:: หน้าหลักรายงานผลการปฏิบัติงาน ::
 
 
กรมช่างโยธาทหารเรือ

หน้าหลักระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
Serch
Edit
Delete
Login
ปีงบประมาณ 2567
มีรายงานผลการปฏิบัติงาน ทั้งหมด 2347 รายการ
 
 
แผนกงานซ่อม กงช.ชย.ทร. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
0
  รายการ
แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
7
  รายการ
กงย.ชย.ทร. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
1235
  รายการ
กงฟ.ชย.ทร. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
362
  รายการ
กงค.ชย.ทร. มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
749
  รายการ
หน่วยงานอื่น มีรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งหมด  
2
  รายการ
             
รายงานผลการปฏิบัติงาน ปี งป. 2567
รวมทั้งหมด  
2355
  รายการ
ข้อมูลสรุปในส่วนนี้จะเปลี่ยนไปตามตัวเลือก ปีงบประมาณ ที่อยู่ด้านล่าง
หมายเหตุ : ในการปฎิบัติงานจริง 1 งาน อาจประกอบด้วยหลายหน่วยงานร่วมกันปฎิบัติงาน
 
 
 
 
 

 

 

 

:: TIME LINE SUCCESS VALUE ::

:: แสดงปริมาณงานรวมทั้งหมดที่ ชย.ทร.ปฎิบัติได้ในแต่ละเดือนของปีงบประมาณ ::

 

 

: ดูกราฟเส้น : : ดูกราฟแท่ง :

 

 

 

 


 
 
 
 
            
ลำดับ ปี งป. หน่วย รายการ วันดำเนินการ
10785 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินและไฟแสงสว่างบริเวณพระราชวังเดิม 23 ก.พ. 67
10784 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการควบคุมระบบไฟฟ้างานพิธีซ้อมวางกระดูกงู ที่ อู่ต่อเรือเอเชียนมารีน 23 ก.พ. 67
10783 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบเซอร์กิตเบรกเกอร์ ที่ สลก.ทร.พระราชวังเดิม 23 ก.พ. 67
10782 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ที่ ห้องรองเสธ ขว.บก.ทร.วังนันทอุทยาน 23 ก.พ. 67
10781 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ร่วมกับ กงค.ชย.ทร. ดำเนินการเข้าสายมอเตอร์น้ำพุ ที่ วังทวีวัฒนา 23 ก.พ. 67
10780 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบปั้มน้ำดื่ม วศ.ทร.พื้นที่วังนันทอุทยาน 23 ก.พ. 67
10779 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องอาหาร น้ำยารั่วหมดระบบ และ คปอ. ห้องประชุมทางไกลผ่านวีดีทัศน์ (VCT) 23 ก.พ. 67
10778 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เติมน้ำยาเพิ่มเติม คปอ.เรือ ขส.ทร. ๑๑๔๙ 23 ก.พ. 67
10777 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งพัดลมไอน้ำ-ไอเย็น งานวางกระดูกงูเรือปฎิบัติการอุทกกศาสตร์ อศ. 23 ก.พ. 67
10776 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ที่ กองวิทยาการ.กพ.ทร. 23 ก.พ. 67
10775 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. จัดทำชุดการเรียนการสอน condensing unit 23 ก.พ. 67
10774 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศ สปก.ทร. อาคาร 2 ชั้น 1 23 ก.พ. 67
10773 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ซ่อมทำปั้มนำ้ บ้านรับรอง ผบ.ทร. 22 ก.พ. 67
10772 2567 กงย.ชย.ทร. ประกอบพื้นเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 60 ฝีพาย จำนวน 2 เขียง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ 22 ก.พ. 67
10771 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 60 ฝีพาย จำนวน 2 เขียง โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. พื้นที่สัตหีบ 22 ก.พ. 67
10770 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม งานพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัตการอุทกศาสตร์ บริษัท เอเชียน มารีน เชอร์วิสส์ จำกัด จว.สมุทรปราการ 22 ก.พ. 67
10769 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ และกระถางต้นไม้ งานพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัตการอุทกศาสตร์ บริษัท เอเชียน มารีน เชอร์วิสส์ จำกัด จว.สมุทรปราการ 22 ก.พ. 67
10768 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำโครงเหล็กกรอบพระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 ประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 22 ก.พ. 67
10767 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมปรับแต่งฐานป้ายตระกูลตาตะนันท์บริจาคที่ดินให้กองทัพเรือบริเวณประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 22 ก.พ. 67
10766 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีห้องปฏิบัติงาน พล.ร.อ.ศิริชัย กาญจนบดี อาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม 22 ก.พ. 67
10765 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้งโถปัสสาวะห้องน้ำชาย กพสด.ชย.ทร 22 ก.พ. 67
10764 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ตราอักษร โคมัตสุ ทะเบียนสมอ 42384 ที่ ททป.กขส.สก.ทร. 22 ก.พ. 67
10763 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ขส.ทร. 22 ก.พ. 67
10762 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 60 ฝีพาย จำนวน 2 เขียง กองขนส่ง ฐท.สส. 22 ก.พ. 67
10761 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ตราอักษร มิตซูบิชิ ทะเบียนสมอ 42354 ที่ ททป.กขส.สก.ทร. 22 ก.พ. 67
10760 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ตราอักษร มิตซูบิชิ ทะเบียนสมอ 42353 ที่ ททป.กขส.สก.ทร. 22 ก.พ. 67
10759 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบ รถขุดตักตีนตะขาบ ตราอักษร สุมิโตโม ทะเบียนสมอ 42387 ที่ ศกบพ.กขส.สก.ทร. 22 ก.พ. 67
10758 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ได้ดำเนินการติดตั้งและปรับแต่งระบบ นัำพุหน้าวิลล่า ONE วังทวีวัฒนา 22 ก.พ. 67
10757 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ดำเนินการใส่เพลามอเตอร์เครื่องสูบน้ำอู่ (หมายเลข 62) อธบ.อร. 22 ก.พ. 67
10756 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ตรวจสอบปั้มน้ำ GRUNDFOS โรงผลิตนำ้ดื่ม ฐท.กท. 22 ก.พ. 67
10755 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างและซ่อมทำสวิตช์ไฟ ที่ ห้อง ผช.ผบ.ทร. 22 ก.พ. 67
10754 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ฝ่ายข่าว ศปก.ทร. 22 ก.พ. 67
10753 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด ที่ ห้อง ธก.ฝกพ.ศปก.ทร. และห้อง.ฝกพ.ศปก.ทร. อาคาร บก.ทร. 2. ชั้น. 1 22 ก.พ. 67
10752 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ฝกบ.ศปก.ทร. อาคาร 2 ชั้น 1 22 ก.พ. 67
10751 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ยกพัดลม และคปอ.เคลื่อนที่ มาที่อู่ต่อเรือ บริษัทเอเชียนมารีนเซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) 22 ก.พ. 67
10750 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ กราบพักทหาร รร.พจ.ยศ.ทร. ศาลายา 22 ก.พ. 67
10749 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการซ่อมทำรถซ่อมบำรุง ตราอักษร นิสสัน ทะเบียนสมอ 40111 ของ ผ.ซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง กงค.ชย.ทร. 21 ก.พ. 67
10748 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี สอรฟ. พื้นที่สัตหีบ 21 ก.พ. 67
10747 2567 กงย.ชย.ทร. ประกอบพื้นเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองโรงงาน ฐท.สส. 21 ก.พ. 67
10746 2567 กงย.ชย.ทร. ประกอบฟลอร์ยกระดับสนับสนุน แผนกงานสถานที่และบริการ กงย.ชย.ทร. 21 ก.พ. 67
10745 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) รับคำสั่ง หน.นายช่างแผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง ดำเนินการถอดกระบอกไฮดรอลิคเพื่อรอการซ่อมทำรถบรรทุกติดตั้งเครน 21 ก.พ. 67
10744 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการซ่อมทำรถซ่อมบำรุงสาย ชย. ตราอักษร มาสด้า ทะเบียนสมอ 42855 ของ แผนกซ่อมเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ 21 ก.พ. 67
10743 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบปั้มน้ำร้านค้าสวัสดิการ ที่ วังนันทอุทยาน 21 ก.พ. 67
10742 2567 กงย.ชย.ทร. เทปูนแผงประตูกั้นน้ำจำนวน 2 แผง กองเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร. 21 ก.พ. 67
10741 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำชักโครกห้องน้ำ แผนกเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร. 21 ก.พ. 67
10740 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทาสีฝ้าเพดานห้องน้ำชายสโมสร ชย.ทร. 21 ก.พ. 67
10739 2567 กงย.ชย.ทร. สีทาสีผนังบริเวณด้านหน้าประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 21 ก.พ. 67
10738 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนอาสนะสงฆ์ งานพิธีบำเพ็ญกุศลมูลนิธิชีวิตพัฒนาฯ ตลิ่งชัน 21 ก.พ. 67
10737 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำกระเบื้องหลังคา สธน.ทร. พระราชวังเดิม 21 ก.พ. 67
10736 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำชั้นวางวัสดุอุปกรณ์งานช่างกระซับ มว.ประปาและสุขาภิบาล กงย.ชย.ทร. 21 ก.พ. 67
10735 2567 กงย.ชย.ทร. นำส่ง และติดตั้งเก็บเอกสารจำนวน 2 ตู้ วทร.ยศ.ทร. 21 ก.พ. 67
10734 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำตู้เก็บเอกสารจำนวน 2 ตู้ สนับสนุน วทร.ยศ.ทร. 21 ก.พ. 67
10733 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งโถชักโครกห้องน้ำ หมวดงานคุรุภัณฑ์ กงย.ชย.ทร. 21 ก.พ. 67
10732 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา ร.10 สมาคมภริยาทหารเรือ และ กพร.ทร. 21 ก.พ. 67
10731 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งตราสัญลักษณ์ 72 พรรษา ร.10 สมาคมภริยาทหารเรือ และ กพร.ทร. 21 ก.พ. 67
10730 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ สลก.ทร.พระราชวังเดิม 21 ก.พ. 67
10729 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าเพื่อใช้ในงานพิธีวางกระดูกงูเรือประฏิบัติการอุทกศาสตร์ ที่ อู่ต่อเรือ Asian marine 21 ก.พ. 67
10728 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนและซ่อมทำไฟแสงสว่างบริเวณพระอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ ที่ บก.ทร.วังนันทอุทยาน 21 ก.พ. 67
10727 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร.ร่วมกับ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คงานระบบครั้งที่2 รอบวงเดือนก.พ. ที่ จังหวัดเรือยนต์หลวง904 ติวานนท์ 21 ก.พ. 67
10726 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ ท่าช้าง 21 ก.พ. 67
10725 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ 21 ก.พ. 67
10724 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ใส่ถาดรองรับน้ำทิ้งจากคอยเย็น คปอ. ที่ ห้องพักเวร กบ.ทร. 21 ก.พ. 67
10723 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องผอ.สตน.ทร. และ สนง.สตน.ทร. 21 ก.พ. 67
10722 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ 21 ก.พ. 67
10721 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ห้องวิทยุสื่อสาร สปก.ทร อาคาร 3 ชั้น 2 21 ก.พ. 67
10720 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ.ห้องชุมสายโทรศัพท์ อาคาร 2 พระราชวังเดิม สสท.ทร. 21 ก.พ. 67
10719 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องชุมสายโทรศัพท์กลาง ทร. 21 ก.พ. 67
10718 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมททำ คปอ. ที่ ห้องสื่อสาร ศปก.ทร. 21 ก.พ. 67
10717 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องอาหาร สมาคมภริยา โรงบาลปิ่นเกล้าฯ 21 ก.พ. 67
10716 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) รับคำสั่ง หน.นายช่างแผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง ดำเนินการถอดกระบอกไฮดรอลิคเพื่อรอการซ่อมทำรถบรรทุกติดตั้งเครน ตราอักษร ISU 20 ก.พ. 67
10715 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. หนูกัดสายไฟเครื่องปรับอากาศขาด ที่ ห้องเตรียมอาหาร ศปก.ทร. 20 ก.พ. 67
10714 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องสื่อสาร ศปก.ทร. วังเดิม 20 ก.พ. 67
10713 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องพักเวร ส่วนล่วงหน้า ผบ.ทร. 20 ก.พ. 67
10712 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องทำงานนายหมู่ แผนกไฟฟ้า ชย.ทร. 20 ก.พ. 67
10711 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง กรภ.ขว.ทร. 20 ก.พ. 67
10710 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาดคปอ. ที่ จังหวัดเรือยนต์หลวง 904 ปากเกร็ด นนทบุรี 20 ก.พ. 67
10709 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่ เรือยนต์หลวง ๙๐๔ 20 ก.พ. 67
10708 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้อง รองเสธ.กบ.ทร. 20 ก.พ. 67
10707 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ประกอบมอเตอร์พัดลมแฟนคอยล์ คปอ. ที่ ห้องประชุม ขส.ทร. 20 ก.พ. 67
10706 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ รง.ต่อเรือเหล็ก อธบ.อร. 20 ก.พ. 67
10705 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบเพื่อซ่อมทำ รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ตราอักษร นิสสัน ทะเบียนสมอ 41140 ของ รง.ต่อเรือเหล็ก กงน.อธบ.อร. 20 ก.พ. 67
10704 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำคปอ.โถงทางเดิน อาคาร สรส.ยศ.ทร. 20 ก.พ. 67
10703 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ปรับปรุงทำสี และเดินสายไฟระบบทำความเย็นของชุดการเรียน การสอนระบบไฟฟ้าของเครื่องทำความเย็น ที่ กงค.ชย.ทร. 20 ก.พ. 67
10702 2567 กงค.ชย.ทร. แผนก่อมเครื่องกลฯ ทำการเปลี่ยนถังแรงดันไดอะแฟรม ขนาด 500 ลิตร ที่ บ้านรับรอง ผบ.ทร. 20 ก.พ. 67
10701 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำประตูกั้นน้ำ กรล.ขส.ทร. 19 ก.พ. 67
10700 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทาสีฝ้าเพดานช่องทางเดิน สำนักงาน ผบ.ทร. พระราชวังเดิม 19 ก.พ. 67
10699 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์ งานพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัติการอุทกศาสตร์ บริษัท เอเชียน มารีน เชอร์วิสส์ จำกัด จว.สมุทรปราการ 19 ก.พ. 67
10698 2567 กงย.ชย.ทร. ขนย้ายต้นไม้บริเวณหน้าประตูวชิรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 19 ก.พ. 67
10697 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้งโถปัสสาวะอุดตัน กพสด.ชย.ทร. 19 ก.พ. 67
10696 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ กองรถยนต์ ขส.ทร. 19 ก.พ. 67
10695 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อเมนน้ำประปาขนาด 3 นิ้ว แตกชำรุด กองรถยนต์ ขส.ทร. 19 ก.พ. 67
10694 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งปั้มน้ำประปา มว.งานไม้ ผ.ซ่อมสร้าง กงย.ชย.ทร. 19 ก.พ. 67
10693 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดานหน้าห้องประชุม ผบ.ทร. พระราชวังเดิม 19 ก.พ. 67
10692 2567 กงย.ชย.ทร. ฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวก กพสด.ชย.ทร. 19 ก.พ. 67
10691 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕ 19 ก.พ. 67
10690 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินประจำสัปดาห์ 1. บก.ทร. 2. บ้านพักรับรอง 3. ศปก.ทร. 19 ก.พ. 67
10689 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขไฟซุ้มประตู หอประชุม ทร. 19 ก.พ. 67
10688 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ติดตั้งเบรกเกอร์สวิทช์ให้กับเครื่อง PM 2.5 ที่ หน้าพระราชวังเดิม 19 ก.พ. 67
10687 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า ที่ ห้องโพธิ์สามต้นและห้องชมชลธี หอประชุม ทร. 19 ก.พ. 67
10686 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการประกอบโคมไฟส่องทางบริเวณกองร้อย รปภ. พื้นที่วังนันทอุทยาน 19 ก.พ. 67
10685 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขไฟแสงสว่างและเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ ซุ้มทางเดินและโต๊ะเวร บก.ทร.พระราชวังเดิม 16 ก.พ. 67
10684 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบไฟฟ้า ที่ พระราชวังเดิม 16 ก.พ. 67
10683 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. เรือ ขส.ทร. ๑๑๔๙ พบว่าน้ำยาต่ำกว่าเกณฑ์ 16 ก.พ. 67
10682 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำน้ำหยดจากท่อน้ำทิ้ง คปอ. ช่องทางเดิน ผบ.ทร. 16 ก.พ. 67
10681 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ กราบพักทหาร รร.พจ.ยศ.ทร. ศาลายา 16 ก.พ. 67
10680 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาดและสอนทดลองให้น้องๆ ทดลองติดตั้งการใช้งาน ที่ แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ 16 ก.พ. 67
10679 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำ และล้างทำวามสะอาด คปอ. ที่ ห้อง ผอ.กองแผนศูนย์บริหารข่าวสาร ชั้น 2 16 ก.พ. 67
10678 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานการฝึกวางแผนทางทหาร การฝึก ทร. 67 ห้องประชุมบริพัตร และบริเวณโดยรอบ สรส.ยศ.ทร. 16 ก.พ. 67
10677 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งฉากหลัง งานการฝึกวางแผนทางทหาร การฝึก ทร. 67 ห้องประชุมบริพัตร สรส.ยศ.ทร. 16 ก.พ. 67
10676 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมท่อน้ำประปาแตกชำรุดห้องน้ำ มว.งานสถานที่ กงย.ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10675 2567 กงย.ชย.ทร. ฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวก มว.คลังพัสดุช่าง ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10674 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีผนังห้องปฏิบัติงาน อาคาร กผค.ชยทร. 16 ก.พ. 67
10673 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 44 ฝีพาย จำนวน 2 เขียง กรมอุทกศาสตร์ 16 ก.พ. 67
10672 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดานห้องน้ำชาย กงช.ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10671 2567 กงย.ชย.ทร. ช่อมหลังคา และติดแผ่นปิดรอยแตกห้อง กผค.ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10670 2567 กงย.ชย.ทร. ฉาบปูนผนังห้องน้ำชาย - หญิง กองแผนและโครงการ ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10669 2567 กงย.ชย.ทร. ฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวก อาคารพักรับรอง ผบ.ทร. 16 ก.พ. 67
10668 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีห้องรอง ผอ.กผค.ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10667 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และเปลี่ยนก็อกน้ำซิ้งค์ล้างภาชนะ กวก.ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10666 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งแบล็คดร๊อป เพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้การต้อนรับ ผบ.ทร. ผู้อำนวยการฝึก ทร. ๖๗ อาคาร สรส.ยศ.ทร. 16 ก.พ. 67
10665 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และเปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ห้องน้ำ สโมสร ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10664 2567 กงย.ชย.ทร. ก่อผนังห้องน้ำชาย - หญิง กองแผนและโครงการ ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10663 2567 กงย.ชย.ทร. ปูกระเบื้องพื้นห้อง กองแผนและโครงการ ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10662 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 60 ฝีพาย โรงเรียนนายเรือ 16 ก.พ. 67
10661 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำห้องน้ำ กงช.ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10660 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม งานการฝึกวางแผนทางทหาร การฝึก ทร.67 อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง สรส.ยศ.ทร. 16 ก.พ. 67
10659 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์พร้อมกระถางต้นไม้ งานการฝึกวางแผนทางทหาร การฝึก ทร.67 สรส.ยศ.ทร. 16 ก.พ. 67
10658 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดานห้องน้ำ และห้องอาหาร ชย.ทร. 16 ก.พ. 67
10657 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำหลังคาห้อง กพสด.ชย.ทร.น 16 ก.พ. 67
10656 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ อาคารจอดรถ 5 ชั้น กองรถยนต์ ขส.ทร. 16 ก.พ. 67
10655 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการถอดอะไหล่เพื่อซ่อมทำรถซ่อมบำรุง ตราอักษร นิสสัน ทะเบียนสมอ 40111 ของ ผ.ซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง กงค.ชย.ทร. 15 ก.พ. 67
10654 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งแท่งโฟลสเลส ที่ อาคารนายทหารสัญญาบัตรโสด BOQ1 ยศ.ทร. 15 ก.พ. 67
10653 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเต้ารับไฟงานฝึก PCX ที่ ห้องประชุมบริพัตร สรส.ยศ.ทร. 15 ก.พ. 67
10652 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำคปอ. โถงทางเดิน อาคาร สรส.ยศ.ทร. 15 ก.พ. 67
10651 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คมอเตอร์พัดลมคอยส์เย็น คปอ. ที่ ห้อง ธุรการ วศ.ทร. 15 ก.พ. 67
10650 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ยกชุดคอยร้อนมาเพื่อเปลี่ยนคอมฯ คปอ. ที่ ห้องศูนย์ไซเบอร์ สสท.ทร. 15 ก.พ. 67
10649 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ติดตั้งโคมไฟแสงสว่างเข้าที่เดิม ที่ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรฯ บก.ทร.วังนันทอุทยาน 15 ก.พ. 67
10648 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเต้ารับไฟ และเปลี่ยนโคมไฟ Track light ที่ สมาคมภริยาทหารเรือ 15 ก.พ. 67
10647 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คแก้ไข คปอ. ไม่มีความเย็น ที่ ห้อง ผอ.กองแผนศูนย์บริหารข่าวสาร ชั้น 2 14 ก.พ. 67
10646 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คแก้ไข คปอ.ไม่เย็น ที่ แผนกการพิมพ์ สบ.ทร. ชั้น 1 14 ก.พ. 67
10645 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำเปลี่ยนพัดลมคอยล์ร้อน เครื่องทำน้ำแข็ง ที่ กองงานโยธา ชย.ทร. 14 ก.พ. 67
10644 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบคอนโทรลน้ำพุ ที่ บก.ทร.วังนันทอุทยาน 14 ก.พ. 67
10643 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คคปอ. ที่ แผนกกองรถยนต์ ขส.ทร. 14 ก.พ. 67
10642 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการย้ายระบบไฟโซล่าเซลล์ ที่ กงค.ชย.ทร. 14 ก.พ. 67
10641 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด ชุดคอนเดนเซอร์ และนำไปติดตั้ง ทดแทนของเดิม ผบ.ร้อย สห.ทร. ที่ ๑ 14 ก.พ. 67
10640 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนคอมฯ ขนาด 32,000 บีทียู ที่ แผนกศึกษา ศูนย์ภาษา ยศ.ทร. 14 ก.พ. 67
10639 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ย้ายตำแหน่ง ติดตั้งชุดแฟนคอยล์ ที่ ห้องประชุม ศรีศิริ 14 ก.พ. 67
10638 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 60 ฝีพาย ป้อมพระจุลจอมเกล้า 13 ก.พ. 67
10637 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบชักโครกอุดตัน อาคาร สลก.ทร. พื้นที่ บก.ทร. พระราชวังเดิม 13 ก.พ. 67
10636 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และเปลี่ยนชักโครกห้องน้ำกราบพักทหาร สลก.ทร. 13 ก.พ. 67
10635 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมระบายความร้อน คปอ. ที่ห้องกองการฐานทัพ กบ.ทร. 13 ก.พ. 67
10634 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นกระเบื้อง และก่ออิฐบล็อกแผงบังตาห้องน้ำชายหญิง กองแผนและโครงการ ชย.ทร. 13 ก.พ. 67
10633 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ สมาคมภริยาทหารเรือ 13 ก.พ. 67
10632 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ย้ายตำแหน่งคปอ. ที่ ห้องประชุมศรีศิริ ขส.ทร. 13 ก.พ. 67
10631 2567 กงย.ชย.ทร. ประกอบพื้นนั่งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ทร. 13 ก.พ. 67
10630 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บแบล็คดรอป งานพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา 13 ก.พ. 67
10629 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำปั้มน้ำประปา หมวดงานไม้ กงย.ชย.ทร. 13 ก.พ. 67
10628 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำบันไดเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี 13 ก.พ. 67
10627 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 80 ฝีพาย ป้อมพระจุลจอมเกล้า 13 ก.พ. 67
10626 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงกรวย ธงชาติ กระถางต้นไม้ และ พรม งานพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ อาคารราชนาวิกสภา 13 ก.พ. 67
10625 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการซ่อมทำรถกระเช้า ตราอักษร มิตซูบิชิ ทะเบียนสมอ 42053 ของ อล.ทร. 13 ก.พ. 67
10624 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถลากจูง ตราอักษร มิตซูบิชิ ทะเบียนสมอ 43556 ของ กงย.ชย.ทร. 13 ก.พ. 67
10623 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขตู้ควบคุม fire alarm ที่ กพร.ทร. 13 ก.พ. 67
10623 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ทำการแก้ไข เครนไฟฟ้า ที่ รง.ต่อเรือเหล็ก อธบ.อร. 13 ก.พ. 67
10622 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ทำการต่อเมนไฟฟ้าห้องน้ำ ที่ เขียงฝึกฝีพายเรือราชพิธี กรล.ขส.ทร. 13 ก.พ. 67
10621 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบไฟแสงสว่าง ที่ ท่าปลอดภัยหอประชุม ทร.และท่า รนส. 13 ก.พ. 67
10620 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง ผบ.ร้อยที่ 1 สห.ทร. 13 ก.พ. 67
10619 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด ที่ กบภ.สจว.กพร.ทร. (กองบรรเทาสาธารณภัย) 13 ก.พ. 67
10618 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คแก้ไขล้างทำความสะอาด ที่ ห้องกราบพักทหาร สปก.ทร. 13 ก.พ. 67
10617 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. สับเปลี่ยนชุดคอยร้อน คปอ. ที่ ห้องรับ-ส่งข่าวสาร สสท.ทร. 13 ก.พ. 67
10616 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง ผบ.ร้อย ที่ 1 สห.ทร. 13 ก.พ. 67
10615 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คแก้ไขเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนใบพัดลมคอยล์เย็นที่หลวม ที่ห้องกองแผนและโครงการ แผนก โครงการและงบประมาณ 13 ก.พ. 67
10614 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คและซ่อมทำคปอ. ที่ ห้องธุรการ สนง.รองผบ.ทร. 13 ก.พ. 67
10613 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ที่ห้อง ผอ.สำนักบริหารกำลังพล กพ.ทร. ชั้น1 อาคาร.บก.ทร. วังนันทฯ 13 ก.พ. 67
10612 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ควบคุมคปอ.เคลื่อนที่ และพัดลมอุตสาหกรรม งานพิธีเปิดการฝึกครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 13 ก.พ. 67
10611 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องกองแผนและโครงการ แผนก โครงการและงบประมาณ 13 ก.พ. 67
10610 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คอัดไนโตรเจนหารอยรั่วน้ำยา ที่ ห้อง หก.กงฟ.ชย.ทร. 13 ก.พ. 67
10609 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ถอดคปอ.จาก กวย.ชย.ทร. เพื่อเปลี่ยนใส่แทน ที่ ห้องนอนเวร คลังเชื้อเพลิง ขส.ทร. 13 ก.พ. 67
10608 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ยกชุดคอนเดนเซอร์ไปติดตั้ง คปอ. ที่ห้องปฏิบัติการ เวรฯ บก.ทร.วังนันฯ ชั้น 1 13 ก.พ. 67
10607 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ยกชุดคอยล์ร้อนไปประกอบเข้าที่ ทำแว๊คกั่ม เติมน้ำยา ที่ ห้องเปลี่ยนบัตร บก.ทร. ชั้น 1 วังนันทฯ 13 ก.พ. 67
10606 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องพักข้าราชการ และห้องประกอบอาหาร อาคารรับรองกองทัพเรือ 13 ก.พ. 67
10605 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ก คปอ. ที่ ห้องธุรการ สง.ปรมน.ทร 13 ก.พ. 67
10604 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างระบบทางเดินน้ำยาภายในคอนเดนเซอร์ และล้างทำความสะอาดแผงคอนเดนเซอร์ พร้อมเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ คปอ. ที่ ห้องปฏิบั 13 ก.พ. 67
10603 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด ล้างระบบน้ำยา เปลี่ยนคอมฯ ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ ที่ห้องเปลี่ยนบัตร บก.ทร. ชั้น 1 วังนันฯ 13 ก.พ. 67
10602 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรมและ คปอ.เคลื่อนที่ กองเรือเล็ก 13 ก.พ. 67
10601 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. มีเสียงดัง ที่ ห้องรับรองเจ้ากรมกิจการพลเรือน 13 ก.พ. 67
10600 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ยกชุดคอนเดนเซอร์กลับแผนก รอเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ คปอ. ที่ ห้องปฎิบัติการ เวรฯ บก.ทร. วังนันฯ 13 ก.พ. 67
10599 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องตัดผมนายพล ชั้น 5 บก.ทร. วังนันฯ 13 ก.พ. 67
10598 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง ควบคุม และรื้อถอดถอนพัดลมอุตสาหกรรม งานนิทรรศการนักเรียนช่างฯ คิด ประดิษฐ์เองได้ ที่ กวก.ชย.ทร. 13 ก.พ. 67
10597 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ซ่อมทำปั้มน้ำอาคาร กงช.ชย.ทร. 12 ก.พ. 67
10596 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุก เทหน้า (ดั้มเปอร์) ตราอักษร ยันม่าร์ ของ แผนกยุทธโยธา กบก.ฝบก.รร.นร. 12 ก.พ. 67
10595 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถกระเช้าไฟฟ้า ตราอักษร ฮีโน ทะเบียนสมอ 43712 ของ กบก.ฝกบ.รร.นร. 12 ก.พ. 67
10594 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕ 12 ก.พ. 67
10593 2567 กงย.ชย.ทร. รื้อถอนผนังห้องน้ำ เพื่อซ่อมปรับปรุง กองแผนงานและโครงการ ชย.ทร. 12 ก.พ. 67
10592 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 12 ก.พ. 67
10591 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูหอประชุมกองทัพเรือ 12 ก.พ. 67
10590 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูพระราชนิเวศน์ 12 ก.พ. 67
10589 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำทิ้งห้องน้ำอุดตัน กราบพักทหาร ร้อยฝึกกอง รปภ.ฐท.กท. พื้นที่ บก.ทร. วังนันทอุทยาน 12 ก.พ. 67
10588 2567 กงย.ชย.ทร. ประกอบพื้นนั่งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี ฐท.กท. พื้นที่ บก.ทร. วังนันทอุทยาน 12 ก.พ. 67
10587 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์และ black drop งานจัดแสดงผลงานหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. อาคาร กวก.ชย.ทร. 12 ก.พ. 67
10586 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงไตรรงค์ ธงประจำพระองค์ และพรม พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 12 ก.พ. 67
10585 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงไตรรงค์ ธงประจำพระองค์ และพรม พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูหอประชุมกองทัพเรือ 12 ก.พ. 67
10584 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงไตรรงค์ ธงประจำพระองค์ และพรม พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูพระราชนิเวศน์ 12 ก.พ. 67
10583 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงไตรรงค์ และกระถางต้นไม้ งานจัดแสดงผลงานหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. อาคาร กวก.ชย.ทร. 12 ก.พ. 67
10582 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ตรวจสอบและซ่อมทำปั้มน้ำ ที่ กงช.ชย.ทร. 12 ก.พ. 67
10581 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้างานมอบเครื่องหมายการประมง ที่ ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ รนภ. 12 ก.พ. 67
10580 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้างานพิธีเปิดการฝึกฝีพายเรือราชพิธี ที่ กรล.ขส.ทร. 12 ก.พ. 67
10579 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและเต้ารับปั้มน้ำ ที่ กรล.ขส.ทร. 12 ก.พ. 67
10578 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 10 ก.พ. 67
10577 2567 กงย.ชย.ทร. ติดเทปกาวพื้นต่างระดับ เพื่อการถวายความปลอดภัยแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 10 ก.พ. 67
10576 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 60 ฝีพาย โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า พร.ทร. 10 ก.พ. 67
10575 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 ก.พ. 67
10574 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูหอประชุมกองทัพเรือ 10 ก.พ. 67
10573 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูพระราชนิเวศน์ 10 ก.พ. 67
10572 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ ธงประจำพระองค์ และปูพรม พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 ก.พ. 67
10571 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ ธงประจำพระองค์ และปูพรม พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูหอประชุมกองทัพเรือ 10 ก.พ. 67
10570 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ ธงประจำพระองค์ และปูพรม พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูพระราชนิเวศน์ 10 ก.พ. 67
10569 2567 กงย.ชย.ทร. ฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกห้อง เสธ.ทร. อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 10 ก.พ. 67
10568 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 ก.พ. 67
10567 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูหอประชุมกองทัพเรือ 10 ก.พ. 67
10566 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณประตูพระราชนิเวศน์ 10 ก.พ. 67
10565 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งระบบประปาห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 9 ก.พ. 67
10564 2567 กงย.ชย.ทร. ปลูกและปรับแต่งต้นไม้ ประตูวิชรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 9 ก.พ. 67
10563 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งกระจกบานเลื่อน ร้านค้าสมาคมภริยาทหารเรือ 9 ก.พ. 67
10562 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล ที่ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิกสภา 9 ก.พ. 67
10561 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำโช๊คอัพประตู ห้องวิสุกรรมสรรค์ อาคาร บก.ชย.ทร. 9 ก.พ. 67
10560 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.10 กรมช่างโยธาทหารเรือ 9 ก.พ. 67
10559 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง black drop งานพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล ห้องวุฒิไชยเฉลิมลาภ ราชนาวิกสภา 9 ก.พ. 67
10558 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 60 ฝีพาย ฐท.กท. 9 ก.พ. 67
10557 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมงานจัดแสดงผลงานหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. กวก.ชย.ทร. 9 ก.พ. 67
10556 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 9 ก.พ. 67
10555 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ซ่อมทำปั้มน้ำ กองออกแบบ ชย.ทร. 8 ก.พ. 67
10554 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณแนวแม่น้ำ กพร.ทร. และสมาคมภริยาทหารเรือ 8 ก.พ. 67
10553 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณด้านหน้า กพร.ทร. และสมาคมภริยาทหารเรือ 8 ก.พ. 67
10552 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ พิธีเปิดการฝึกครูฝีพายเรือพระราชพิธี กรล.ขส.ทร. 8 ก.พ. 67
10551 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม พิธีเปิดการฝึกครูฝีพายเรือพระราชพิธี กรล.ขส.ทร. 8 ก.พ. 67
10550 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งโถปัสาวะห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 8 ก.พ. 67
10549 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งถังพักน้ำห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 8 ก.พ. 67
10548 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับตัวอักษร พิธีเปิดการฝึกครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กรล.ขส.ทร. 8 ก.พ. 67
10547 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พิธีเปิดการฝึกครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กรล.ขส.ทร. 8 ก.พ. 67
10546 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานจัดแสดงผลงานหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. กวก.ชย.ทร. 8 ก.พ. 67
10545 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งปั๊มน้ำห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 8 ก.พ. 67
10544 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ และแนวรั้วแม่น้ำ สมาคมภริยาทหารเรือ และ กพร.ทร. 8 ก.พ. 67
10543 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำเข้าโถปัสสสาวะ และติดตั้งชักโครก ห้องน้ำกราบพักทหาร สลก.ทร. พระราชวังเดิม 8 ก.พ. 67
10542 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี ขนาด 60 ฝีพาย จำนวน 3 เขียง ฐท.กท. 8 ก.พ. 67
10541 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้างานนักเรียนช่างคิด ที่ กวก.ชย.ทร. 8 ก.พ. 67
10540 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง กกร.สตน.ทร. และตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง สตน. 8 ก.พ. 67
10539 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ยกคปอ.เคลื่อนที่และพัดลมอุตสาหกรรมไปติดตั้ง เตรียมความ พร้อม หมวดเรือราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 8 ก.พ. 67
10538 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ.ไม่เย็น ที่ ห้อง กกร.สตน.ทร. ตึกการเงิน ชั้น3 วังเดิม 8 ก.พ. 67
10537 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งเบรคเกอร์ และเดินสายไฟ เข้าชุดคอนเดนเซอร์ คปอ. ที่ คลังตำรา ยศ.ทร. 8 ก.พ. 67
10536 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค และซ่อมทำ คปอ. ที่ ห้องสนง.ผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. 7 ก.พ. 67
10535 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค แก้ไขเครื่องปรับอากาศ สบทร.บก.ทร. 1 7 ก.พ. 67
10534 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์ และติดตั้ง blackdrop งานจัดแสดงผลงานหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พ.จ.อ. กวก.ชย.ทร. 7 ก.พ. 67
10533 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ที่ ห้อง จก.กบ.ทร.วังนันทอุทยาน 7 ก.พ. 67
10532 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ซ่อมทำเครนไฟฟ้าที่ รง.ต่อเรือเหล็ก กงน.อธบ.อร. 7 ก.พ. 67
10531 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้ง Flood light บริเวณเขียงเรืองานซ้อมพายเรือราชพิธี ที่ กรล.ขส.ทร. 7 ก.พ. 67
10530 2567 กงย.ชย.ทร. ปรับเทพื้นบริเวณถังบำบัดห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 7 ก.พ. 67
10529 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพื้นนั่งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี ยศ.ทร. 7 ก.พ. 67
10528 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พิธีเปิดการฝึกครูฝีพายเรือพระราชพิธี กรล.ขส.ทร. 7 ก.พ. 67
10527 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไทรเกาหลี เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณริมถนนตรงข้ามประตูวชิรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 7 ก.พ. 67
10526 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นฟลอร์ พิธีเปิดการฝึกครูฝีพายเรือพระราชพิธี กรล.ขส.ทร. 7 ก.พ. 67
10525 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ และ ธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ บริเวณพื้นที่ บก.ทร. พระราชวังเดิม 7 ก.พ. 67
10524 2567 กงย.ชย.ทร. ฉาบปูนและปูตัวหนอนพื้นทางเดินห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 7 ก.พ. 67
10523 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเดินสายเมนไฟฟ้าปั้มลม ที่ กงย.ชย.ทร. 7 ก.พ. 67
10522 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ ขนาด 16A. ที่ ศภษ.ยศ.ทร. 7 ก.พ. 67
10521 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนเบรกเกอร์ ขนาด 30A. ที่ กพร.ทร. 7 ก.พ. 67
10520 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบควบคุมปั้มน้ำ ที่ ดย.ทร.ฐท.กท. 7 ก.พ. 67
10519 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบโซล่าเซลล์ ที่ กงค.ชย.ทร. 7 ก.พ. 67
10518 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ โรงงานโลหะแผ่น อธบ.อร. 7 ก.พ. 67
10517 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ.ไม่สามารถทำความเย็นได้ จำนวน 2 ชุดเครื่อง ที่ ห้อง กทป.จร.ทร. 7 ก.พ. 67
10516 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องหัวหน้ากองงานไฟฟ้า กงฟ.ชย.ทร. 7 ก.พ. 67
10515 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 60 ฝีพาย ยศ.ทร. 6 ก.พ. 67
10514 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายแนวกำแพง บก.ทร. วังนันทอุทยาน 6 ก.พ. 67
10513 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายแนวกำแพง บก.ทร. พระราชวังเดิม 6 ก.พ. 67
10512 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเต็นท์ พิธีเปิดการฝึกครูฝีพายเรือพระราชพิธี กรล.ขส.ทร. 6 ก.พ. 67
10511 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำประตูน้ำประปาขนาด 4 นิ้ว รั่วซึม ขส.ทร. 6 ก.พ. 67
10510 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งพื้นนั่งเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี วศ.ทร. 6 ก.พ. 67
10509 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายรั้วแนวแม่น้ำ สมาคมภริยาทหารเรือ และ กพร.ทร. 6 ก.พ. 67
10508 2567 กงย.ชย.ทร. ฝึกสอนภาคปฏิบัติ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พจอ. รร.ช่างโยธา กวก.ชย.ทร ติดตั้งองน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 6 ก.พ. 67
10507 2567 กงย.ชย.ทร. ประกอบเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีขนาด 80 ผีพาย 6 ก.พ. 67
10506 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค เครื่องปรับอากาศไม่เย็น ที่ ห้องหน.กองงานไฟฟ้า แผนก กองงานไฟฟ้า 6 ก.พ. 67
10505 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 6 ก.พ. 67
10504 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ค รถยกด้านหน้าชนิดงาคู่ ตราอักษร มิซูบิชิ ทะเบียนสมอ 40382 ที่ แผนกรับฝากพัสดุ กรร.พธ.ทร. 6 ก.พ. 67
10503 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ที่ ห้อง ผช.ผบ.ทร. วังนันทอุทยาน 6 ก.พ. 67
10502 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เดินเครื่องแล้วไม่มีความเย็น แผนกบริการ กองโรงพิมพ์ สบ.ทร. 6 ก.พ. 67
10501 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องกองการสื่อสาร สสท.ทร. 6 ก.พ. 67
10500 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องกองแผนและโครงการ แผนก โครงการ และงบประมาณ สบ.ทร. 6 ก.พ. 67
10499 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำคปอ. ที่ ห้องบริหารสัญญา กงช.ชย.ทร. 6 ก.พ. 67
10498 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยน มอเตอร์พัดลมแฟนคอยล์ คปอ. ที่ ห้อง สนง. ผู้บังคับบัญชา 6 ก.พ. 67
10497 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ยกชุดคอยล์ร้อนไปประกอบ เข้าที่ และเข้าระบบทำแว๊คเติมน้ำยา เดินเครื่องทดลอง สนง.รองเสธ.ทร.(กพ) อาคารบก.ทร. ชั้น 5 วังนั 6 ก.พ. 67
10496 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คน้ำหยด คปอ. ที่ ห้อง รอง จก.กง.ทร. (2) พื้นที่วังเดิม 6 ก.พ. 67
10495 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง หก.กงฟ.ชย.ทร. 6 ก.พ. 67
10494 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนกล่องคอนโทรล ห้องพักนายช่าง แผนก ช่างไฟฟ้า ชย.ทร. 6 ก.พ. 67
10493 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คและล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องประชุม 2 กองออกแบบ ชย.ทร. จำนวน 4 ชุดเครื่อง 6 ก.พ. 67
10492 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. รื้อถอดถอน คปอ.เก่า และติดตั้ง คปอ.ใหม่ ทดแทน ห้อง ผอ.กบ.ยศ.ทร. ศาลายา 6 ก.พ. 67
10491 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ห้องพักช่าง,นายช่าง แผนก ช่างไฟฟ้า ชย.ทร. 6 ก.พ. 67
10490 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และปรับแต่งระบบน้ำชำระโถปัสสาวะ บ้านพักรับรอง ผบ.ทร. 5 ก.พ. 67
10489 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเขียงเรือฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี ขนาด 60 ฝีพาย พื้นที่สวพ. วศ.ทร. 5 ก.พ. 67
10488 2567 กงย.ชย.ทร. ก่อผนัง และเทพื้นห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 5 ก.พ. 67
10487 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินประจำสัปดาห์ ที่ 1.บก.ทร. 2.อาคารรับรอง ทร. 3.ศปก.ทร. 5 ก.พ. 67
10486 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำประปาขนาด 63 mm รั่วซึม บริเวณริมรั้ว ด้านข้างสนามกอล์ฟ ฐท.กท. วังนันทอุทยาน 5 ก.พ. 67
10485 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเตรียมโพเดียม งานจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ(MOU) ระหว่าง ศรชล. และ กรมสรรพสามิตร ห้องรับรอง บก.ทร. พระราชวังเดิม 5 ก.พ. 67
10484 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดาน กองบัญชีชั้น ๔ อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 5 ก.พ. 67
10483 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดาน สลก.ทร. พระราชวังเดิม 5 ก.พ. 67
10482 2567 กงย.ชย.ทร. ทาสีเหล็ก เพื่อจัดทำเขียงเรือพระราชพิธี 5 ก.พ. 67
10481 2567 กงย.ชย.ทร. ฝึกสอนภาคปฏิบัติ นักเรียนหลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้น พจอ. รร.ช่างโยธา กวก.ชย.ทร ติดตั้งองน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 5 ก.พ. 67
10480 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำโครงสร้างห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 5 ก.พ. 67
10479 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจสอบระบบประปา บ้านพักรับรอง ผบ.ทร. 5 ก.พ. 67
10478 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งโครงสร้างห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 5 ก.พ. 67
10477 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเดินสายเมนไฟฟ้าให้กับเครื่องกำจัดฝุ่น PM2.5 ที่บริเวณร้านค้าสวัสดิการวังนันทอุทยาน 5 ก.พ. 67
10476 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบปั้มน้ำ ที่ โรงกรองน้ำ 5 ก.พ. 67
10475 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ที่ ห้อง ผบ.ทร.พระราชวังเดิม 5 ก.พ. 67
10474 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งโครงสร้างห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 2 ก.พ. 67
10473 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรม งานวันคล้ายวันสถาปนา สลก.ทร. พระราชวังเดิม 2 ก.พ. 67
10472 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ black drop งานวันคล้ายวันสถาปนา สลก.ทร. พระราชวังเดิม 2 ก.พ. 67
10471 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานพิธีถวายมุฑิตาสักการะต้อนรับสัญญาบัตรพัดยศ วัดพระยาทำวรวิหาร 2 ก.พ. 67
10470 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไผ่ บริเวณหน้าประตู บก.ทร. พระราชวังเดิม 2 ก.พ. 67
10469 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดต้นโพธิ์บริเวณกำแพง สง.ปรมน.ทร. พระราชวังเดิม 2 ก.พ. 67
10468 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บเต็นท์ งานพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลเจ้าอาวาส วัดเครือวัลย์วรวิหาร 2 ก.พ. 67
10467 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนรถบรรทุกขนาดกลาง พร้อมกำลังพล ขนย้ายบอลลูนไลน์ส่องสว่าง ไปลงราชนาวิกสภา กอร.ถปภ.ฐท.กท. 2 ก.พ. 67
10466 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ และธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ หอประชุมกองทัพเรือ 2 ก.พ. 67
10465 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ และธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์ ประตูหอประชุมกองทัพเรือ 2 ก.พ. 67
10464 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งโครงสร้างห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 2 ก.พ. 67
10463 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และเปลี่ยนฝารองนั้งชักโครก คลับเฮ้าส์ราชนาวิกสภา 2 ก.พ. 67
10462 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานวันคล้ายวันสถาปนา สลก.ทร. พระราชวังเดิม 2 ก.พ. 67
10461 2567 กงย.ชย.ทร. ตรวจเช็คความเรียบร้อย และติดเทปกาวแสดงจุดต่างระดับท่ารือราชนาวิกสภา และ ท่าเรือราชนาวีสโมสร 2 ก.พ. 67
10460 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม งานวันคล้ายวันสถาปนา สลก.ทร. พระราชวังเดิม 2 ก.พ. 67
10459 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งฉากหลัง ห้องแสดงนิทรรศการ งานวันคล้ายวันสถาปนา สลก.ทร. พระราชวังเดิม 2 ก.พ. 67
10458 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คค่าความเป็นฉนวนสายไฟน้ำพุ ที่ พื้นที่08 วังทวี 2 ก.พ. 67
10457 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งตู้เมนไฟฟ้าและเดินเต้ารับไฟงานรับปริญญา ที่ หอประชุม ทร. 2 ก.พ. 67
10456 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาดคอมเพรสเซอร์ ที่ สนง. รอง เสธ. กพ.ทร. อาคาร บก.ทร. ชั้น 5 พื้นที่วังนันทอุทยาน 2 ก.พ. 67
10455 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง คปอ. ที่ ห้องรอง จก.ยศ.ทร. ศาลายา 2 ก.พ. 67
10454 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง รอง จก.กง.ทร. 2 ก.พ. 67
10453 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศไม่เย็น ที่ ห้องพักไฟฟ้า กงฟ.ชย.ทร. 2 ก.พ. 67
10452 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. นำฝาครอบหน้า คปอ. ไปประกอบเข้าที่ ทำความสะอาด ที่ สโมสร ชย.ทร. 2 ก.พ. 67
10451 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ห้องธุรการ กงค.ชย.ทร. ชั้น ๒ 2 ก.พ. 67
10450 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยดจากชุดคอยส์เย็น ห้อง พล.ร.ต.รัตนะ ผอ.สำนักบริการและสิทธิพลกำลังพล 2 ก.พ. 67
10449 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง ผอ.สำนักบริหารกำลังพล กพ.ทร. วังนัน ชั้น 1 2 ก.พ. 67
10448 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ที่ ห้องอาหาร สโมสร ชย.ทร. 2 ก.พ. 67
10447 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งคปอ. ที่ ห้องแผนงาน กงค.ชย.ทร. 2 ก.พ. 67
10446 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เฝ้าเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้อง officer club อาคารราชวิกสภา 2 ก.พ. 67
10445 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง คปอ. ใหม่เพื่อ ทดแทนของเดิม ที่ชำรุด คปอ. ที่ ห้องแผนงาน กงค.ชย ทร. จำนวน 2 ชุดเครื่อง 2 ก.พ. 67
10444 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. รื้อถอดถอนเครื่องปรับอากาศเก่า และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ที่ ห้อง รอง จก.ยศ.ทร. 2 ก.พ. 67
10443 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างงานจิตอาสาพระราชทาน ที่ วัดพระยาทำ 1 ก.พ. 67
10442 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขไฟแสงสว่างบริเวณพระรูปกรมหลวงชุมพรฯ บก.ทร.วังนันทอุทยาน 1 ก.พ. 67
10441 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำระบบคอนโทรลปั้มน้ำ ที่ ดย.ทร.ฐท.กท. 1 ก.พ. 67
10440 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำและติดตั้งพัดลมโคจร ที่ ห้องน้ำข้าง บก.ทร.พระราชวังเดิม 1 ก.พ. 67
10439 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขซ่อมทำไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ สลก.บก.ทร.พระราชวังเดิม 31 ม.ค. 67
10438 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ ห้อง ผช.ผบ.ทร. ชั้น5 วังนันทอุทยาน 31 ม.ค. 67
10437 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไฟไฟสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 200W. ที่ชำรุด ที่ บริเวณหน้า บก.ฐท.กท. 31 ม.ค. 67
10436 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. แก้ไขโคมไฟแสงสว่างบริเวณโถงหน้าห้องน้ำ ที่ รนภ. 31 ม.ค. 67
10435 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้งชักโครกอุดตัน กง.ทร. พระรราชวังเดิม 31 ม.ค. 67
10434 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมเปลี่ยนฝารองนั่งชักโครก และสายฉีดชำระห้องน้ำ ราชนาวิกสภา ยศ.ทร. 31 ม.ค. 67
10433 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งถังแซทห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 31 ม.ค. 67
10432 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งฉากหลัง อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 31 ม.ค. 67
10431 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำหลังคา อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 31 ม.ค. 67
10430 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เจ้าอาวาส วัดครุฑ บางกอกน้อย 31 ม.ค. 67
10429 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง black drop งานวันคล้ายวันสถาปนา สลก.ทร. ห้องแสดงนิทรรศการ ผบ.ทร. ชั้น1 อาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม 31 ม.ค. 67
10428 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ black drop เและพื้นฟลอร์ งานทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ชย.ทร. 31 ม.ค. 67
10427 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพื้นฟลอร์ งานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 31 ม.ค. 67
10426 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ black drop งานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 31 ม.ค. 67
10425 2567 กงย.ชย.ทร. ปรับระดับโครงสร้างห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 31 ม.ค. 67
10424 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ อาคารปฏิบัติงานและบริเวณโดบรอบ บก.ทร. พระราชวังเดิม 31 ม.ค. 67
10423 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ บก.ทร. พระราชวังเดิม 31 ม.ค. 67
10422 2567 กงย.ชย.ทร. รื้อถอดประตูกระจก ทางเข้าห้องตรวจ ศูนย์สุขภาพคลองมอญ พร.ทร. 31 ม.ค. 67
10421 2567 กงย.ชย.ทร. ตกแต่งทาสี อาคารราชนาวิกสภา ยศ.ทร. 31 ม.ค. 67
10420 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร 31 ม.ค. 67
10419 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค และแก้ไขเครื่องปรับอากาศ ชุดคอยล์เย็นน้ำหยด ห้อง ผอ กองนโยบายและแผน ฝั่งสมาคมภริยา 31 ม.ค. 67
10418 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องแผนกแผนและโครงการ สบ.ทร. 31 ม.ค. 67
10417 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่แผนกแผนและโครงการ สบ.ทร. อาคาร 1 ชั้น 3 31 ม.ค. 67
10416 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คคปอ. ที่ ห้องแสดงของที่ระลึก ผบ.ทร. อาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม 31 ม.ค. 67
10415 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. รื้อถอนพัดลมอุตสาหกรรม งานทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ชย.ทร. 31 ม.ค. 67
10414 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องสุขา ชายและสุขาหญิง อาคาร รนภ.ยศ.ทร. 31 ม.ค. 67
10413 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการแก้ไขโคมไฟและเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ อาคาร รนภ. 30 ม.ค. 67
10412 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ตรวจสอบระบบคอนโทรลโซล่าเซลล์ ที่ อธบ.อร. 30 ม.ค. 67
10411 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเต็นท์ พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร 30 ม.ค. 67
10410 2567 กงย.ชย.ทร. เทพื้นคอนกรีตห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 30 ม.ค. 67
10409 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพื้นฟลอร์ พิธีถวายพระไตรปิฎก วัดอรุณราชวราราม 30 ม.ค. 67
10408 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กรล.ขส.ทร. 30 ม.ค. 67
10407 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บูพรมหน้า black drop พร้อมธงไตรรงค์ และกระถางต้นไม้ งานทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ชย.ทร. 30 ม.ค. 67
10406 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อประปาขนาด 1/2 นิ้ว แตกชำรุด บริเวณหลังพิพิธภัณฑ์เรือ อธบ.อร. 30 ม.ค. 67
10405 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมทางราดพระบาท เตรียมการรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวงควัฒนวรขัติยราชนารี อาคารราชนาวิกสภา 30 ม.ค. 67
10404 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และเปลี่ยนกุญแจลูกบิดประตู บก.กงย.ชย.ทร. 30 ม.ค. 67
10403 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 30 ม.ค. 67
10402 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนรถบรรทุกปั้นจั่น พร้อมกำลังพล ยกเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า บริเวณข้างอาคาร ศปก.ทร. ไปลงข้างอาคาร 6 บก.ทร. พระราชวังเดิม 30 ม.ค. 67
10401 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำประปาแตกชำรุด สมาคมภริยาทหารเรือ 30 ม.ค. 67
10400 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งแนวท่อน้ำทิ้งชักโครกห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 30 ม.ค. 67
10399 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินประจำจุด รนภ.และอาคาร6 30 ม.ค. 67
10398 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า ที่ ห้องชมวัง รนภ. 30 ม.ค. 67
10397 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า ที่ ห้องชมวัง รนภ. 30 ม.ค. 67
10396 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ ห้องประชุม บก.ทร. วังนันทอุทยาน ชั้น6 30 ม.ค. 67
10395 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็ค,เข้าสายไฟ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินสำหรับ กอร.ถวายความปลอดภัย906 ที่ อาคาร6 พระราชวังเดิม 30 ม.ค. 67
10394 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง ที่ ห้องเสธ กพ.ทร.บก.ทร.วังนันทอุทยาน 30 ม.ค. 67
10393 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ติดตั้งไฟส่องแบคดรอปงานแถลงข่าวไทยรวมใจเป็นหนึ่ง ที่ ห้องชมวัง หอประชุม ทร. 30 ม.ค. 67
10392 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง เนวีคลับ อาคาร รนภ.ยศ.ทร. 29 ม.ค. 67
10391 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำประปารั้วซึม กองโรงพิมพ์ สบ.ทร. พระราชวังเดิม 29 ม.ค. 67
10390 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. รื้อถอดถอน และติดตั้งคปอ.ใหม่. ที่ แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ ชย.ทร. 29 ม.ค. 67
10389 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ งานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 29 ม.ค. 67
10388 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม งานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 29 ม.ค. 67
10387 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำล้อประตูใหญ่หน้า บก.ทร. พระราชวังเดิม 29 ม.ค. 67
10386 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งฉากหลัง อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 29 ม.ค. 67
10385 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 29 ม.ค. 67
10384 2567 กงย.ชย.ทร. เปลี่ยนรูป ผบ.ทร. อาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม 29 ม.ค. 67
10383 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี เขียงที่ ๒ กรล.ขส.ทร. 29 ม.ค. 67
10382 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นฟลอร์ งานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 29 ม.ค. 67
10381 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 29 ม.ค. 67
10380 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง black drop งานแถลงข่าวโครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง ห้องชมวัง ราชนาวิกสภา 29 ม.ค. 67
10379 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องทำงานธุรการ กงค.ชย.ทร. 29 ม.ค. 67
10378 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมพื้นฟลอร์ พิธีถวายพระไตรปิฎก วัดอรุณราชวราราม 29 ม.ค. 67
10377 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บซุ้มอาหารงานเลี้ยง ตท.25 ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 29 ม.ค. 67
10376 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบายห้องประชุมชั้น 5 อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 29 ม.ค. 67
10375 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ กง.ชย.ทร. 29 ม.ค. 67
10374 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย black drop งานทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ชย.ทร. 29 ม.ค. 67
10373 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายงานเลี้ยง ตท.25 ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 29 ม.ค. 67
10372 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งถังแซทห้องน้ำ อาคารฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี กองเรือเล็ก ขส.ทร. 29 ม.ค. 67
10371 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนบอลแบริ่ง คปอ. ที่ ห้องประชุม กพ.ทร. ชั้น 1 วังนันทอุทยาน 29 ม.ค. 67
10370 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำเขียงฝึกฝีพายเรือพระราชพิธี เขียงที่ ๑ กรล.ขส.ทร. 29 ม.ค. 67
10369 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมหน้า black drop พร้อมธงไตรรงค์ และกระถางต้นไม้ งานทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ชย.ทร. 29 ม.ค. 67
10368 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมหน้า black drop พร้อมประดับธงไตรรงค์ และธงราชนาวีงานเลี้ยง ตท.25 ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 29 ม.ค. 67
10367 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง black drop พร้อมปูฟลอร์ งานทดสอบสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ชย.ทร. 29 ม.ค. 67
10366 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง black drop งานเลี้ยง ตท.25 ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 29 ม.ค. 67
10365 2567 กงย.ชย.ทร. ฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวก เรือข้ามฟาก กรมอู่ทหารเรือ 29 ม.ค. 67
10364 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นฟลอร์ พิธีถวายพระไตรปิฎก วัดอรุณราชวราราม 29 ม.ค. 67
10363 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อเมนน้ำประปา บริเวณกราบพักทหาร อาคาร 6 พระราชวังเดิม 29 ม.ค. 67
10362 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕ 29 ม.ค. 67
10361 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินประจำสัปดาห์ ที่ 1.บก.ทร. 2.อาคารรับรอง ทร. 3.ศปก.ทร. 29 ม.ค. 67
10360 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องวิทยุ ศปก.ทร. 29 ม.ค. 67
10359 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมการสำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ชย.ทร 29 ม.ค. 67
10358 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ห้อง ที่ สง.ปรมน.ทร. 29 ม.ค. 67
10357 2567 กงย.ชย.ทร. ฉีดพ่นน้ำยากำจัดปลวกคลังเขียว เพื่อเตรียมพื้นที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์งานช่าง กงย.ชย.ทร. 26 ม.ค. 67
10356 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพื้นฟลอร์ งานพิธีมอบพระไตรปิฎก วัดอรุณราชวราราม 26 ม.ค. 67
10355 2567 กงย.ชย.ทร. เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 26 ม.ค. 67
10354 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำประปาข้างกราบพักทหาร สลก.ทร. พระราชวังเดิม 26 ม.ค. 67
10353 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำชักโครกห้องน้ำอาคารร้อย 3 สห.ทร. 25 ม.ค. 67
10352 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำชักโครกห้องน้ำอาคารร้อย 3 สห.ทร. 25 ม.ค. 67
10351 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำเขียงฝึกฝีพายเรือ กรล.ขส.ทร. 25 ม.ค. 67
10350 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งบอร์ด สนง.ฝ่ายเสธ ประจำ ผบ.ทร. อาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม 25 ม.ค. 67
10349 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำป้ายเขตหวงห้ามเฉพาะ อาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม 25 ม.ค. 67
10348 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำบอร์ดให้กับ สนง.ฝ่ายเสธ ประจำ ผบ.ทร. อาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม 25 ม.ค. 67
10347 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไม้บริเวณกราบพักนักเรียนดุริยางค์ ดย.ทร.ฐท.กท. 25 ม.ค. 67
10346 2567 กงย.ชย.ทร. จัดทำป้ายบอกจุดทดสอบร่างกาย ชย.ทร. 25 ม.ค. 67
10345 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทาสีฝ้าเพดาน โรงเรียนพันจ่า ยศ.ทร. 25 ม.ค. 67
10344 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับโลโก้กองทัพเรือพร้อมตัวอักษร ROYAL THAI NAVY 25 ม.ค. 67
10343 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนรถบรรทุกปั้นจั่น กลน.กร. ยกเรือฝึกตรวจการณ์ วัดศาลาแดงเหนือ จว.ปทุมธานี 25 ม.ค. 67
10342 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ ดย.ทร.ฐท.กท. 25 ม.ค. 67
10341 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายบอร์ด กง.ทร. พระราชวังเดิม 25 ม.ค. 67
10340 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 25 ม.ค. 67
10339 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ สมาคมภริยาทหารเรือ 25 ม.ค. 67
10338 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดาน โรงเรียนพันจ่า ยศ.ทร. 25 ม.ค. 67
10337 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และติดตั้งบานกระทุ้ง อาคารพักรับรอง ผบ.ทร. 25 ม.ค. 67
10336 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และเปลี่ยนพื้นห้อง ผู้บังคับบัญชา กบ.ทร. อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 25 ม.ค. 67
10335 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายแนวรั้ว กรมช่างโยธาทหารเรือ 25 ม.ค. 67
10334 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ 25 ม.ค. 67
10333 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พระบรมฉายาลักษณ์ อาคาร บก.ชย.ทร. 25 ม.ค. 67
10332 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม สำนักงานผู้บังคับบัญชา อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 25 ม.ค. 67
10331 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ 25 ม.ค. 67
10330 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงประจำพระองค์ พระบรมฉายาลักษณ์ อาคาร บก.ชย.ทร. 25 ม.ค. 67
10329 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์พื้นคลังเขียว เพื่อจัดเก็บวัสดุปุปกรณ์งานช่าง กงย.ชย.ทร. 25 ม.ค. 67
10328 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำดอร์คัตเซอร์ประตู สำนักงาน ผบ.ทร. พระราชวังเดิม 25 ม.ค. 67
10327 2567 กงย.ชย.ทร. ปูกระเบื้องห้องน้ำกราบพักทหาร อาคารร้อยที่ 3 สห.ทร. 25 ม.ค. 67
10326 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำแป้นบาส อาคารรับรอง หอประชุมกองทัพเรือ 25 ม.ค. 67
10325 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และเปลี่ยนบานพับประตู กองแผน กงค.ชย.ทร. 25 ม.ค. 67
10324 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำชักโครกอุดตันห้องน้ำสัญญาบัตร สนง.ผบ.ทร. พระราชวังเดิม 25 ม.ค. 67
10323 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อประปาขนาด 3/4 นิ้ว อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 25 ม.ค. 67
10322 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำ และเปลี่ยนกลอนประตูห้องน้ำ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 25 ม.ค. 67
10321 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถซ่อมบำรุงสาย ชย.ชนิด 4 ล้อ ตราอักษร Isuzu ทะเบียนสมอ 42861 ของ ผ.ซ่อมเครื่องกล กงค.ชย.ทร. 25 ม.ค. 67
10320 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. แผนกมาตราฐานและวิเคราะห์ กคภ.อจปร.ทร. 25 ม.ค. 67
10319 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องชุมสายโทรศัพท์ อจปร.อร. 25 ม.ค. 67
10318 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ.มีเสียงดัง ที่ ห้องประชุม? ศปก.ทร.? วังเดิม 25 ม.ค. 67
10317 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ตรวจเช็คปั้มน้ำ ที่ สสท.ทร. วังนันทอุทยาน 25 ม.ค. 67
10316 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องยุทธการ ศปก.ทร. มีน้ำหยด 25 ม.ค. 67
10315 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร.ร่วมกับกงค.ชย.ทร. ถอดปั้มซับเมอร์สป้องกันน้ำท่วมพร้อมตู้คอนโทรล ที่ หอประชุม ทร. 25 ม.ค. 67
10314 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค และแก้ไข คปอ. มีน้ำหยด ฝสท.ศปก.ทร ห้องวิทยุ อาคาร บก. ทร. 3 ชั้น 2 พื้นที่พระราชวังเดิม 25 ม.ค. 67
10313 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คและถอดพัดลมโคจรเพื่อซ่อมทำ ที่ บก.ทร.พระราชวังเดิม 25 ม.ค. 67
10312 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้า ที่ ห้องประชุม บก.ทร. วังนันทอุทยาน 25 ม.ค. 67
10311 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบไฟฟ้างานฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้าน ที่ หอประชุม ทร. 25 ม.ค. 67
10310 2567 แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร. กงย.ชย.ทร. ติดตั้งฉากหลังและระบายผ้าเนื่องในโอกาศเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา กง.ทร. 24 ม.ค. 67
10309 2567 แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร. กงย.ชย.ทร. ติดตั้งฉากหลังและระบายผ้า เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา การเงินทร 24 ม.ค. 67
10308 2567 แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร. กงย.ชย.ทร. ติดตั้งฉากหลังและระบายผ้า เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา การเงินทร 24 ม.ค. 67
10307 2567 แผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร. กงย.ชย.ทร. ติดตั้งฉากหลังและระบายผ้า เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 72 พรรษา การเงินทร 24 ม.ค. 67
10306 2567 กงค.ชย.ทร. ผ.ซ่อมเครื่องกลฯ ซ่อมทำปั้มนำ้มีเสียงดังที่ ดย.ทร. 24 ม.ค. 67
10305 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนเบรกเกอร์สวิทช์ขนาด 30A. ที่ กพสด.ชย.ทร. 24 ม.ค. 67
10304 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร.ร่วมกับกงค.ชย.ทร. ดำเนินการถอดซ่อมปั้มน้ำเพื่อดำเนินการซ่อมทำ ที่ ร้อย รปภ.ฐท.กท. 24 ม.ค. 67
10303 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ที่ อาคาร 5 พระราชวังเดิม 24 ม.ค. 67
10302 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการควบคุมระบบไฟฟ้าฉุกเฉินงานฝึกอาชีพกลุ่มแม่บ้านกองทัพเรือ ที่ หอประชุม ทร. 24 ม.ค. 67
10301 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คและล้างทำความสะอาด ที่ ห้องประชุม กงค.ชย.ทร. 24 ม.ค. 67
10300 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องชุมสายโทรศัพท์ วังเดิม 24 ม.ค. 67
10299 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องกวก.กง.ทร. 24 ม.ค. 67
10298 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องชุมสายโทรศัพท์ วังเดิม 24 ม.ค. 67
10297 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องเซฟเวอร์ ชย.ทร. 24 ม.ค. 67
10296 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องร้านค้าสวัสดิการ ยก.ทร. อาคาร บก.ทร. ชั้น 33 พื้นที่วังนันทอุทยาน 24 ม.ค. 67
10295 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างเครื่องปรับอากาศ มีกลิ่นหนูตาย ที่ ห้องรับประทานอาหาร สำนักงานผู้บังคับบัญชา สลก.ทร 24 ม.ค. 67
10294 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องตัดผม นายทหารสัญญาบัตร วังเดิม 24 ม.ค. 67
10293 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. แผนกโภชนาการ พธ.ทร. 24 ม.ค. 67
10292 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำแผงระบายความร้อน คปอ. ที่ ห้องกองเงินเดือน กง.ทร. และล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องเบี้ยหวัด กง.ทร. 24 ม.ค. 67
10291 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องเซฟเวอร์ ชย.ทร. 24 ม.ค. 67
10290 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. แบบสี่ทิศทาง ที่ ห้องพักช่าง แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ 24 ม.ค. 67
10289 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. มีกลิ่นหนูตาย ที่ ห้องรับประทานอาหาร สำนักผู้บังคับบัญชา วังนันฯ ชั้น 5 22 ม.ค. 67
10288 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องกองค่าใช้จ่าย กง.ทร. 22 ม.ค. 67
10287 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบคอลโทรล รอง.ผอ.สำนักส่งกำลังบำรุง และรอง.ผอ.สำนักนโยบายและแผน.กบ.ทร. 22 ม.ค. 67
10286 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. คอยล์ร้อนมีเสียงดัง สนง.ผู้บังคับบัญชา.กบ.ทร. 22 ม.ค. 67
10285 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็กคปอ.ห้อง กสม.สบส.กพ.ทร.ชั้น 1 กพ.ทร. พื้นที่ วังนันฯ 22 ม.ค. 67
10284 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องพักนายทหารเวร ชย.ทร. และห้องเสมียนเวร ชย.ทร. 22 ม.ค. 67
10283 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คและซ่อมทำ คปอ. ที่ ห้อง หน.นายทหารฝ่ายเสธ. ประจำเสธนาธิการทหารเรือ อาคาร.บก.ทร.วังนันทฯ ชั้น 5 22 ม.ค. 67
10282 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำรอยรั่วของน้ำยา คปอ. ที่ ห้องกองเงินเดือน กง.ทร. 22 ม.ค. 67
10281 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คและซ่อมทำ คปอ.ฝ่ายเสธ.ประจำ.รอง.ผบ.ทร. อาคาร.บก.ทร.วังนันทฯ ชั้น 5 22 ม.ค. 67
10280 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค และล้างทำความสะอาดคปอ. ที่ ห้องสนง.ผู้บังคับบัญชา ชย.ทร. 22 ม.ค. 67
10279 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจสอบ คปอ.มีเสียงดัง ห้องประชุม กพ.ทร. วังนันทอุทยาน 22 ม.ค. 67
10278 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ถอดมอเตอร์พัดลมคอยเย็น คปอ. ที่ ห้องเบี้ยหวัด กง.ทร. 22 ม.ค. 67
10277 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจสอบ และแก้ไข คปอ. ไม่ทำงาน กล่องคอนโทรลชำรุด แผนกประกอบอาหารพลาธิการ 22 ม.ค. 67
10276 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ถอดประกอบและล้างคอยล์เย็น ล้างทำความสะอาด ที่ แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. 22 ม.ค. 67
10275 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจสอบและแก้ไข คปอ. ไม่ทำงาน พบกล่องคอนโทรลชำรุด ที่ แผนกประกอบอาหารพลาธิการ 22 ม.ค. 67
10274 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องแผนกศึกษา ยศ.ทร. 22 ม.ค. 67
10273 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง ผอ.กบ.ทร. 22 ม.ค. 67
10272 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ควบคุม คปอ.เคลื่อนที่ และพัดลมอุตสาหกรรม งานสดุดีวีรชนกองทัพเรือ รร.นร. 22 ม.ค. 67
10271 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ไม่มีความเย็น จำนวน ๒ ชุดเครื่อง ที่ กราบพักทหาร สยป.ทร. 22 ม.ค. 67
10270 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด ที่ ห้อง ผอ.กปส.สจว.กพร.ทร. 22 ม.ค. 67
10269 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ห้องสำนักงาน สปช.ทร. 22 ม.ค. 67
10268 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คคปอ. ที่ ห้องรอง จก.กบ.ทร. 22 ม.ค. 67
10267 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเคลื่อนที่ และพัดลมอุตสาหกรรม ที่ รร.นร. งานสดุดีวีรชน กองทัพเรือ 22 ม.ค. 67
10266 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง.ผอ.สำนักจิตวิทยา และห้อง.รอง.ผอ. สำนักกิจการพลเรือน 22 ม.ค. 67
10265 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องกองประชาสัมพันธ์ และห้องมูลนิธิอนุรักษ์ประการัง กพร.ทร. 22 ม.ค. 67
10264 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนมอเตอร์พัดลม ห้องกองจัดรายการพัศดี ขส.ทร. 22 ม.ค. 67
10263 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ก คปอ. ที่ ห้องรับรอง ดย.ทร. 22 ม.ค. 67
10262 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอนเดนเซอร์ ที่ ห้องสนง.ผู้บังคับบัญชา สปช.ทร. 22 ม.ค. 67
10261 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างเครื่องปรับอากาศ แก้ไขไม่เย็น ที่ แผนกการเงิน สสท.ทร. อาคาร 4 ชั้น 2 วังเดิม 22 ม.ค. 67
10260 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕ 22 ม.ค. 67
10259 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายรถเครน Kato ของ โรงงานเชือกรอก อธบ.อร. 22 ม.ค. 67
10258 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด.คปอ.ห้อง.รอง.จก.กพร.ทร. ที่ ห้องผอ.สกร.และห้อง.รอง.ผอ.สำนักจิตวิทยา 19 ม.ค. 67
10257 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด ที่ ห้องพลทหาร ชย.ทร. 19 ม.ค. 67
10256 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ควบคุมพัดลมอุตสาหกรรม งานเดิน-วิ่ง วันอาภากร 100ปี ณ วังนันทอุทยาน 19 ม.ค. 67
10255 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำถาดน้ำรั่ว จากคอยเย็น คปอ. ที่ ศูนย์เบร็ดเสร็จ 19 ม.ค. 67
10254 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งพัดลมอุตสาหกรรม หน้า บก.ทร. วังนันทอุทยาน 19 ม.ค. 67
10253 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจสอบและซ่อมทำวงจรไฟฟ้า-น้ำนา ที่ แผนกบริหารงานพิธี กงช.ชย.ทร. ชั้น 3 19 ม.ค. 67
10252 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบน้ำยา ที่ กผท.สงป.สปช.ทร.อาคารบก.ทร.วังนันทฯ ชั้น 4 19 ม.ค. 67
10251 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด และเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ขนาด50 ไมโครฯ แอร์ห้องประชุม บก.กรม สห .ทร. 19 ม.ค. 67
10250 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ที่ สนง.ผู้บังคับบัญชา.สปช.ทร. อาคาร.บก.ทร. วังนันทฯ ชั้น ๔ 19 ม.ค. 67
10249 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ศูนย์เบร็ดเสร็จ 19 ม.ค. 67
10248 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องแผนกการพิมพ์ กองโรงพิมพ์ 19 ม.ค. 67
10247 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง ควบคุม ตรวจเช็ค และล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องสื่อสารดาวเทียม 19 ม.ค. 67
10246 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ ห้องอบรม ตึกทันตกรรม ศูนย์สุขภาพคลองมอญ 19 ม.ค. 67
10245 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเครื่องวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ที่ กอบ.ชย.ทร. 19 ม.ค. 67
10244 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเดินสายคอนโทรลเข้าลิฟท์ ที่ คลัง4 19 ม.ค. 67
10243 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายบริเวณแนวรั้ว สมาคมภริยาทหารเรือ 19 ม.ค. 67
10242 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายพระบรมฉายาลักษณ์ สมาคมภริยาทหารเรือ 19 ม.ค. 67
10241 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์ PVC ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ 19 ม.ค. 67
10240 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายบริเวณแนวรั้ว บก.ทร. วังนันทอุทยาน 19 ม.ค. 67
10239 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อเมนน้ำประปารั่วซึม อาคาร รร.พจ. ยศ.ทร. 19 ม.ค. 67
10238 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม งานประชุมคณะกรรมการสามสมอสมาคมครั้งที่1 อาคาร 5 พระราชวังเดิม 19 ม.ค. 67
10237 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานประชุมคณะกรรมการสามสมอสมาคมครั้งที่ 1 อาคาร 5 พระราชวังเดิม 19 ม.ค. 67
10236 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงไตรรงค์รายทาง และกระถางต้นไม้ งานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อศ. 19 ม.ค. 67
10235 2567 กงค.ชย.ทร. ผ.ซ่อมเครื่องกลฯ ดำเนินการย้ายและติดตั้งรอกโซ่ไฟฟ้าลิฟท์ขนของ คลัง1และคลัง4 พธ.ทร. 17 ม.ค. 67
10234 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ซ่อมทำปั้มน้ำ ร้านสมาคมภริยาทหารเรือ 17 ม.ค. 67
10233 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมแก้ไขวงจรสวิทช์ไฟแสงสว่างทางเดิน ที่ สลก.ทร.บก.ทร. พระราชวังเดิม 17 ม.ค. 67
10232 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินและสำรวจเส้นทางเดินเมนไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับห้องประชุม บก.ทร.1 ที่ พระราชวังเดิม 17 ม.ค. 67
10231 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไฟแสงสว่างดาวน์ไลท์ ที่ ห้องวิสสุกรรมสรรค์ บก.ชย.ทร. 17 ม.ค. 67
10230 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนรถบรรทุกปั้นจั่น พร้อมกำลังพล ยกเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจาก บก.ทร. วังนันทอุทยาน ไปลงที่ บก.ทร. พระราชวังเดิม 17 ม.ค. 67
10229 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไผ่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ อาคารรับรอง ผบ.ทร. 17 ม.ค. 67
10228 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บเต้นท์พิธี งานจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ 17 ม.ค. 67
10227 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บแบล็คดร๊อป งานจัดกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ 17 ม.ค. 67
10226 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งถังดักไขมัน ชั้น 5 อาคาร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10225 2567 กงย.ชย.ทร. รื้อถอนฝ้าเพดาน ห้องฉายรังสี คลีนิคคลองมอญ 17 ม.ค. 67
10224 2567 กงย.ชย.ทร. ฝึกสอนภาคปฏิบัติการเชื่อมชิ้นงาน นักเรียนหลักสูตรพันจ่าเอกอาชีพ กองวิทยาการ ชย.ทร. 17 ม.ค. 67
10223 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างห้องน้ำ ที่ ศูนย์สุขภาพคลองมอญ 17 ม.ค. 67
10222 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำบังตา บริเวณด้านข้าง กวก. กรมช่างโยธาทหารเรือ 17 ม.ค. 67
10221 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานสดุดีวีรชน รล.ธนบุรี รร.นร. 17 ม.ค. 67
10220 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ติดตั้งเต้ารับไฟงานวันสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ที่ รร.นร. 17 ม.ค. 67
10219 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อศ. 17 ม.ค. 67
10218 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้งโถปัสสาวะอุดตัน กองโรงพิมพ์ สบ.ทร. 17 ม.ค. 67
10217 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์รายทาง งานสดุดีวีรชน รล.ธนบุรี รร.นร. 17 ม.ค. 67
10216 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมหน้าแบล็คคร็อป งานวันเด็กแห่งชาติ พิพิธภัณฑ์ รร.นร. 17 ม.ค. 67
10215 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพื้นฟลอร์เต้นท์พิธี งานสนับสนุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10214 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บเวที งานสนับสนุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10213 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดาน ห้องธุรการ กองดุริยางค์ทหารเรือ ฐท.กท. 17 ม.ค. 67
10212 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและเปลี่ยนก๊อกอ่างล้างภาชนะ อาคารนันทาภิรมย์ 17 ม.ค. 67
10211 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บแบล็กดร๊อป งานสนับสนุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10210 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมเต้นท์พิธี งานสนับสนุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10209 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมเวที งานสนับสนุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10208 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรห้องมูลนิธิแนวประการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย พิธีมอบ ส.ค.ส. สมเด็จฟ้าหญิงจุฬาลงกรณ กพร.ทร. 17 ม.ค. 67
10207 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเพิ่มเติม งานกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ 100ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10206 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมเพิ่มเติม งานกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ 100ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10205 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บซุ้มอาหาร ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 17 ม.ค. 67
10204 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฉากบังตาเครื่องเสียง ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 17 ม.ค. 67
10203 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเวที งานสนับสนุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10202 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเต้นท์พิธี งานสนับสนุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10201 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานวันเด็กแห่งชาติ ปจปร.ฐท.กท. 17 ม.ค. 67
10200 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งกรอบรูปห้อง ผบ.ทร. อาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม 17 ม.ค. 67
10199 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมเต้นท์พิธี งานสนับสนุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10198 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมเวที งานสนับสนุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10197 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเวที งานสนับสนุนจัดกิจกรรมเดินวิ่งเทิดพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันอาภากร บก.ทร. วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10196 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์รายทาง พร้อมกระถางต้นไม้ งานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา อศ. 17 ม.ค. 67
10195 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อประปา อาคารกราบพัก นรจ.ขส.ทร. 17 ม.ค. 67
10194 2567 กงย.ชย.ทร. ทำความสะอาดคลังเขียว เพื่อเตรียมขนย้ายวัสดุอุปกรณ์งานช่าง กงย.ชย.ทร. 17 ม.ค. 67
10193 2567 กงย.ชย.ทร. ติดต้ังแบล็กดร๊อป งานเดินวิ่งมูลนิธิอาภากร บก.ทร วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10192 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งป้ายม๊อตโต้ งานเดินวิ่งมูลนิธิอาภากร บก.ทร วังนันทอุทยาน 17 ม.ค. 67
10191 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและเปลี่ยนลูกล้อประตู กรมช่างโยธาทหารเรือ 17 ม.ค. 67
10190 2567 กงย.ชย.ทร. ส่งมอบห้องน้ำเคลื่อนที่ กองเรือเล็ก ขส.ทร. 17 ม.ค. 67
10189 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานสมาคมภริยาทหารเรือ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 17 ม.ค. 67
10188 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย พิธีเปิดอบรมหลักสูตร พสบ.ทร. รุ่นที่ 21 ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ 17 ม.ค. 67
10187 2567 กงย.ชย.ทร. จัดประกอบพื้นเวที มว.งานเหล็ก กงย.ชย.ทร. 17 ม.ค. 67
10186 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งหลอดไฟแสงสว่าง LED E27 ที่ ห้องวิสสุกรรมสรรค์ บก.ชย.ทร. 15 ม.ค. 67
10185 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕ 15 ม.ค. 67
10184 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินประจำสัปดาห์ พื้นที่ กทม. 15 ม.ค. 67
10183 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งจอ LED งานวันเด็กแห่งชาติ ที่ ปจปร.ฐท.กท. 12 ม.ค. 67
10182 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำไฟฟ้าแสงสว่างลานจอด ฮ. ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ 12 ม.ค. 67
10181 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไฟแสงสว่างเวทีงานวันเด็ก ที่ แฟลตทหารเรือสุขสวัสดิ์ 12 ม.ค. 67
10180 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการควบคุมระบบไฟฟ้างานปฐมนิเทศเปิดอบรมหลักสูตร พสบ.ทร. รุ่นที่21 ที่ ห้องชมชลธี หอประชุม ทร. 12 ม.ค. 67
10179 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย วัดเครือวัลย์วรวิหาร 11 ม.ค. 67
10178 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์เวที พิธีเปิดอบรมหลักสูตร พสบ.ทร. รุ่นที่ 21 ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ 11 ม.ค. 67
10177 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งซุ้มอาหาร ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 11 ม.ค. 67
10176 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งฉากบังตาเครื่องเสียง ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 11 ม.ค. 67
10175 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้ง และติดตั้งชักโครกห้องน้ำ ร้อย 3 สห.ทร. 11 ม.ค. 67
10174 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเวที ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 11 ม.ค. 67
10173 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้างานเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 100ปี วันอาภากร ที่ บริเวณหน้า บก.ทร.วังนันทอุทยาน 11 ม.ค. 67
10172 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำพื้นฟลอร์เวที เพื่อสนับสนุนแผนกงานพิธี กงช.ชย.ทร. 11 ม.ค. 67
10171 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเตรียม และทำความสะอาดคลังพัสดุ เพื่อจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ช่าง กงย.ชย.ทร. 11 ม.ค. 67
10170 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม พิธีเปิดอบรมหลักสูตร พสบ.ทร. รุ่นที่ 21 ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ 11 ม.ค. 67
10169 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ กง.ทร. พระราชวังเดิม 11 ม.ค. 67
10168 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนเบรกเกอร์ และชุดคอนโทรลควบคุมความเย็น คปอ. ที่ ห้องกองบัญชี กง.ทร. 11 ม.ค. 67
10167 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง ควบคุม พร้อมรื้อถอดถอนพัดลมอุตสาหกรรม วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๑๑๑ ปี กรมสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ วั 11 ม.ค. 67
10166 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนมอเตอร์คอยร้อน และชุดคอนโทรลควบคุมความเย็น คปอ. ที่ ห้องกองบัญชี กง.ทร. 11 ม.ค. 67
10165 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยด แผนกเรียงพิมพ์ และห้องเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ กรพ.สบ.ทร. ชั้น 2 11 ม.ค. 67
10164 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง กองกิจการพลเรือน กพร.ทร. 11 ม.ค. 67
10163 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องกิจการพลเรือน กพร.ทร. 11 ม.ค. 67
10162 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างเครื่องปรับอากาศ ที่ ห้องธุรการ สลก .ทร. 11 ม.ค. 67
10161 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ควบคุมระบบไฟฟ้า ที่ ห้องประชุมอาคาร 5 พระราชวังเดิม 11 ม.ค. 67
10160 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งไฟแสงสว่างเวทีและเต้ารับไฟ ที่ ห้องชมชลธี หอประชุม ทร. 11 ม.ค. 67
10159 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเต้ารับไฟและไฟแสงสว่างให้กับร้านค้า ที่ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร. 11 ม.ค. 67
10158 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจสอบระบบคอนโทรลปั้มน้ำ ที่ ปจปร.ฐท.กท. 11 ม.ค. 67
10157 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ สมาคมภริยาทหารเรือ 10 ม.ค. 67
10156 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย black drop งานวันคล้ายวันสถาปนา สสท.ทร. 10 ม.ค. 67
10155 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายห้องประชุม งานวันคล้ายวันสถาปนา สสท.ทร. 10 ม.ค. 67
10154 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำแล่นประสานเหล็กโครงหลังคา หมวดกระซับช่างเดินเครื่อง กบต.อธบ.อร. 10 ม.ค. 67
10153 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์ งานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 10 ม.ค. 67
10152 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำประปาขนาด 3/4 นิ้ว รั่วซึม ห้องน้ำอาคาร 3 ชั้น 3 สห.ทร. 10 ม.ค. 67
10151 2567 กงย.ชย.ทร. ยาแนวพื้นและผนังห้องน้ำสำนักงาน ผบ.ทร. พระราชวังเดิม 10 ม.ค. 67
10150 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย วัดเครือวัลย์วรวิหาร 10 ม.ค. 67
10149 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ งานวันคล้ายวันสถาปนา สสท.ทร. 10 ม.ค. 67
10148 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมหน้า black drop งานวันคล้ายวันสถาปนา สสท.ทร. 10 ม.ค. 67
10147 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมห้องประชุม งานวันคล้ายวันสถาปนา สสท.ทร. 10 ม.ค. 67
10146 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง black drop และปูฟลอร์ งานวันคล้ายวันสถาปนา สสท.ทร. 10 ม.ค. 67
10145 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งแผงเฟรมบอร์ด กง.ทร. พระราชวังเดิม 10 ม.ค. 67
10144 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ และธงธรรมจักร วัดเครือวัลย์วรวิหาร 10 ม.ค. 67
10143 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ 10 ม.ค. 67
10142 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างแทนที่ชำรุด ที่ ห้อง เสธ.ทร.วังนันทอุทยาน 10 ม.ค. 67
10141 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเต้ารับไฟ ที่ สปช.ทร. 10 ม.ค. 67
10140 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง LED ขั้ว E27 แทนที่ชำรุด ที่ สน.ผบ.ทร.พระราชวังเดิม 10 ม.ค. 67
10139 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และน้ำยาเดินเครื่องแล้วไม่มีความเย็น ที่ กองลก.ทร. ชั้น 1 บก.ทร. พื้นที่ พระราชวังเดิม 10 ม.ค. 67
10138 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยด ช่องทางเดิน ลก.ทร. ชั้น 1 อาคาร บก.ทร. พระราชวังเดิม 10 ม.ค. 67
10137 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 ชุดเครื่อง ที่ ห้องธุรการ สลก .ทร. 10 ม.ค. 67
10136 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง ผช.ฝ่าย เสธฯ ประจำ ผบ.ทร. 10 ม.ค. 67
10135 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ห้องประชุม ผบ.ทร. สลก.ทร. 10 ม.ค. 67
10134 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง พร้อมควบคุม และรื้อถอดถอน เคลื่อนที่และพัดลมอุตสาหกรรม ที่ ป้อมพระจุลฯ 10 ม.ค. 67
10133 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไข คปอ. มีน้ำหยด ที่ ห้องสำนักงาน ผู้บังคับบัญชา จก.ยก.ทร ชั้น 3 10 ม.ค. 67
10132 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ที่ กงฟ.ชย.ทร. 10 ม.ค. 67
10131 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คคปอ. ที่ ห้อง สนง.รองเสธฯ กพ.ทร. ชั้น 5 10 ม.ค. 67
10130 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง กทพ.กพ.ทร 10 ม.ค. 67
10129 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และน้ำยา แผนกจัดรายการพัสดุ กองการพัสดุ ขส.ทร. 10 ม.ค. 67
10128 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง เครื่องปรับอากาศ ที่ ห้อง สนง.รอง ผบ.ทร. 10 ม.ค. 67
10127 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ ที่ แผนกบริหารสัญญา ชย.ทร. 10 ม.ค. 67
10126 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องธุรการ สลก.ทร. วังเดิม 10 ม.ค. 67
10125 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. มีน้ำหยด ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ วังเดิม 10 ม.ค. 67
10124 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า และล้างทำความสะอาด 2 ชุดเครื่อง ห้องรับรอง สมาคมภริยาทหารเรือ 10 ม.ค. 67
10123 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ.ห้อง สนง.ผช.ผบ.ทร. ท่อน้ำทิ้งรั่วลง ที่ ห้องกองบัญชี สนง.ปลัดบัญชี.ทร. 10 ม.ค. 67
10122 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเวที งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนนายเรือ 9 ม.ค. 67
10121 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมพื้นฟลอร์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ 9 ม.ค. 67
10120 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเต็นท์ และเวที งานวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนนายเรือ 9 ม.ค. 67
10119 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์ และติดตั้งแบล็คดร๊อป กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ 9 ม.ค. 67
10118 2567 9 ม.ค. 67
10117 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเต้นท์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ 9 ม.ค. 67
10116 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเต้นท์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ 9 ม.ค. 67
10115 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งเต้นท์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ สมุทรปราการ 9 ม.ค. 67
10114 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงรายทางงานรับ รตม.กลาโหม ตรวจโครงการจัดหาที่ดิน ปจปร.ฐท.กท. 9 ม.ค. 67
10113 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมฟลอร์แท่นรับการเคารพ รตม.กลาโหม ตรวจโครงการจัดหาที่ดิน ปจปร.ฐท.กท. 9 ม.ค. 67
10112 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมเต็นท์พิธี งานรับ รตม.กลาโหม ตรวจโครงการจัดหาที่ดิน ปจปร.ฐท.กท. 9 ม.ค. 67
10111 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำประปาชำรุด ศูนย์สุขภาพคลองมอญ 9 ม.ค. 67
10110 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บ black drop 2 จุด งานพิธีมอบกุญแจห้องพัก และเครื่องอุปกรณ์ฯ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 9 ม.ค. 67
10109 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและเปลี่ยนใส่กรองน้ำ เครื่องทำน้ำแข็ง กงย.ชย.ทร. 9 ม.ค. 67
10108 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้งชักโครกห้องน้ำ ศยป.ยศ.ทร. 9 ม.ค. 67
10107 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย งานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 9 ม.ค. 67
10106 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงจีบพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 งานรับ รตม.กลาโหม ตรวจโครงการจัดหาที่ดิน ปจปร.ฐท.กท. 9 ม.ค. 67
10105 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายเต็นท์พิธี งานรับ รตม.กลาโหม ตรวจโครงการจัดหาที่ดิน ปจปร.ฐท.กท. 9 ม.ค. 67
10104 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์แท่นรับการเคารพ รตม.กลาโหม ตรวจโครงการจัดหาที่ดิน ปจปร.ฐท.กท. 9 ม.ค. 67
10103 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์เต็นท์พิธี งานรับ รตม.กลาโหม ตรวจโครงการจัดหาที่ดิน ปจปร.ฐท.กท. 9 ม.ค. 67
10102 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บธงไตรรงค์ งานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 9 ม.ค. 67
10101 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมพื้นฟลอร์ งานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 9 ม.ค. 67
10100 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมหน้า black drop 2 จุด งานพิธีมอบกุญแจห้องพัก และเครื่องอุปกรณ์ฯ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 9 ม.ค. 67
10099 2567 กงย.ชย.ทร. สนับสนุนรถบรรทุกปั้นจั่นพร้อมกำลังพล ขนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้าจาก อธบ.ไปติดตั้งที่ รร.นร. และเคลื่อนย้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 9 ม.ค. 67
10098 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงไตรรงค์ และปูพรมพื้นฟลอร์ งานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 9 ม.ค. 67
10097 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อน้ำทิ้งอุดตัน ห้องผู้ช่วยฝ่ายเสธ ทร. อาคาร บก.ทร. พื้นที่วังนันทอุทยาน 9 ม.ค. 67
10096 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 9 ม.ค. 67
10095 2567 กงย.ชย.ทร. ปูฟลอร์ งานพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 9 ม.ค. 67
10094 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบายฉากหลังพระรูป สปช.ทร. 9 ม.ค. 67
10093 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเต้ารับไฟงานรับการตรวจเยี่ยม รมว.กลาโหม ที่ ปจปร.ฐท.กท. 9 ม.ค. 67
10092 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างบริเวณทางเดินศาลพระเจ้าตากฯและด้านหน้าท้องพระโรง ที่ พระราชวังเดิม 9 ม.ค. 67
10091 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง LED T8 ที่ กองเสมียนตรา กพ.ทร. 9 ม.ค. 67
10090 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำมอเตอร์เติมอากาศ ที่ อู่เรือยนต์หลวง 9 ม.ค. 67
10089 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินประจำสัปดาห์ตามพื้นที่รับผิดชอบ 9 ม.ค. 67
10088 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการถอดสายเมนไฟป้องกันน้ำท่วม ที่ หอประชุม ทร. 9 ม.ค. 67
10087 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ บก.ทร. ศปก.ทร. และ อาคาร ๕ 8 ม.ค. 67
10086 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจสอบคอนเดนเซอร์มีรอยรั่ว ที่ ห้องกรรมวิธีข้อมูล กวก.สวพ.ทร. 5 ม.ค. 67
10085 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยดชุดคอยส์เย็น กองแผนและโครงการ สวพ.ทร. 5 ม.ค. 67
10084 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องธุรการ สวพ.ทร. พุทธมณฑล สาย 3 5 ม.ค. 67
10083 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. จำนวน ๓ ชุดเครื่อง ที่ กราบพักทหาร ,ห้อง จก.กพร.ทร. และห้องรับรอง กพร.ทร. 5 ม.ค. 67
10082 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำวงจรไฟฟ้า-น้ำยา ที่ ห้องเรียงพิมพ์ ชั้น 2 และห้องคอมพิวเตอร์ รง.พิมพ์.สบ.ทร. ห้องเรียงพิมพ์ 5 ม.ค. 67
10081 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้อง จก.กพร.ทร.,ห้องรับรองกพร.ทร.และสนง.กพร.ทร.และกราบพักทหาร จำนวน 4 ชุดเครื่อง 5 ม.ค. 67
10080 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบน้ำยา รอง.จก.กพ.ทร.ชั้น 1. บก.ทร. วังนันทอุทยาน 5 ม.ค. 67
10079 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ห้องแผนกการพิมพ์ กองโรงพิมพ์.สบ.ทร. 5 ม.ค. 67
10078 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้ง คปอ.ใหม่ ที่ ห้องกรรมวิธีข้อมูล สรส.ยศ.ทร. 5 ม.ค. 67
10077 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอยเย็น คปอ.รอง จก.กพ.ทร. 1 เนื่องจากมอเตอร์ไหม้ 5 ม.ค. 67
10076 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. เปลี่ยนมอเตอร์พัดลมคอลเย็น ที่ ห้องรองเจ้ากรม กพ.ทร. 5 ม.ค. 67
10075 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า พบแมกเนติกชำรุดและแคปรันพัดลมคอยล์ เสีย ที่ ห้องประชุม สตน.ทร. อาคาร 3 ชั้น 3 (พระราชวังเดิม) 5 ม.ค. 67
10074 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาดคปอ. อาคารนันทาภิรมย์ จำนวน 4 ชุดเครื่อง 5 ม.ค. 67
10073 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คซ่อมทำเครื่องปรับอากาศ แผนกธุรการ สตน.ทร. 5 ม.ค. 67
10072 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. แก้ไขน้ำหยด จากชุดคอยล์เย็น 2 ชุดเครื่อง ที่ ศูนย์เบ็ดเสร็จ (ห้องไดกอร์ฟ) 5 ม.ค. 67
10071 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คคปอ. ที่ ห้องสโมสร สสท.ทร. อาคาร 4 ชั้น 1 5 ม.ค. 67
10070 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องการเงิน กรม สห.ทร. 5 ม.ค. 67
10069 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ซ่อมทำวงจรไฟฟ้า ที่ กองดุริยางค์ ห้องซ้อมเต้น ดย.ทร. 5 ม.ค. 67
10068 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ แผนกพระธรรมนูญ ชย.ทร. 5 ม.ค. 67
10067 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา ที่ กงด.กง.ทร. ห้องกลาง อาคาร 3 ชั้น1 (พระราชวังเดิม) 5 ม.ค. 67
10066 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและน้ำยา คอมฯ สตาร์ไม่ออก. ที่ กรซ.ศซบ.สสท.ทร. ชั้น 3 อาคาร 2 (พระราชวังเดิม) 5 ม.ค. 67
10065 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ กงค.ชย.ทร. 5 ม.ค. 67
10064 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องนายทหารเวร สบ.ทร. และใส่ถาดน้ำทิ้งและเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ คปอ. ที่ ห้องธุรการ สบ.ทร. 5 ม.ค. 67
10063 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็คและล้างทำความสะอาดคปอ. ที่ ห้องกองนโยบายและแผน กพร.ทร. 5 ม.ค. 67
10062 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ล้างทำความสะอาด คปอ. ที่ ห้องธุรการ สบ.ทร. 5 ม.ค. 67
10061 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้องรองจก.กง.ทร. 1 5 ม.ค. 67
10060 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ตรวจเช็ค คปอ. ที่ ห้อง รอง จก.ชย. 1 5 ม.ค. 67
10059 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องเย็นฯ กงค.ชย.ทร. ติดตั้งกริลเปลี่ยนทางลม คอยล์ร้อนคปอ. ที่จอดรถ.ผอ.สกบ.กบ.ทร.อาคารที่จอดรถ 5 ม.ค. 67
10058 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกเครื่องกลฯ ตรวจสอบลิฟท์ขนพัสดุ ประจำอาคาร ที่ (กคพธ.พธ.ทร. คลัง4) 4 ม.ค. 67
10057 2567 กงค.ชย.ทร. แผนกซ่อมเครื่องกลฯ ทำการช่อมทำเครื่องเติมอากาศบ่อบำบัดน้ำเสียพื้นที่เรือยนฅ์หลวง 904 4 ม.ค. 67
10056 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมและติดตั้งไฟส่องป้อมวิไชยประสิทธิ์ ที่ พระราชวังเดิม 4 ม.ค. 67
10055 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดตั้งเต้ารับไฟงานมอบกุญแจห้องพัก ที่ ห้องเจ้าพระยา หอประชุม ทร. 4 ม.ค. 67
10054 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ควบคุมระบบไฟฟ้า ห้องประชุมชั้น6 บก.ทร. วังนันทอุทยาน 4 ม.ค. 67
10053 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำหลอดไฟแสงสว่างที่ชำรุด ที่ ห้อง หก.กง.ชย.ทร. 4 ม.ค. 67
10052 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ควบคุมระบบไฟฟ้า ที่ ห้องประชุมชั้น5 บก.ทร.วังนันทอุทยาน 4 ม.ค. 67
10051 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการซ่อมทำไฟ LED ใบเสมากำแพง ที่ พระราชวังเดิม 4 ม.ค. 67
10050 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 กรมช่างโยธาทหารเรือ 4 ม.ค. 67
10049 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 ประตู บก.ทร. วังนันทอุทยาน 4 ม.ค. 67
10048 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 ประตูวชิรปราการ บก.ทร. พระราชวังเดิม 4 ม.ค. 67
10047 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรม งานพิธีมอบกุญแจห้องพัก และเครื่องอุปกรณ์ฯ หอประชุมกองทัพเรือ 4 ม.ค. 67
10046 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับธงชาติ งานพิธีมอบกุญแจห้องพัก และเครื่องอุปกรณ์ฯ หอประชุมกองทัพเรือ 4 ม.ค. 67
10045 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานพิธีมอบกุญแจห้องพัก และเครื่องอุปกรณ์ฯ หอประชุมกองทัพเรือ 4 ม.ค. 67
10044 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย งานพิธีมอบกุญแจห้องพัก และเครื่องอุปกรณ์ฯ หอประชุมกองทัพเรือ 4 ม.ค. 67
10043 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและเปลี่ยนก๊อกน้ำอ่างล้างภาชนะ บ้านพักรับรอง ผบ.ทร. 4 ม.ค. 67
10042 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในงานวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 กพร.ทร. และสมาคมภริยาทหารเรือ 4 ม.ค. 67
10041 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้ง black drop 2 จุด งานพิธีมอบกุญแจห้องพัก และเครื่องอุปกรณ์ฯ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ 4 ม.ค. 67
10040 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้งอ่างล้างภาชนะ สโมสร ชย.ทร. 4 ม.ค. 67
10039 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้งอ่างล้างภาชนะ สโมสร ชย.ทร. 4 ม.ค. 67
10038 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำระบบน้ำทิ้งอ่างล้างภาชนะ สโมสร ชย.ทร. 4 ม.ค. 67
10037 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์ งานถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระราชวังเดิม 4 ม.ค. 67
10036 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บเต็นท์ งานถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระราชวังเดิม 4 ม.ค. 67
10035 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว ที่ หอประชุมกองทัพเรือ 4 ม.ค. 67
10034 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาด 6 นิ้ว หมายเลข 2 ที่ ราชนาวีสโมสร 4 ม.ค. 67
10033 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาด 4 นิ้ว หมายเลข 1 ที่ ราชนาวีสโมสร 4 ม.ค. 67
10032 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาด 4 นิ้ว ที่ บก.กรล.ขส.ทร. 4 ม.ค. 67
10031 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว ที่ ผ.เรือราชพิธี กรล.ขส.ทร. 4 ม.ค. 67
10030 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจเช็ครถบรรทุกน้ำ ตราอักษร มิตซูบิชิ ทะเบียนสมอ 42301 ของ กงย.ชย.ทร 4 ม.ค. 67
10029 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการติดไฟ Panal light ที่ ห้อง รอง จก.ชย.ทร.(2) 3 ม.ค. 67
10028 2567 กงค.ชย.ทร. กงค.(แผนกซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง) ดำเนินการตรวจสอบรถซ่อมบำรุง 4 ล้อ ตราอักษร อีซูซุ ทะเบียนสมอ ๔๒๕๐๗ ที่ กงฟ.ชย.ทร. 3 ม.ค. 67
10027 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ จากขนาด 10A. เป็น 16A. ที่ ห้องมัลติมิเดีย ศภษ.ยศ.ทร. 3 ม.ค. 67
10026 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ตรวจเช็คเมนไฟฟ้าเครื่องดูดอากาศ ที่ ร้านค้าอาหารวังนันทอุทยาน 3 ม.ค. 67
10025 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. สนับสนุนถอดโคมไฟเพื่อให้ กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดาน ที่ห้อง รอง.จก.ชย.(2) 3 ม.ค. 67
10024 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำและปูกระเบื้องผนังห้องน้ำชายชั้น 1 กง.ทร. 3 ม.ค. 67
10023 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำบันไดเวที มว.งานเหล็ก กงย.ชย.ทร. 3 ม.ค. 67
10022 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดานอลูมิเนียม บก.ทร. วังนันทอุทยาน 3 ม.ค. 67
10021 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำฝ้าเพดานห้องน้ำ รอง จก.ชย.ทร.(๒) อาคาร บก.ชย.ทร. 3 ม.ค. 67
10020 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บฟลอร์เวที และ black drop งานเลี้ยงอาหารค่ำแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. อาคารรับรอง ผบ.ทร. 3 ม.ค. 67
10019 2567 กงฟ.ชย.ทร. กงฟ.ชย.ทร. ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่าง LED T8 แทนที่ชำรุด ที่ สลก.ทร. พระราชวังเดิม 3 ม.ค. 67
10018 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บพรมหน้า black drop งานเลี้ยงอาหารค่ำแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. อาคารรับรอง ผบ.ทร. 3 ม.ค. 67
10017 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อเมนประปาขนาด 1.5 นิ้ว คลัง 1 พธ.ทร. 3 ม.ค. 67
10016 2567 กงย.ชย.ทร. ประดับผ้าระบาย black drop งานเลี้ยงอาหารค่ำแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. อาคารรับรอง ผบ.ทร. 3 ม.ค. 67
10015 2567 กงย.ชย.ทร. ตัดแต่งต้นไม้ และทำความสะอาดหลังคา อาคาร 38 ปี สมาคมภริยาทหารเรือ 3 ม.ค. 67
10014 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมหน้า black drop เพิ่มเติม งานเลี้ยงอาหารค่ำแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. อาคารรับรอง ผบ.ทร. 3 ม.ค. 67
10013 2567 กงย.ชย.ทร. ปูพรมหน้า black drop งานเลี้ยงอาหารค่ำแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. อาคารรับรอง ผบ.ทร. 3 ม.ค. 67
10012 2567 กงย.ชย.ทร. ซ่อมทำท่อประปาขนาด 1/2 นิ้ว และเปลี่ยนสายชำระห้องน้ำร้านกาแฟ สมาคมภริยาทหารเรือ 3 ม.ค. 67
10011 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย งานถวายสักการะพระบรมราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน พระราชวังเดิม 3 ม.ค. 67
10010 2567 กงย.ชย.ทร. จัดเก็บผ้าระบาย พิธีปิดหลักสูตรพันจ่านักเรียน โรงเรียนพันจ่า ยศ.ทร. 3 ม.ค. 67
10009 2567 กงย.ชย.ทร. ติดตั้งซุ้มอาหารและ black drop งานเลี้ยงอาหารค่ำแสดงความยินดีกับนายทหารใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจาก รร.นร. อาคารรับรอง ผบ.ทร. 3 ม.ค. 67
10008