รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา ::
: เรื่อง : การอนุญาตให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วยงานของกองทัพเรือ
: รายละเอียด :
- สถานศึกษามีหนังสือขอรับการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วย
- มีบันทึกเสนอ ขว.ทร. ขอตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์เบื้องหลังของนักศึกษา ที่เข้ามาฝึกงาน โดยแนบเอกสาร ดังนี้
๑. สำเนาหนังสือของสถานศึกษาที่ขอเข้าฝึกงาน
๒. สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษ
: วิธีดำเนินการ :
- เมื่อ ขว.ทร. ได้ตรวจสอบประวัตินักศึกษาแล้ว ไม่ปรากฏพฤติกรรมผิดปกติ หรืออาญาแต่อย่างใด ให้มีบันทึกเสนอ ทร. (ผ่าน กพ.ทร.) หรือพิจารณาอนุมัติ โดยแนบหลักฐาน ดังนี้
๑.ผลการตรวจประวัติและพฤติการณ์เบื้อนหลังของนักศึกษา
๒.สำเนาหนังสือของสถานศึกษาท
: ระเบียบที่เกี่ยวข้อง :
- กพ.ทร.ดำเนินการโดยผ่าน ผช.เสธ.ทร.ฝกบ. เพื่อนำเสนอเสธ.ทร. พิจารณาอนุมัติ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง คำสั่ง ทร.ที่ ๖/๒๕๔๙ ลง ๙ ม.ค.๔๙ ข้อ ๓ ลำดับท่ ๑๐
- เมื่อ เสธ.ทร. พิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาเข้าฝึกงานในหน่วย แล้วให้มีหนังสือตอบไปยังสถานศึกษา และแจ้งให้ น
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม 2551 เวลา 14:39 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038782 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61