:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ที่ แผนกฝ่ายกีฬา และสถานที่ ศูนย์กีฬาวังนันฯ
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายนิมิต นิลมณี และนายชัยยศ เวชาคม
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ที่ แผนกฝ่ายกีฬา และสถานที่ ศูนย์กีฬาวังนันฯ คอมฯไหม้ พัดลมคอยล์ร้อนติด รอเบิกอะไหล่
หมายเหตุ. เคส 30,000 บีทียู