รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองออกแบบ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองออกแบบ ::
: เรื่อง : คู่มือปฏิบัติงานกองออกแบบ
: รายละเอียด :
กองออกแบบ มีหน้าที่ ออกแบบ เขียนแบบ ประสานงาน กำกับการติดตามงาน และแก้ไขปัญหาในการสร้าง ซ่อม และดัดแปลงอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธาสาขาต่าง ๆ งานไฟฟ้าและเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงสายช่างโยธา กำหนดรายละเอียดประกอบแบบและรายการพัสดุ รวมทั้ง
: วิธีดำเนินการ :
ประเภทงาน
๒.๑ งานโครงการก่อสร้างประจำปี
๒.๒ งานแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งานซ่อม) ประจำปี
๒.๓ งานแผนจัดซื้อจัดจ้าง (งานสำรอง) ประจำปี
๒.๔ งานนโยบายหน่วยเหนือ (ผบ.ทร., จก.ชย.ทร., งานสั่งการ)
๒.๕ งานสนับสนุนหน่วย (งานใบปลิวหรือใบรายงานซ่อม)
๒.๖ ง
: ระเบียบที่เกี่ยวข้อง :
๑. เงื่อนไขและข้อผูกพันในการก่อสร้าง ของ กอบ.ชย.ทร. ฉบับที่ ๑/๒๕๔๗
๒. รายการประกอบแบบงานท่อระบายน้ำ ของ กอบ.ชย.ทร.
๓. แบบมาตรฐานงานสุขภัณฑ์ ของ กอบ.ชย.ทร.
๔. รายการประกอบแบบประปาภายนอก-ภายใน ของ กอบ.ชย.ทร.
๕. รายการประกอบแบบมาตรฐาน แผนกออกแบบ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 15 กรกฎาคม 2551 เวลา 10:58 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038826 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61