รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองงานโยธา ธุรการกองงานโยธา ::
: เรื่อง : ขออนุมัติหลัการใช้งบประมาณและแบ่งจัดสรรวงเงิน รวมทั้งการควบคุมและรายงานการใช้งบประมาณยอดค่าใช้จ่ายในการพัสดุทั่วไป ชย. ประจำปี ๕๔ ให้ นขต.ชย.ทร. จำนวน ๕ หน่วย ถือดำเนินการ
: รายละเอียด :
กผค.ชย.ทร. แจ้งการใช้งบประมาณยอดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อพัสดุทั่วไปปี ๕๔ ตามที่ จก.ชย.ทร. ได้อนุมัติแบ่งจัดสรรวงเงินงบประมาณ จำนวน ๘,๕๗๐,๐๐๐.-บาท และ รอง จก.ชย.ทร. (๒) ได้เชิญ นขต.ชย.ทร. จำนวน ๕ หน่วย เข้าร่วมประชุมเพื่อแบ่งจัดสรรวงเงิน
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.วิเทศ ศิลปาจารย์ วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 14:22 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038840 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61