:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจซ่อมและล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง จก.จร.ทร. และห้อง ธง.จก.จร.ทร. อาคาร 5
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายนิมิต นิลมณี และนายชัยยศ เวชาคม
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจซ่อมและล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง จก.จร.ทร. และห้อง ธง.จก.จร.ทร. อาคาร 5 เปลี่ยนเบรกเกอร์ 30 แอมป์ และล้างทำความสะอาด คปอ. จำนวน 2 ชุดเครื่อง
ใช้ราชการได้