รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา ::
: เรื่อง : แนวทางการพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร.
: รายละเอียด :
คณะทำงานพัฒนาอาคารสถานที่ ชย.ทร. พิจารณาการพัฒนาอาคารและสถานทีทำงานของ ชย.ทร. ในการปรับปรุงพื้นที่ บก.ชย.ทร. กงย.ฯ กงค. กงฟ.ฯ คลังพัสดุ ชย.ฯ ให้เหมาะสม และได้ประโยชน์สูงสุด
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.วิเทศ ศิลปาจารย์ วันที่บันทึกข้อมูล วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม 2554 เวลา 14:24 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038773 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61