รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองบริหารงานช่าง ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองบริหารงานช่าง ::
: เรื่อง : คู่มือปฏิบัติงานกองบริหารงานช่าง
: รายละเอียด :
กองบริหารงานช่าง มีหน้าที่สำรวจตรวจสอบ วางแผน ประสานงาน จัดทำใบสั่งงาน จัดเตรียมวัสดุ ควบคุม ติดตามผล และรายงานความก้าวหน้าในการสร้าง ซ่อม ดัดแปลง อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธาสาขาต่าง ๆ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า เครื่อ
: วิธีดำเนินการ :
แผนกงานพิธี มีหน้าที่ วางแผนงาน ประสานงาน จัดทำใบสั่งงาน จัดเตรียมวัสดุ ควบคุม ติดตามผล และรายงานความก้าวหน้างานพระราชพิธี งานพิธี งานของกองทัพเรือ และงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ภายในกรุงเทพและปริมณฑล และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรายงา
 
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันจันทร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2551 เวลา 15:29 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038806 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61