รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองแผนและโครงการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองแผนและโครงการ แผนกแผนส่งกำลังบำรุง ::
: เรื่อง : งานขออนุมัติจำหน่ายพัสดุสายเทคนิคอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองของ ชย.ทร.
: รายละเอียด :
งานขออนุมัติจำหน่ายพัสดุสายเทคนิคอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองของ ชย.ทร.
: วิธีดำเนินการ :
๕.๑. ชย.ทร.รับรายงานซ่อมทำจากหน่วยฯ
๕.๒. หน่วยเทคนิค ยกเลิกการซ่อมทำ เนื่องจากการซ่อมทำไม่คุ้มค่า (กงช.ชย.ทร.)
๕.๓. หน่วยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบห้าข้อเท็จจริง
๕.๔. หน่วยฯ เสนอขออนุมัติจำหน่าย
๕.๕. ชย.ทร.(กผค.ชย.ทร.) ดำเนินการ เสนอหน่วยเจ้าของ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันจันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2551 เวลา 08:59 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038786 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61