:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    กงฟ.ชย.ทร. ร่วมกับ กงค.ชย.ทร. ตรวจสอบระบบปั้มน้ำ ที่ กอง รปภ.ฐท.กท.
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายอัครวิทย์ ก.
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจสอบพบน้้ำปะปาขาดระบบเบื้องต้นทดลองต่อตรงระบบใช้งานได้ปกติ