การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
    
 
ลำดับที่ รายการ อ่าน
015 แบบฟอร์มรับส่งหน้าที่ 815
029 สรุปผลการจัดการความรู้ ปี งป.61 708
016 แบบฟอร์มบทเรียนหนึ่งประเด็น(OPL) 582
023 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 564
017 แบบฟอร์มกระบวนการและนวัตกรรมการจัดการความรู้ 577
024 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 557
025 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 593
026 คู่มือ e-Bidding สำหรับหน่วยงานของรัฐ 580
027 คู่มือวิธีคัดเลือก 579
028 คู่มือวิธีเฉพาะเจาะจง 677
038 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 636
045 ชย.สัมมนา พาเพลิน เดินแรลลี่ 568
044 เกณฑ์การให้คะแนนรายงานแนวปฏิบัติที่ดี ประกอบด้วย รายละเอียดผลงานแนวปฏิบัติที่ดี และการนำเสนอผลงาน (2562) 795
043 เกณฑ์การตรวจประเมินผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ทร. (2562) 830
042 การรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒ 833
041 หัวข้อของกระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (2562) 827
040 ความหมายของงานก่อสร้าง 640
039 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุและค่าสาธารณูปโภค (มกราคม 2561) 1103
037 มยผ. 1302-52 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 580
036 มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป ?โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง พ.ศ.2551 549
035 อำนาจของ สตง. กับการลงโทษ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง กรณี ทำราคากลางไม่ถูกต้อง (สูง) ทำให้ราชการเสียหาย 526
034 📗 คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เล่ม 1 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน... 473
033 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 517
032 คู่มือการประดับธงและระบายผ้า 604
031 ระบบติดตามและแจ้งเตือนตามแผนปฏิบัติงาน 499
030 การใช้งานระบบข่าวกิจกรรม กรมช่างโยธาทหารเรือ 486
022 คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 400/60 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม 549
021 การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจ้าง ใน web site กรมช่างโยธาทหารเรือ 501
020 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 539
019 คดีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ 548
018 แนวทางการออกแบบราวกันตกอาคารจอดรถ โดย ศาสตราจารย์ดร. อมร พมานมาศ 488
014 กำหนดเวลา present การจัดการความรู้ 495
013 แบบฟอร์มการส่งผลงานการจัดการความรูู้ 471
012 แบบฟอร์มประวัติผู้เชี่ยวชาญ 474
011 แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ชย.ทร. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 477
010 อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. 479
009 อนุุมัติจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ชย.ทร. 487
008 รายงานผลการจัดบรรยายพิเศษการจัดการความรู้ ของชย.ทร. 504
007 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผลงานการจัดการความรู้ของ ชย.ทร. และคณะกรรมการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของหน่วย ประจำปีงบประมาณ ๕๙ 487
006 โทรเลข เชิญ เลขาฯ การจัดการความรู้ ทร. เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59 493
005 โทรเลข เชิญ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59 485
004 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 1 งป.59 471
003 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 2 งป.59 494
002 บันทึกอนุมัติการจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ ของ ชย.ทร. งป.๕๙ 458
001 สรุปมติที่ประชุมครั้งที่ ๔ งป.๕๙ 440
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59