รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา ::
: เรื่อง : ขอส่งข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายความต้องการในการซ่อมทำสิ่งอุปกรณ์ชำรุดที่จำเป็นสำหรับการป้องกันน้ำท่วม ปี งป.๕๔
: รายละเอียด :
กยธ.ฯ ได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายความต้องการในการซ่อมทำสิ่งของอุปกรณ์ชำรุดที่จะเป็น สำหรับการป้องกันน้ำทุ่วม ปี งป.๕๔ พร้อมรายการประมาณการเพื่องาน จำนวนทั้งสิ้น ๓๐๖,๐๐๐.-บาท
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.วิเทศ ศิลปาจารย์ วันที่บันทึกข้อมูล วันพุธ ที่ 12 มกราคม 2554 เวลา 13:50 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038855 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61