์ประจำสำนักงาน กองโรงงานไฟฟ้า 68
380 ราคาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า 88
381 พัสดุสำรองกระซับ รง.แสงสว่าง กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 64
382 พัสดุสำรองกระซับ รง.เครื่องไฟฟ้า กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 91
383 บัญชีแสดงสถานะรถยนต์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 70
384 สถิติงาน กฟฟ.ชย.ทร.52 กองโรงงานไฟฟ้า 81
385 ทะเบียนรถ กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 97
386 การปฏิบัติการซ่อมบำรุงตามแผน ประจำเดือน ต.ค. 52 กองโรงงานไฟฟ้า 73
387 รายงานการซ่อมบำรุงตามแผน พ.ย. 52 กองโรงงานไฟฟ้า 80
388 รายงานสถานภาพการใช้รถ พ.ย.52 กองโรงงานไฟฟ้า 76
389 บัญชีการใช้รถยนต์ พ.ย. 52 กองโรงงานไฟฟ้า 74
390 คำขอตั้ง งบประมาณ 54 กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง กองโรงงานไฟฟ้า 71
391 การซ่อมบำรุงตามแผน กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 83
392 การใช้รถ ธ.ค. 52 กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 83
393 สถิติการใช้นำมันประจำเดือน ธ.ค. 52 กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 78
394 รายงานผลการควบคุมการใช้นำมันเชื้อเพลิง ธ.ค. 52 กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 76
395 การซ่อมบำรุงตามแผน ม.ค. 53 กองโรงงานไฟฟ้า 77
396 รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงตามแผนของยานพาหนะสายขนส่งประจำเดือน ม.ค. 53 กองโรงงานไฟฟ้า 80
397 กฟฟ.ชย.ทร.รายงานผลการตรวจสอบหม้อแปลง ยศ.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 80
398 ขออนุมัติหลักการแลกเปลี่ยนรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชำรุด กองโรงงานไฟฟ้า 79
399 การปฏิบัติการซ่อมบำรุงตามแผนประจำเดือน เม.ย. 53 กองโรงงานไฟฟ้า 98
400 กฟฟ.ชย.ทร.เสนอความต้องการเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ไตรมาส 4 กองโรงงานไฟฟ้า 72
401 รวมแบบฟอร์ม กฟฟ.ชย.ทร.ปี๕๓ กองโรงงานไฟฟ้า 76
402 ข้อมูลสำคัญ กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า 71
403 คู่มือปฏิบัติงานกองงานไฟฟ้า ชย.ทร.ปีงป.๕๓ กองโรงงานไฟฟ้า 77
404 งานค้างประจำเดือน ก.ย. 53 ผ.งานซ่อมเครื่องไฟฟ้า กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า โรงงานเครื่องไฟฟ้า 81
405 การส่งงานแล้วเสร็จประจำเดือน กองโรงงานไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง 93
406 สถิติการปฏิบัติงาน กองงานไฟฟ้า กองโรงงานไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง 80
407 รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงตามแผนของยานพาหนะสายขนส่ง กองโรงงานไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง 81
408 บัญชีรายชื่อข้าราชการ รง.ไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง กองโรงงานไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง 77
409 งานค้างประจำเดือน ก.ย. 53 ผ.งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง กฟฟ.ชย.ทร. กองโรงงานไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง 84
SYMBOL : รายการสีแดง = รายการที่รออนุมัติ   รายการสีดำ = รายการที่อนุมัติแล้ว รายการสีเทา = รายการที่ยกเลิกหรือเลยกำหนดประชุม รายการสีเขียว = รายการที่ตรงกับวันประชุม
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   035584 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61