:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขระบบ Fire Alarm ที่ อาคารรับรอง ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายรุ่ง พ.
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    เนื่องจาก Smoke detecter สกปรกทำการเป่าทำความสะอาดและทำการ Reset ระบบแล้วเสร็จกลับสู่สภาวะปกติ