:: แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ::

 

 
รายละเอียดประเมินการพัฒนากำลังพล ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ด้านการพัฒนากำลังพล ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ

 
กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจและลงนามผู้ประเมิน (แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ ของกรมช่างโยธาทหารเรือ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ชย.ทร. ที่กล่าวว่า ชย.ทร. จะเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธา ดังนั้นโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง ปราศจากอคติ และความเกรงใจใดๆทั้งสิ้น)
 
หลักสูตร
เวลาอบรม
หน่วยเจ้าของหลักสูตร
จนท.ประสานงานของหน่วย ,โทร.ฯ
ผู้อบรม ,โทร.ฯ
หน่วยผู้อบรม
แบบวัดความพึงพอใจ
ลำดับที่
กลุ่มตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
หมายเหตุ(ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม)
สำหรับ จนท.ชย.ทร.
5
ดีมาก
4
ดี
3
พอใช้
2
ต่ำ
1
ต่ำมาก
ไม่มี ความเห็น
คะแนน
1
ถูกต้อง
ได้รับความรู้ตามวัตถุประสงค์
   
2
คุณภาพ
การสามารถนำความรู้ไปใช้กับหน่วยงาน
   
รวมคะแนน
   
แบบวัดความไม่พึงพอใจ ท่านไม่พึงพอใจการบริการในเรื่องใด หรือ เสนอแนะให้ปรับปรุงในเรื่องใด
 
ลงชื่อ
..............................................
ผู้ประเมิน
(
)
ตำแหน่ง
โทร
บันทึกความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงของ การพัฒนากำลังพล ชย.ทร.
ลงชื่อ

..............................................

หน.หน่วยผู้อบรม
ลงชื่อ
..............................................
รอง ผอ.
ลงชื่อ
..............................................
ผอ.
 
ข้อแนะนำวิธีการใช้และกรอกแบบฟอร์ม
 
1.
เมื่องานแล้วเสร็จ ให้จนทของหน่วย นขต..ชย.ทร.ที่รับผิดชอบงานนั้น นำแบบฟอร์มนี้ให้ จนท.ผู้รับผิดชอบของหน่วยเจ้าของงาน กรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน
2.
เจ้าหน้าที่ประเมินผลงานของหน่วยต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่มีส่วนรับผิดชอบกับการใช้งานและอยู่ใกล้ชิดกับงานนั้น
3.
เมื่อกรอกข้อมูลในแบบประเมินแล้วเสร็จ ให้นำส่ง จนท.ชย.ทร. ที่รับผิดชอบ หรือส่งตามสายงานธุรการ ถึง หน.กวก.ชย.ทร.
4.
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองวิทยาการ ชย.ทร. โทร 55585
5.
ในช่องเกณฑ์การประเมิน จนท.กวก.ชย.ทร. เป็นผู้คำนวณและกรอกข้อมูล
6.
นำคะแนนที่รวมได้ใส่ในช่องคะแนนรวม แล้วหารด้วย (5 x จำนวนข้อที่ตอบ) แล้วคูณ 100 แล้วแปลผลการประเมินดังนี้
ได้ 80 % ขึ้นไป
ดีมาก
ได้ 60 % ขึ้นไป
ดี
ได้ 40 % ขึ้นไป
พอใช้
ได้ 20 % ขึ้นไป
ต่ำ ต้องปรับปรุง
ได้น้อยกว่า 20 % ลงมา
ต่ำมาก ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน
7.
ให้กองวิทยาการ ชย.ทร. รวบรวมการประเมินผลแล้วรายงานผลการประเมินต่อ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อสั่งการต่อไป