รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ ::
: เรื่อง : เชิญผู้แทน สยธ.กห. ร่วมประชุมในการเปิดหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคาร สำหรับข้าราชการ ทร.
: รายละเอียด :
๑. ตามที่ ปล.กห. ( รอง ปล.กห. รับคำสั่งฯ) ได้กรุณาอนุญาต เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๑ ให้ ชย.ทร. ใช้หลักสูตรของ สป. เพื่อจัดอบรมให้ข้าราชการของ ทร. นั้น
๒. ชย.ทร. จะเปิดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบอาคารฯ ระหว่าง ๑ – ๒๒ ก.ค.๕๓ และได้ปรับเปลี่ยนรายละเอียดของหลั
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ต.วิทยา ธิติเมธา วันที่บันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 4 มิถุนายน 2553 เวลา 15:14 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038812 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61