รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองการพัสดุ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองการพัสดุ ::
: เรื่อง : วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย ควบคุมพัสดุและครุภัณฑ์ สายช่างโยธา
: รายละเอียด :
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.วิชัย เยื้องประเสริฐ วันที่บันทึกข้อมูล วันพุธ ที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 07:44 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038862 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61