:: แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ::

 

 
รายละเอียดประเมินผลงานโรงงาน ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงานซ่อมแซม/ปรับปรุงของกองงานต่างๆ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ

 
กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจและลงนามผู้ประเมิน (แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ ของกรมช่างโยธาทหารเรือ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ชย.ทร. ที่กล่าวว่า ชย.ทร. จะเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธา ดังนั้นโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง ปราศจากอคติ และความเกรงใจใดๆทั้งสิ้น)
 
งาน
หน่วยเจ้าของาน
จนท.ประสานงานของหน่วย ,โทร.ฯ
หมายเลขใบสั่งงาน
ประเภทความเร่งด่วน ด่วนมาก ด่วน ปกติ
จนท.ชย.ทร. ที่รับผิดชอบ ,โทร.ฯ
รง.แม่งาน
แบบวัดความพึงพอใจ
ลำดับที่
กลุ่มตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
หมายเหตุ(ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม)
สำหรับ จนท.ชย.ทร.
5
ดีมาก
4
ดี
3
พอใช้
2
ต่ำ
1
ต่ำมาก
ไม่มี ความเห็น
คะแนน
1
ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
   
2
ทันเวลา
ทันความต้องการใช้งาน
   
3
คุณภาพ
ความพึงพอใจในคุณภาพของงาน
   
4
การบริการ
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่
   
รวมคะแนน
   
แบบวัดความไม่พึงพอใจ ท่านไม่พึงพอใจการบริการในเรื่องใด หรือ เสนอแนะให้ปรับปรุงในเรื่องใด
 
ลงชื่อ
..............................................
ผู้ประเมิน
(
)
ตำแหน่ง
โทร
บันทึกความเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ / หน.แผนก / นายทหารแผนงาน/ ผู้อำนวยการกอง
ลงชื่อ

..............................................

นายทหารโครงการ
ลงชื่อ
..............................................
หน.แผนก
ลงชื่อ
..............................................
นายทหารแผนงาน
ลงชื่อ
..............................................
ผู้อำนวยการกอง
 
ข้อแนะนำวิธีการใช้และกรอกแบบฟอร์ม
 
1.
เมื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการที่เป็น รง.แม่งาน เริ่มเข้าปฏิบัติงาน ให้นำแบบฟอร์มนี้ไปให้กับเจ้าหน้าที่ประสานงานหรือผู้รับผิดชอบงานของหน่วยงานนั้น พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน
2.
เจ้าหน้าที่ประเมินผลงานของหน่วยควรเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่มีส่วนรับผิดชอบและอยู่ใกล้ชิดกับงานนั้น
3.
ในระหว่างการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการของ ชย.ทร. จะต้องเข้าตรวจสอบงานและชี้แจงความก้าวหน้าและอุปสรรคให้หน่วยเจ้าของงานได้รับทราบเป็นระยะ
4.
ในการปฏิบัติงานควรมีผู้ควบคุมงาน หรือ หัวหน้างาน อยู่หน้างานตลอดเวลา พร้อมบันทึก รายชื่อช่างที่ปฏิบัติงาน ความก้าวหน้างาน อุปสรรคและข้อขัดข้องเพื่อรายงานต่อ ผู้รับผิดชอบโครงการทุกวันที่ปฏิบัติงาน
5.
เมื่องานแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบโครงการต้องนำใบสั่งงาน ไปให้หน่วยเจ้าของงานลงนามปิดงาน ในใบสั่งงาน พร้อมให้หน่วยเจ้าของงานกรอกแบบฟอร์มประเมินผลฯ ที่ให้ไว้ให้เรียบร้อย แล้วนำส่งต่อกองที่สังกัด (รง.แม่งานตามลำดับชั้น) จนถึงผอ.กอง หรือ หัวหน้ากอง
6.
ให้นายทหารแผนงานของกอง นั้นๆ รวบรวมการประเมินผลแล้วรายงานผลการประเมินทุกเดือน ให้ กองบริหารงานช่าง เพื่อรายงานต่อ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือต่อไป
7.
กรณีที่ปริมาณงานของ รง.ช่วยมีปริมาณใกล้เคียงและใช้ระยะเวลานาน นายทหารโครงการ อาจพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของ รง.ช่วยก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องชี้แจงให้หน่วยเจ้าของงานเข้าใจด้วย
8.
ในช่องเกณฑ์การประเมิน จนท.แผนงานกองกองเป็นผู้คำนวณและกรอกข้อมูล
9.
นำคะแนนที่รวมได้ใส่ในช่องคะแนนรวม แล้วหารด้วย (5 x จำนวนข้อที่ตอบ) แล้วคูณ 100 แล้วแปลผลการประเมินดังนี้
ได้ 80 % ขึ้นไป
ดีมาก
ได้ 60 % ขึ้นไป
ดี
ได้ 40 % ขึ้นไป
พอใช้
ได้ 20 % ขึ้นไป
ต่ำ ต้องปรับปรุง
ได้น้อยกว่า 20 % ลงมา
ต่ำมาก ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน