รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ ::
: เรื่อง : ขอให้หน่วยจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการ
: รายละเอียด :
ขอให้หน่วยจัดทำคำรับรองการปฎิบัติราชการประจำปี งป.53 ให้เนร็จสิ้นพร้อมนำส่งในวันประชุมชี้แจง/สัมมนาเรื่อง " การประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปี งป.53 " ใน 23 เม.ย.53 ณ หอประชุม ทร. ซึ่ง สปช.ทร. จะได้แจ้ง/เรียนเชิญต่อไป
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.หญิง พิมพ์พรรณ พรหมพันธ์ วันที่บันทึกข้อมูล วันพุธ ที่ 24 มีนาคม 2553 เวลา 09:28 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038804 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61