ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
ปี งป.      
 
ลำดับที่ รายการ อ่าน
007 ประกาศการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ของ ชย.ทร. งป.62 พร้อมแบบฟอร์ม 1456
008 ประชาสัมพันธ์การประกวดการจัดการความรู้ตามโครงการการจัดการความรู้ ปี งป.62 605
001 ระบบบริหารสัญญา 748
002 การวางผังอาคารโดยใช้ฐานข้อมูลแผนที่สำรวจส่วนกลาง 827
005 เทคนิคการจัดจ้างแบบ E-bidding 1279
003 การเสนอความต้องการงานก่อสร้าง และการประมาณราคาเบื้องต้นของกองทัพเรือ 1112
004 ระบบติดตามงานส่งกำลังบำรุงสายช่างโยธา 1099
006 การบริหารจัดการสินทรัพย์ ชย.ทร. 1131
010 ผังโต๊ะรับประทานอาหาร 552
009 KM การจัดเตรียมสถานที่ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร 826
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59