รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองวิทยาการ แผนกฝึกและศึกษา ::
: เรื่อง : หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะช่างโยธาและก่อสร้าง ชั้น พันจ่าเอก
: รายละเอียด :
วัตถุประสงค์หลักสูตร
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
ระยะเวลาการอบรม
วิธีการอบรม
การดูงาน
คะแนนประจำตัว
การสอบความรู้
เกณฑ์ตัดสินการสอบความรู้
การจัดหลักสูตร
บรรยายหลักสูตร
รายละเอียดประจำวิชา
: วิธีดำเนินการ :
๑. ความมุ่งหมายของหลักสูตร
๑.๑ เพื่อที่จะให้นายทหารชั้นพันจ่าเอกได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในวิชาช่างโยธาและ
ก่อสร้าง เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามอาชีพของตนในตำแหน่งที่สูงขึ้นไปได้
๑.๒ เพื่อที่จะ
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
เปิดดูเอกสารประกอบที่นี่
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันจันทร์ ที่ 6 ตุลาคม 2551 เวลา 15:33 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038846 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61