:: แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ ::

 

 
รายละเอียดประเมินผลงานจ้างก่อสร้าง ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
ระบบประเมินผลงานจ้างก่อสร้าง ชย.ทร.
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มประเมินผลความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ การบริหารจัดการงานจ้างก่อสร้าง ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ

 
กรุณาทำเครื่องหมาย ในช่องระดับความพึงพอใจและลงนามผู้ประเมิน (แบบฟอร์มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและคุณภาพการให้บริการ ของกรมช่างโยธาทหารเรือ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ ชย.ทร. ที่กล่าวว่า ชย.ทร. จะเป็นเลิศในการบริหารจัดการและการให้บริการงานช่างโยธา ดังนั้นโปรดให้ข้อมูลที่เป็นจริง ปราศจากอคติ และความเกรงใจใดๆทั้งสิ้น)
 
สัญญาเลขที่
งาน
ผู้รับจ้าง
กำหนดเริ่มงาน กำหนดแล้วเสร็จ แล้วเสร็จเมื่อ
ประธานกรรมการ ผู้ควบคุมงาน
หน่วยเจ้าของาน จนท.ประสานงานของหน่วย , โทร.
แบบวัดความพึงพอใจ
ลำดับที่
กลุ่มตัวชี้วัด
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
หมายเหตุ(ชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติม)
สำหรับ จนท.ชย.ทร.
5
ดีมาก
4
ดี
3
พอใช้
2
ต่ำ
1
ต่ำมาก
ไม่มี ความเห็น
คะแนน
1
ถูกต้อง
ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
   
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามแบบรูปในสัญญา และระเบียบของทางราชการ
   
2
ทันเวลา
ทันเวลาตามสัญญา / ทันความต้องการ การใช้งาน

ทันเวลา

ช้า<10วัน

ช้า10-30วัน

ช้า30-60วัน

ช้า>60วัน
   
3
คุณภาพ
ความพึงพอใจในแบบรูปที่ใช้ก่อสร้าง
   
ความปราณีตของฝีมือช่าง
   
คุณภาพของวัสดุที่ใช้
   
4
การบริการ การป้องกันอุบัติภัย/ผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง
   
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
   
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน
   
การปฏิบัติงานของกรรมการตรวจรับพัสดุ
   
รวมคะแนน
   
แบบวัดความไม่พึงพอใจ ท่านไม่พึงพอใจในเรื่องใด หรือ เห็นว่า ชย.ทร ควรปรับปรุงในเรื่องใด
 
ลงชื่อ
..............................................
ผู้ประเมิน
(
)
ตำแหน่ง
โทร
บันทึกความเห็นในการแก้ไขปรับปรุงของ กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.
ลงชื่อ

..............................................

หน.บริหารสัญญา
ลงชื่อ
..............................................
รอง ผอ.กงช.ชย.ทร.
ลงชื่อ
..............................................
ผอ.กงช.ชย.ทร.
 
ข้อแนะนำวิธีการใช้และกรอกแบบฟอร์ม
 
1.
เมื่อกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว และทำบันทึกส่งมอบงานให้หน่วยเจ้าของงาน ให้ผู้ควบคุมงานนำแบบฟอร์มนี้ให้กรรมการตรวจรับมอบงานทุกท่านและนายทหารส่งกำลังบำรุง / นายทหารแผนงาน ของหน่วย หรือผู้ที่หน.หน่วยมอบหมาย กรอกแบบฟอร์ม พร้อมกับชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลงาน และต้องทำกับงานจ้างก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุง ของกรมช่างโยธาทหารเรือทุกสัญญา
2.
เจ้าหน้าที่ประเมินผลงานของหน่วยต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร ที่มีส่วนรับผิดชอบกับการใช้งานและอยู่ใกล้ชิดกับงานนั้น เช่น กรรมการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง/นายทหารส่งกำลังบำรุงของหน่วย เป็นผู้ประเมิน กรณีมีการประเมินมากกว่า ๑ คน ให้นำค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย
3.
เมื่อกรอกข้อมูลในแบบประเมินแล้วเสร็จ ให้นำใส่ซองจ่าหน้าซอง ประทับตรา "ลับ" ส่งถึง ผอ.กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. วงเล็บมุมซองด้านขวาว่า "แบบประเมินผลงานจ้างก่อสร้างของ ชย.ทร."
4.
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกบริหารสัญญา กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. โทร 55738
5.
ในช่องเกณฑ์การประเมิน จนท.กงช.ชย.ทร. เป็นผู้คำนวณและกรอกข้อมูล
6.
นำคะแนนที่รวมได้ใส่ในช่องคะแนนรวม แล้วหารด้วย (5 x จำนวนข้อที่ตอบ) แล้วคูณ 100 แล้วแปลผลการประเมินดังนี้
ได้ 80 % ขึ้นไป
ดีมาก
ได้ 60 % ขึ้นไป
ดี
ได้ 40 % ขึ้นไป
พอใช้
ได้ 20 % ขึ้นไป
ต่ำ ต้องปรับปรุง
ได้น้อยกว่า 20 % ลงมา
ต่ำมาก ต้องปรับปรุงโดยเร่งด่วน
7.
ให้กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. รวบรวมการประเมินผลแล้วรายงานผลการประเมินทุกเดือน รายงานต่อ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ พร้อมเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการปฏิบัติงาน เพื่อสั่งการต่อไป