รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา ::
: เรื่อง : การเสนอเรื่องขออนุมัติ ทร.
: รายละเอียด :
ทร. ขออนุมัติปรับแต่งรายละเอียด โครงการฝึก ศึกษา ประชุม สัมมนาและดูงาน ณ ต่างประเทศของ ทร. และขออนุมัติให้กำลังพลไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.หญิง พิมพ์พรรณ พรหมพันธ์ วันที่บันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 09:50 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038820 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61