:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้าง?ทำ?ความสะอาด? คปอ. ที่ ห้อง? แผนกบริการ? ศภษ.ยศ.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายปราโมทย์ บ. และนายรุ่งโรจน์ บ.
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ล้าง?ทำ?ความสะอาด? คปอ. ที่ ห้อง? แผนกบริการ? ศภษ.ยศ.ทร.
แล้วเสร็จ?ใช้?ราชการ?ได้?ปกติ?