:: หน้าหลักประเมินผลการบริการ ชย.ทร. ::

 

 

สรุปผลการบริการ ชย.ทร.
 
 
 
Cp1 สรุปผลการบริการด้านสนับสนุนพัสดุสาย ชย.ทร.
Cp2 สรุปผลการบริการด้านงานก่อสร้าง
  Cp2.1 สรุปผลการบริการด้านจัดทำแบบและประมาณการ
  Cp2.2 สรุปผลการบริการด้านบริหารงานก่อสร้าง
Cp3 สรุปผลการบริการด้านงานซ่อมแซม
Cp4 สรุปผลการบริการด้านจัดสถานที่งานพิธีต่างๆ
Cp5 สรุปผลการบริการด้านพัฒนากำลังพลสาย ชย.ทร.