การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
    
 
ลำดับที่ รายการ อ่าน
015 แบบฟอร์มรับส่งหน้าที่ 71
029 สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61 95
016 แบบฟอร์มบทเรียนหนึ่งประเด็น(OPL) 48
023 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 46
017 แบบฟอร์มกระบวนการและนวัตกรรมการจัดการความรู้ 41
024 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 45
025 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 48
026 คู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ 40
027 คู่มือวิธีคัดเลือก 51
028 คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง 96
038 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 92
040 ความหมายของงานก่อสร้าง 75
039 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2561) 89
037 มยผ. 1302-52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 56
036 มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ​โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2551 29
035 อำนาจของ สตง. กับการลงโทษ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี ทำราคากลางไม่ถูกต้อง (สูง) ทำให้ราชการเสียหาย 56
034 📗 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เล่ม 1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน... 34
033 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 50
032 คู่มือการประดับธงและระบายผ้า 117
031 ระบบติดตามและแจ้งเตือนตามแผนปฏิบัติงาน 45
030 การใช้งานระบบข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ 35
022 คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 400/60 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม 59
021 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้าง ใน web site กรมช่างโยธาทหารเรือ 28
020 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 47
019 คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ 46
018 แนวทางการออกแบบราวกันตกอาคารจอดรถ โดย ศาสตราจารย์ดร. อมร พมานมาศ 34
014 กำหนดเวลา present การจัดการความรู้ 39
013 แบบฟอร์มการส่งผลงานการจัดการความรูู้ 27
012 แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญ 44
011 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 36
010 อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. 30
009 อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. 25
008 รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ของชย.ทร. 34
007 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. และคณะกรรมการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๕๙ 29
006 โทรเลข เชิญ เลขาฯ การจัดการความรู้ ทร. เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59 36
005 โทรเลข เชิญ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59 25
004 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 1 งป.59 28
003 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 2 งป.59 32
002 บันทึกอนุมัติการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ของ ชย.ทร. งป.๕๙ 25
001 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ ๔ งป.๕๙ 26
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59