รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ธุรการกองวิทยาการ ::
: เรื่อง : ขว.ทร.ปรับปรุงการกำหนดการเรียกชื่อตำแหน่งทางการทูตและกงสุล
: รายละเอียด :
ขว.ทร.(กองนโยบายและแผน) เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดเรียกชื่อตำแหน่งารทูตและกงสุล ปล.กห รับคำสั่ง รมว.กห.อนุมัติให้ บก.ทท.และเหล่าทัพ ทราบและถือปฎิบัติ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) มีหนังสื่อแจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับระเบียบ กต.ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งทางก
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.หญิง พิมพ์พรรณ พรหมพันธ์ วันที่บันทึกข้อมูล วันจันทร์ ที่ 2 สิงหาคม 2553 เวลา 10:56 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038824 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61