:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง ผอ.กนผ. กบ.ทร.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายนพดล ย. และนายเอกพล ล.
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง ผอ.กนผ. กบ.ทร. พบว่าปุ่มกด ปิด เปิด คปอ. ขัดข้อง ได้ทำการแก้ไข ใช้งานได้ตามปกติ
แต่หน่วยเจ้าของงานต้องการให้เปลี่ยนชุด รีโมทคอนโทรลใหม่