รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกวิทยาการ ::
: เรื่อง : ขอส่งแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ ปี งป.๕๓ ของ ชย.ทร.
: รายละเอียด :
สปช.ทร.ได้จัดประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยต่างๆ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ เมื่อ ๘ มี.ค. ๕๓ สรุปว่า ให้หน่วยต่างๆ เสนอแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ถึง สปช.ทร. ใน ๑๙ มี.ค. ๕๓
กวก.ชย.ทร. รวบรวมแผนการปรับปรุงประสิทธิภา
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม 2553 เวลา 13:38 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038825 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61