รายละเอียด รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน
รายละเอียดคู่มือปฏิบัติงาน กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองแผนและโครงการ ::
 
 
 
 
 
 
:: คู่มือปฏิบัติงาน กองแผนและโครงการ แผนกแผนส่งกำลังบำรุง ::
: เรื่อง : การขออนุมัติอัตราครุภัณฑ์สาย ชย.
: รายละเอียด :
การขออนุมัติอัตราครุภัณฑ์สาย ชย.
: วิธีดำเนินการ :
๑.๑. หน่วยเสนอความต้องการขอมีครุภัณฑ์
๑.๒. ชย.ทร. พิจารณาความเหมาะสม
๑.๓. ชย.ทร. อนุมัติกำหนดอัตราแล้วแจ้งหน่วย
๑.๔. หน่วยเสนอ ชย.ทร. เพื่อบรรจุเข้าแผนประจำปี
๑.๕. ชย.ทร. ตรวจสอบความจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่
๑.๖. กรณีที่มีค
: ข้อมูลประกอบและข้อมูลตัวอย่าง :
 
 
 
 
 
บันทึกข้อมูลโดย : น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ วันที่บันทึกข้อมูล วันศุกร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2551 เวลา 07:55 น.
 
 
 
 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   038830 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61