:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องศูนย์ไซเบอร์ ขส.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายเสมียน ใจผ่อง
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องศูนย์ไซเบอร์ ขส.ทร. พบว่าแม็คเนติกส์เสียไ ด้หาอะไหล่มาเปลี่ยนทดแทนแล้วทดลองเดินเครื่องให้ใช้ราชการต่อไป