:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ได้รับแจ้งจากตอนสูทกรรม รปภ.ฐท.กท. ขอรับการสนับสนุนช่างฯ ให้สำรวจระบบ Booster Pump เนื่องจากปั๊มน้ำไม่ทำงาน
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายสราวุธ ฉายชูศรี
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจสอบแล้วพบสาเหตุจากฟิวส์คอนโทรลขาด เนื่องมาจาก แมกเนติกสวิทช์ช็อต ทำให้มอเตอร์ไม่สามารถทำงานขณะนี้ได้ทำการเปลี่ยน ฟิวส์และแมกเนติกสวิทช์ โดยหน่วยงานเจ้าของปั๊มเป็นผู้จัดหาอะหลั่ย ได้ทำการเติมลมใน Diaphragm Pressure Tank พร้อมไล่อากาศในปั๊มและทดลองเดินระบบ การสลับแบบ Auto ของ Booster Pump ขณะนี้ปั๊มทั้ง 2 ตัวสามารถใช้ราชการได้ตามปกติ