รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา ::
: เรื่อง : หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเหล่าทหารช่างยุทธโยธา ชั้นจ่าเอก พ.ศ.๒๕๕๑
: รายละเอียด :
หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเหล่าทหารช่างยุทธโยธา ชั้นจ่าเอก พ.ศ.๒๕๕๑ ปรับปรุงใหม่
: วิธีดำเนินการ :
วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่อให้นายทหารประทวนชั้นจ่าเอกเหล่าทหารช่างยุทโยธา มีความรู้ พื้นฐานในวิชาช่างสายวิทยาการ ชย.ทร. เพียงพอ เพื่อเข้าสู่ระบบการคัดเลือกเพื่อเลื่อนฐานะเป็นนายทหารประทวนชั้นพันจ่า เหล่าทหารช่างยุทธโยธา
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันอังคาร ที่ 14 ตุลาคม 2551 เวลา 10:47 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038863 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61