รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองแผนและโครงการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองแผนและโครงการ แผนกแผนงานอาคารและโยธา ::
: เรื่อง : จัดซื้อโปรแกรมออกแบบ-เขียนแบบของ กอบ.ชย.ทร.
: รายละเอียด :
ชย.ทร.อนุมัติจัดซื้อโปรแกรมออกแบบ-เขียนแบบพร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ของ กอบ.ชย.ทร.
จำนวน ๗ รายการ ในวงเงิน ๑,๕๒๑,๙๐๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
: วิธีดำเนินการ :
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 09:13 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038827 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61