:: รายละเอียด ::

 
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Login
 
 
 
 
        :: หน่วยฯ ปฏิบัติงาน ::
 
   
  แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร.
  แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร.
  กงย.ชย.ทร.
  กงฟ.ชย.ทร.
  กงค.ชย.ทร.
  หน่วยงานอื่น
 
    :: ชื่องาน ::
    แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ห้อง ฝกบ.สง.ปรมน.ทร. อาคาร 6 ชั้น 3 (วังเดิม)
     
    :: หัวหน้าชุด ::
    นายสุนทร สาแก้ว และนายวิเชียร มีเงิน
     
    :: ผลการปฏิบัติงาน รายละเอียด ::
    ตรวจเช็ค คปอ. ห้อง ฝกบ.สง.ปรมน.ทร. อาคาร 6 ชั้น 3 (วังเดิม)
สาเหตุ : กดรีโมทไม่ติด
แก้ไข : เปลี่ยนถ่านรีโมท
ใช้งานราชการได้ปกติ