รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ ::
: เรื่อง : รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปัองกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร.ที่ 1-2546 ฉบับปรับปรุงปี งป.2553
: รายละเอียด :
วยศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทร.ได้รับแจ้งจาก สนง.ป.ป.ท.
ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อ ๖ พ.ค.๕๒ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐเพื่อกำกับดูแลให้องค์กรภาครัฐจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติก
: วิธีดำเนินการ :
กวก.ชย.ทร.ได้ทำบันทึก พร้อมรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปัองกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร.ที่ 1-2546 ฉบับปรับปรุงปี งป.2553 เสนอ กพ.ชย.ทร.แล้ว ตามแบบฟอร์มที่แนบ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ต.วิทยา ธิติเมธา วันที่บันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2553 เวลา 12:34 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038816 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61