:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถซ่อมบำรุงขนาดกลาง ชนิด ๖ ล้อ ตราอักษร HINO ของ กงฟ.ชย.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายนิพล หมอกยา
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    1.น้ำมันหล่อลื่น
2.กรองน้ำมันหล่อลื่น
หมายเหตุ
เปลี่ยนของเหลวและอุปกรณ์ต่างๆตามวงรอบการใช้งาน
ดำเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ