รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา ::
: เรื่อง : ขออนุมัติแต่งตั้งลูกจ้างประจำให้ดำรงตำแหน่งใหม่ที่เปลี่ยนสายงาน
: รายละเอียด :
กพ.ทร. แจ้งการขอย้ายบรรจุ นายอภิศักดิ์ แจ่งศรี หน.พนักงานโยธา มว.แรงงาน และเครื่องทุ่นแรง ผ.สถานที่และบริการ กยธ.ฯ ไม่สามารถบรรจุได้เนื่องจากเป็นตำแหน่งอัตราที่ปรับโครงสร้างใหม่
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.วิเทศ ศิลปาจารย์ วันที่บันทึกข้อมูล วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2553 เวลา 14:36 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038845 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61