:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจ?เช็ค?แอร์?ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ห้อง? กองนโยบาย?และ?แผน กพร.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายปราโมทย์ บ. และนายรุ่งโรจน์ บ.
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจ?เช็ค?แอร์?ไม่?ทำความ?เย็น ที่ ห้อง? กองนโยบาย?และ?แผน กพร.ทร.
สาเหตุ? : สายคอลโทรล?หลุด
ทำการแก้ไข? ใช้?ราชการ?ได้?ปกติ?