รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา ::
: เรื่อง : ขออนุมัติแบ่งวงเงินจัดสรรเพื่อใช้เป็นเกณฑ์เบิกพัสดุสาย พธ. ประจำปี งป.๕๔
: รายละเอียด :
พธ.ทร. ได้พิจารณากำหนดวงเงินจัดสรร ปี งป.๕๔ ให้กับ ชย.ทร. เป็นเงิน ๔๐๖,๐๐๐.-บาท โดยพิจารณาจากสถิติการใช้ในปีที่ผ่านมา
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.วิเทศ ศิลปาจารย์ วันที่บันทึกข้อมูล วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2553 เวลา 13:59 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038861 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61