การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
    
 
ลำดับที่ รายการ อ่าน
015 แบบฟอร์มรับส่งหน้าที่ 862
029 สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61 754
016 แบบฟอร์มบทเรียนหนึ่งประเด็น(OPL) 628
023 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 615
017 แบบฟอร์มกระบวนการและนวัตกรรมการจัดการความรู้ 624
024 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 605
025 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 643
026 คู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ 629
027 คู่มือวิธีคัดเลือก 625
028 คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง 725
038 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 695
045 ชย.สัมมนา พาเพลิน เดินแรลลี่ 619
044 เกณฑ์การให้คะแนนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย รายละเอียดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี และการนำเสนอผลงาน (2562) 850
043 เกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร. (2562) 892
042 การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ 896
041 หัวข้อของกระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (2562) 887
040 ความหมายของงานก่อสร้าง 699
039 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2561) 1172
037 มยผ. 1302-52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 625
036 มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ?โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2551 601
035 อำนาจของ สตง. กับการลงโทษ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี ทำราคากลางไม่ถูกต้อง (สูง) ทำให้ราชการเสียหาย 566
034 📗 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เล่ม 1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน... 511
033 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 562
032 คู่มือการประดับธงและระบายผ้า 647
031 ระบบติดตามและแจ้งเตือนตามแผนปฏิบัติงาน 545
030 การใช้งานระบบข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ 531
022 คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 400/60 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม 596
021 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้าง ใน web site กรมช่างโยธาทหารเรือ 542
020 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 583
019 คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ 591
018 แนวทางการออกแบบราวกันตกอาคารจอดรถ โดย ศาสตราจารย์ดร. อมร พมานมาศ 529
014 กำหนดเวลา present การจัดการความรู้ 533
013 แบบฟอร์มการส่งผลงานการจัดการความรูู้ 515
012 แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญ 521
011 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 518
010 อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. 523
009 อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. 530
008 รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ของชย.ทร. 546
007 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. และคณะกรรมการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๕๙ 527
006 โทรเลข เชิญ เลขาฯ การจัดการความรู้ ทร. เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59 534
005 โทรเลข เชิญ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59 533
004 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 1 งป.59 514
003 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 2 งป.59 535
002 บันทึกอนุมัติการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ของ ชย.ทร. งป.๕๙ 501
001 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ ๔ งป.๕๙ 483
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59